Seurakunnanvaltuuston pöytäkirja 9.11.2021

JOENSUUN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 6/2021    
Seurakunnanvaltuuston toinen sääntömääräinen kokous

Aika 9. marraskuuta 2021 klo 17 – 18.52

Paikka Joensuun ortodoksinen seurakuntasali, Kirkkokatu 32, Joensuu

Läsnä  Matti Tolvanen, pj., Kirsi Jaskanen, 2. vpj. poistui klo 17.45, palasi takaisin 18.22, Tuomas Järvelin, kirkkoherra, Matti Jeskanen, Merja Kuukkanen, Maire Kärkkäinen, Petri Nykänen, Annakaisa Onatsu, Sakari Petsalo, Oiva Puruskainen, Jouni Ratilainen, Olavi Reittu, Kirsi Ryynänen, Eija Räsänen, Virpi Sidoroff, Sirkka Vepsä

Poissa: Veli Jeskanen, 1. vpj., Seija Mantsinen, Svetlana Loginova, Timo Nykänen, Kirsi Vuomajoki, Markku Ylönen          

Muut kutsutut Ioannis Lampropoulos, sihteeri

61 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous kutsu on toimitettu 25.10.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

62 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

OrtKj:n 91 § mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa tarkastajaa 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä.

ESITYS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Olavi Reittu ja Kirsi Ryynänen.

63 § Vuoden 2022 – 2024 talousarvion linjaukset

Seurakunnanneuvosto kokouksessaan 22.9.2021, 109 § päätti että vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023 ja 2024 taloussuunnitelmat laaditaan seuraavien periaatteiden mukaan.

Verotulokertymä on arvioitu 1 750 000 € varovaisuuden periaatteella. Vuoden 2021 verotulokertymä on heinäkuun loppuun mennessä 9 % odotettua suurempi. Verotulokertymä on kuitenkin ristiriidassa seurakunnan jäsenkehityksen kanssa. Seurakunnan hallinto seuraa verotulojen kehitystä ja tarvittaessa muuttaa verotuloarvioita. Verotulot on laskettu vuoden 2021 veroprosentilla, joka on 2 %.

Vuoden 2022 toimintakulut sisältävät Lieksan arkiston järjestämiskulut 20 000 € sekä ja vuoden 2023 hautausmaan tietojärjestelmän hankinnan 50 000 €.

Talousarvio laaditaan edellisten talousvuosien toteutuneiden lukujen ja kustannuspaikoista vastaavien työntekijöiden arvioiden perusteella. Talousarvion pohjana on vuoden 2021 heinäkuun toteumavertailu.

Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka.

Seurakunnan tulot muodostuvat seurakuntalaisilta kerätyistä verotuloista, vuokratuloista, metsätalouden tuotosta, päiväkodin korvauksista ja muista seurakunnan toiminnan tuotoista.

Joensuun ortodoksisen seurakunnan suurimmat menot ovat henkilöstö-, kiinteistökulut ja keskusrahastomaksut. Päiväkoti Pääskyn kulut katetaan päiväkotitoiminnan korvauksilla.

Vuoden 2022 – 2024 kiinteistökulut sisältävät Lieksan kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset.

Joensuun ortodoksisen seurakunnan vuoden 2022 investoinnit ovat 372 000 €. Vuoden 2023 investoinnit ovat 307 000 € ja vuoden 2024 140 000 €. Investoinnit edellyttävät laajaa keskustelua seurakunnan kiinteistömassasta ja investointikulujen vaikutuksesta seurakunnan toimintaan. Investointikulut eivät sisällä Joensuun ortodoksisen hautausmaan investointeja eivätkä hautausmaan tietojärjestelmän kuluja.

Talousarvio esitys käsitellään seurakunnanneuvoston kokouksessa 12.10.2021.

ESITYS: Asia tiedoksi seurakunnan valtuustolle. Seurakunnanneuvosto on valmistellut talousarvio 2022 ja suunnitelma vuodet 2023 ja 2024.

PÄÄTÖS: Asia saatu tiedoksi

64 § Talousarvion kustannuspaikkojen yhdistäminen

Seurakunnanneuvosto kokouksessaan 22.9.2021, 125 § päätti että kustannuspaikka 290 lakkautetaan. Kustannuspaikkaan 290 oli kirjattu kustannuksia (kirkkokahvit, ateriat, matkakorvaukset), jotka kuuluvat eri kustannuspaikoihin. Määrärahat siirrettään kustannuspaikoihin 210, 211, 216.

ESITYS: Asia tiedoksi.

PÄÄTÖS: Asia saatu tiedoksi.

65 § Seurakunnan investointisuunnitelma 2022 – 2026
Seurakunnan kiinteistölautakunnan kokous 4 / 2021 6.9.2021 35 §.

Viisivuotissuunnitelman (2022 – 2026) keskeisemmät investoinnit ovat Elian kirkon ulko- ja sisämaalaukset, Lieksan kirkko sisämaalaus (Liite 2). Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä ja vieraalla pääomalla. Seurakunnan tiedossa olevat ja arvioidut tulevat investointitarpeet vuosille 2022 – 2026 ovat noin 800 000 €.

ESITYS: Lähetetään viisivuotinen investointisuunnitelma seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi. Seurakunnan kiinteistölautakunta esittää, että seurakunnanneuvosto kutsuu seurakunnan luottamuselimet seminaariin, jossa käsitellään seurakunnan kiinteistömassan ja sen investointitarpeiden vaikutukset seurakunnan talouteen ja toimintaan.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Tiedoksi: Seurakunnanneuvosto ja seurakunnanvaltuusto

Seurakunnanneuvoston kokous 8 / 2021 22.9.2021 110 §.

