Kirkon keskusrahastosta maksetaan vuosittain avustuksia, joilla tuetaan seurakuntien ja muiden kirkkoon eri tavoin liittyvien toimijoiden työtä.

Vuonna 2024 avustuksiin on budjetissa varattu yhteensä 1 672 000 euroa.

Osa avustuksista jaetaan hakemusten perusteella, mutta suurimman osan avustuksista kirkolliskokous on kohdentanut valmiiksi talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Seurakuntien haettavaksi tulevat vuonna 2024 seuraavat avustukset:

  • Peruskorjausavustukset 220 000 euroa
  • Uskonnonopetusavustukset 58 000 euroa
  • Konservointiavustukset 50 000

Lisäksi seurakunnilla on mahdollisuus hakea kirkkomusiikin kehittämiseen tarkoitettua avustusta. Tähän tarkoitukseen on jaossa on yhteensä 10 000 euroa ja avustusta voivat seurakuntien lisäksi hakea myös esimerkiksi yhdistyspohjaiset kuorot.

Kirkon talousarvioon on varattu myös 50 000 kriisiavustus yllättäviä kriisitilanteita varten.

Seurakuntatyöhön kohdennettavia toiminta-avustuksia varten on vuoden 2024 talousarviossa varattu yhteensä 391 000 euroa. Kyseessä ovat entisten matkapapistopiirien ja Tukholmassa toimivan Ruotsin suomalaisen seurakunnan avustukset, jotka on kirkolliskokouksen päätöksellä kohdennettu seuraavasti:

– Ivalon työpari 135 000 euroa
– Kokkolan alueilla toimiva pappi ja osa-aikainen kanttori 75 000 euroa
– Pohjois-Karjalan alueella toimiva pappi ja kanttori 111 000 euroa
– Ruotsin suomalaisen seurakunnan avustaminen 20 000 euroa

Maahanmuuttajatyöhön varattu avustus, 25 000 euroa, kohdennetaan kirkolliskokouksen päätöksellä Saimaan ja Jyväskylän ortodoksisten seurakuntien hankkeelle vuonna 2024 ja vuosina 2025–2026.

Kirkon kulttuuriperintöstrategian mukaista toimintaa toteuttavien yhteistyökumppaneiden avustukset kohdentuvat vuonna 2024 kirkolliskokouksen päätöksellä seuraavastit:

  • Kirkkomuseosäätiö (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo RIISA) 215 000 euroa
  • Valamon kirjasto 45 000 euroa
  • Valamon konservaattorin kulut 30 000

Yhteensä kulttuuriperintötyöhön kohdentuu avustuksia 390 000 euroa, sillä kulttuuriperintötyöhön liittyvät myös aiemmin mainitut kirkkomusiikin kehitysavustukset (10 000), konservointiavustukset (50 000) ja koltansaamenkielisten käännösten tuki (10 000 euroa).

Kirkolla on yhteistyösopimukset neljän toimijan kanssa. Yhteistyön strategiset painopistealueet ovat nuorisotyön, lähetystyön ja diakonian koordinointi sekä aikuiskasvatuksen, maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyön sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Yhteistyösopimuksiin liittyviä avustuksia on kirjattu vuoden 2024 talousarvioon yhteensä 536 000 euroa. Summa kohdennetaan kirkolliskokouksen päätöksellä seuraavasti:

– ONL ry 150 000 euroa
– Tuohustuli (ortodoksinen nuorten lehti) 33 000 euroa
– Valamon opisto 73 000 euroa
– Filantropia ry 150 000 euroa
– Ukrainalaisten parissa tehtävä työ 130 000 euroa

Muita keskusrahastosta maksettavia avustuksia ovat Ortodoksisten pappien liitto ry:n, Ortodoksisten kanttorien liitto ry:n sekä ortodoksisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Pistis ry:n avustukset, lähialueyhteistyön avustukset (pääasiassa Barentsin kirkkojen neuvoston kokouksiin ja tapahtumiin sekä Suomen ja Norjan yhteistyöhön saamelaisalueella) sekä kolttasaamelaisten 75-vuotisasutusjuhlaa varten myönnetty 15 000 euron avustus – kaikki yhteensä 47 000 euroa.

Keskusrahastosta julistetaan vuosittain haettavaksi myös apurahoja teologisiin jatko-opintoihin. Vuonna 2024 apurahoihin on varattu 20 000 euroa.