Kirkollishallitus

Kirkollishallitus hoitaa kirkon yhteisiä asioita, huolehtii kirkolliskokouksen päätösten toimeenpanosta ja valvoo laajasti kirkon etua.

Kirkollishallitus

Kirkollishallitus (jota kutsutaan myös kirkollishallituksen kollegioksi) hoitaa kirkon yhteisiä asioita, huolehtii kirkolliskokouksen päätösten toimeenpanosta ja valvoo laajasti kirkon etua. 

Kirkollishallituksen jäseniä ovat arkkipiispa, hiippakuntien piispat sekä kirkolliskokouksen omaksi toimikaudekseen valitsemat neljä asiantuntijajäsentä. Kirkolliskokous valitsee jokaiselle asiantuntijajäsenelle myös henkilökohtaisen varajäsenen.

Kirkollishallituksen asiantuntijajäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu kirkon jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.  Asiantuntijajäsenistä yhden tulee olla papin toimeen kelpoinen pappi ja yhden tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittanut.

Kirkollishallituksen tehtävänä on, jollei ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä:

 • hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa
 • antaa kirkolta pyydetyt lausunnot, jollei lausunnon antaminen ole säädetty kirkolliskokouksen tehtäväksi
 • valmistella asiat kirkolliskokoukselle
 • huolehtia kirkolliskokouksen päätösten täytäntöönpanosta
 • ohjata ja valvoa kirkolliskokouksen sen yhteyteen perustamien toimielinten työtä
 • valvoa kirkon ja seurakuntien etua työmarkkina-asioissa, ohjata kirkon ja seura- kuntien työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa sekä neuvotella ja sopia kirkon ja seurakuntien puolesta niiden työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista työehtosopimuslaissa (436/1946) säädetyssä järjestyksessä
 • huolehtia kirkollishallitukselle 73 ja 74 §:n mukaan kuuluvista kirkonkirjojen pitämiseen liittyvistä tehtävistä
 • määrätä kirkon yhteisistä kolehdeista
 • hoitaa ne tehtävät, jotka eivät kuulu kirkon muulle viranomaiselle.

Kirkollishallitus kokoontuu yleensä 6–8 kertaa vuodessa. Kokouksissa tehdyt päätökset uutisoidaan kirkon sivuilla jo kokouspäivänä. Uutiset päätöksistä ovat luettavissa myös tämän sivun alalaidasta (vuoden 2016 alusta lähtien). Kokousten pöytäkirjat eivät ole luettavissa kirkon sivuilta.

Kirkollishallituksen jäsenet vuoden 2019 lopussa päättyvällä toimikaudella:

 • Puheenjohtaja: Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo
 • Jäsenet:
  • Oulun metropoliitta Elia
  • Joensuun piispa Arseni
  • rovasti Markku Salminen (varajäsenenä pastori Ioannis Lampropoulos)
  • Matti Tolvanen, lakimiesjäsen (varajäsenenä Heikki Piiroinen)
  • Hannele Meskus (varajäsenenä Maria Lampinen)
  • Liisa Toppila eli nunna Elisabet (varajäsenenä Ulla Saarinen)