Piispainkokouksen jäseniä ovat hiippakuntien piispat. Arkkipiispa on piispainkokouksen puheenjohtaja.

Piispainkokous käsittelee kirkon hengellisiä asioita ortodoksisesta kirkosta annetun lain 1 §:ssä säädetyissä rajoissa.Apulaispiispalla ja eläkkeellä olevalla piispalla on puheoikeus piispainkokouksessa. Myös palvelukeskuksen lakimiehellä on toimivaltaansa kuuluvissa asioissa puheoikeus piispainkokouksessa.

Piispainkokous valvoo, että kirkolliskokouksen ja kirkollishallituksen päätökset ovat kirkon dogmien ja kanonien mukaisia. Jos piispainkokous katsoo päätöksen olevan ristiriidassa kirkon dogmien tai kanonien kanssa, asia on viipymättä saatettava päätöksen tehneen uudelleen käsiteltäväksi.

Piispainkokouksen tehtävänä on:

  • vahvistaa hiippakunnan piispan ja apulaispiispan vaali
  • kanonisesti asettaa virkaan ja vihkiä piispat
  • hyväksyä kirkollisissa toimituksissa käytettävät kirjat
  • vastata kirkon ulkomaansuhteista
  • antaa lausuntoja kirkolliskokoukselle ja kirkollishallitukselle
  • päättää hiippakunnan piispan esityksestä toimituskieltoon määräämisestä yli kuudeksi kuukaudeksi sekä pappeuden menettämisestä ja palauttamisesta
  • päättää niistä muista asioista, jotka kirkon kanonien sekä tämän lain ja kirkkojärjestyksen mukaan kuuluvat sen toimivaltaan.