Perusopetuslain mukaan koulussa on järjestettävä ortodoksista uskonnonopetusta, jos kunnassa on vähintään kolme ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa oppilasta. Opetuksen käytännön järjestelyissä on kuitenkin edelleen paljon parantamisen varaa sekä oppilaiden että opettajien näkökulmasta katsottuna.

Oman uskonnon opetukseen liittyvissä ongelmatilanteissa vanhempien on oltava ensisijaisesti yhteydessä opetuksesta vastaavan koulun rehtoriin. Neuvontaa antaa ja epäkohtiin puuttuu tarvittaessa myös kirkon kasvatus- ja koulutuspäällikkö.

Mikäli oman uskonnon opetusta ei ole järjestetty lainkaan, oppilas voi osallistua evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksen, mutta ei elämänkatsomustiedon opetukseen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ortodoksisen uskonnonopetuksen keskeisin tehtävä on vahvistaa ja ylläpitää oppilaan ortodoksista identiteettiä. Sillä pyritään tarjoamaan tietojen, taitojen ja kokemisen kautta aineksia oppilaan oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen.

Vuosiluokilla 1–5 käsitellään esimerkiksi pyhyyden ulottuvuutta elämässä. Opetuksessa perehdytään kirkon liturgiseen elämään, kirkkotaiteeseen ja ortodoksiseen kirkkovuoteen. Esille nousevat myös uskonopin peruskysymykset, oman seurakunnan toiminta ja eettiset kysymykset.

Vuosiluokilla 6–9 tavoitteena on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä.

Lukion opetussuunnitelmaan kuuluu kuusi ortodoksisen uskonnon kurssia, joista on suoritettava vähintään kaksi.