Katekumeeniopetuksen tavoitteena on antaa osallistujille sellaista tietoa ja kokemusta, jonka pohjalta he voivat arvioida, haluavatko liittyä kirkkoon. Opetuksessa tutustutaan ortodoksiseen jumalanpalveluselämään ja perehdytään esimerkiksi ortodoksiseen ihmiskuvaan, sakramenttiopetukseen ja dogmatiikkaan. Myös oma tuleva seurakuntayhteisö tulee opetuksessa tutuksi.

Katekumeeniopetus käynnistyy seurakunnissa usein syksyisin, mutta opetuksen piiriin voi tulla myös pitkin vuotta. Mikäli ryhmäopetusta ei ole tarjolla tai siihen osallistuminen on syystä tai toisesta mahdotonta, papisto ohjaa kirkkoon liittyvää henkilökohtaisesti.

Suomen ortodoksisella kirkolla on kirkollisen kasvatuksen opetussuunnitelma, joka soveltuu sekä seurakuntien yleisen aikuiskasvatustyön ohjenuoraksi että katekumeeniopetuksen rungoksi. Se antaa myös hyvät suuntaviivat niille, jotka haluavat tutustua ortodoksiseen kirkkoon ensin itsenäisesti opiskellen.

Suunnitelmassa on viisi päätasoa: ortodoksinen oppi, kirkon sakramentit ja muut pyhät toimitukset, jumalanpalvelusten kirkko, ihmisen elämän etiikka ja ortodoksinen maailma. Seurakuntien järjestämässä opetuksessa tapaamisten otsikointi ei useinkaan noudata tätä jakoa, mutta suunnitelman sisällöt tulevat varmasti tutuiksi jokaisen seurakunnan katekumeeniopetuksessa.

Ortodoksisen opin osalta on tavoitteena, että ihminen saa perustiedot siitä, mitä ortodoksinen kirkko opettaa Jumalasta, Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä sekä Neitsyt Mariasta. Hän ymmärtää ortodoksisen ihmiskäsityksen perustan ja kirkon opetuksen ihmisestä Jumalan kuvana ja kaltaisuutena. Hän tuntee ortodoksisen kirkon opetuksen peruskäsitteet ja ymmärtää peruseroavaisuudet verrattuna katoliseen ja protestanttiseen oppiin sekä saa perustiedot siitä, miten ekumenia voi ilmentyä yhteisenä kristillisenä toimintana perheessä ja seurakunnassa.

Kirkon sakramenttien ja muiden pyhien toimitusten osalta pyritään siihen, että ihminen saa perustiedot ortodoksisen kirkon sakramenteista ja pyhistä toimituksista, sekä tuntee niiden sisällön ja tietää kuinka sakramentteihin ja kirkon pyhiin toimituksiin valmistaudutaan ja osallistutaan.

Jumalanpalvelusten kirkko –osuuden tavoitteena on kannustaa ihmistä osallistumaan kirkon jumalanpalveluselämään. Tämän osion opetuksella pyritään siihen, että ihminen tietää ja ymmärtää jumalanpalvelusten sisällön ja merkkikielen sekä ymmärtää jumalanpalveluksen merkityksen kirkon elämän hengellisenä keskuksena. Hän osaa valmistautua ehtoolliseen ja muihin kirkon pyhiin toimituksiin sekä tuntee kirkollisen tapakulttuurin perusteet ja siten rohkaistuu aktiivisesti osallistumaan seurakunnan jumalanpalveluselämään ja kokee sitä kautta pyhyyden läsnäolon. Lisäksi hän tuntee kirkkovuoden juhlat sekä niihin liittyvän tapaperinteen. Hän tutustuu myös kirkollisen taiteen perusteisiin sekä sen merkitykseen kirkon hengellisenä kasvattajana.

Ihmisen elämä etiikka –osiossa pyritään siihen, että ihminen tietää ja tuntee ne keskeiset kirkon opetuksen periaatteet, joihin oman elämän eri eettisissä valintatilanteissa voi turvautua. Hän pystyy tarkastelemaan myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia eettisiä ongelmia kirkon näkemykseen tukeutuen. Lisäksi hän ymmärtää perheen merkityksen kirkon elämän perusyksikkönä sekä ymmärtää ortodoksisen kirkon näkemyksen ekumeeniseen avioliittoon.

Ortodoksinen maailma –osiossa pyritään antamaan yleiskuva seurakunnan ja koko kirkon hallinnon perusteista, jotta hän osaa käyttää mahdollisuuksiaan vaikuttaa oman seurakuntansa ja kirkkokunnan päätöksentekoon. Samalla tutustutaan maailmanlaajuisesti ortodoksisten kirkkojen perheeseen sekä yhteisen että alueellisen perinteen eri muotoihin sekä orientaalisiin kirkkoihin.Kirkon diakonia- ja avustustoimintaan sekä lähetystyöhön tutustumisella pyritään ohjaamaan syvällisempään vastuuseen lähimmäisistä.