ESITYS: Seurakunnanvaltuusto käsittelee investointisuunnitelman. Liite 1. Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että seurakunnanneuvosto käynnistää luottamuselimissä keskustelun kiinteistöstrategiasta sekä kiinteistömassan hallinnasta ja sen suhteesta seurakunnan toimintaan. Seurakunnanneuvosto järjestää asiasta seminaari 5.10.2021. Seminaariin osallistuu seurakunnanvaltuusto.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.Tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto.

Seurakunnanneuvoston kokous 10 / 2021 12.10.2021 127 §.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto käsittelee investointisuunnitelman (Liite 2) ja lähettää sen seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto.

ESITYS: Seurakunnanvaltuusto käsittelee seurakunnanneuvoston lähettämä investointisuunnitelman

(Liite 1) ja tekee tarvittavat päätökset.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi. Otetaan huomioon tulevissa suunnitelmissa.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Kiinteistölautakunta ja kiinteistötyöryhmä.

66§ Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 – 2024 talousarviosta 2022 ja veroprosentista päättäminen
Seurakunnanneuvosto kokouksessaan 12.10.2021, 126§ päätti esittää seurakunnanvaltuustolle että:

Seurakunta on avointa päätöksentekoa kunnioittava, jäsenistöään osallistava, rukoileva ja läsnä oleva yhteisö. Kirkon toimintasuunnitelman mukaisesti seurakunta julistaa ilosanomaa Kristuksesta, johdattaa pelastukseen ja kutsuu kantamaan vastuuta koko luomakunnasta. Seurakunnan arvoja ovat lähimmäisenrakkaus, avoimuus ja vastuullisuus.

Vuosi 2022 on alijäämäinen -29 935 € ja vuodet 2023 ja 2024 – 168 795 € sekä – 134 575 €. Tulokseen vaikuttaa kirkon toiminta-avustuksen pois jättäminen talousarviosta. Toiminta-avustusta kuitenkin anotaan. Lisäksi tulokseen vaikuttavat huoltokorjaukset seurakunnan kiinteistöihin sekä investoinnit.

Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka. Seurakunnan talousarvion kustannuspaikat kuvaavat seurakunnan toimintaa. Talousarvion yhteydessä uudistetaan edelleen kustannuspaikkoja.

Seurakunnan eri työ- ja toiminta-alueiden työntekijät vastaavat oman kustannuspaikan seurannasta ja suunnittelusta.

Seurakunnan organisaatiomuutoksen taloudelliset vaikutukset näkyvät 3 – 5 vuodessa. Tällä talouden suunnittelukaudella seurakunnan hallinnon kulut ovat kasvussa. Syy on seurakunnan hallinnon päätös järjestää seurakunnan arkisto asianmukaisen kuntoon ja selvittää hautausmaiden ajanmukaista sähköistä tietojärjestelmää. Seurakunnan käytössä on 12 hautausmaata. Vuonna 2022 seurakunta ryhtyy hautaustoimilain 14 § 3. momentin mukaiseen kuulutusmenettelyyn sellaisten hautojen palauttamiseksi seurakunnan hallintaan, joiden hallinta-aika on päättynyt 31.12.2021 ja joita omaiset eivät lunasta uudelleen hallintaansa. Sähköinen tietojärjestelmä hankitaan yhteistyössä palvelukeskuksen kiinteistöpäällikön ja Helsingin ortodoksisen seurakunnan hautatoimen kanssa.

Keskusrahastomaksuun sisältyvät vuoden 2020 kirkolliskokouksen päätöksen mukaan lehti- ja talouspalvelujen kustannukset.

Talousarvion määrärahat jakaantuvat seuraavalla tavalla:

Suurimmat menoerät talousarviossa ovat henkilöstökulut, kiinteistönhoito ja keskusrahastomaksut. Seurakunnan tulorahoitus ei riitä suunniteltujen investointien rahoittamiseen. Seurakunta rahoittaa investoinnit vieraalla pääomalla, kertyneillä säästöillä ja sijoitustuotoilla.

Talousarvioesitys on laadittu niin, että veroprosentti on 2 %. Seurakunnan verokertymä on laskettu varovaisuuden periaatteella. Vuoden 2022 verokertymäksi on arvioitu 1 750 000.

Seurakunnanneuvosto lähettää toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 – 2024 KP Metropoliitta Arsenille lausuntoa varten.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että:

 1. se hyväksyy Joensuun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 – 2024. (Liite 1)
 2. vahvistaa vuodelle 2022 veroprosentiksi 2 %
 3. vahvistaa talousarvion vuodelle 2022

Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto ja Metropoliitta Arseni

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että:

 1. se hyväksyy Joensuun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 – 2024. (Liite 2)
 2. vahvistaa vuodelle 2022 veroprosentiksi 2 %
 3. vahvistaa talousarvion vuodelle 2022

Liite 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma vv. 2022 – 2023

Liite 3 Metropoliitta Arsenin lausunto

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Taloustoimisto, verohallinto, seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt.

67 § Maakuntakaavan 2040 lausunnon valmistelu 
Kiinteistölautakunnan kokous 4 / 2021 6.9.2021 34 §

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 on 1. vaiheessa, jonka aikana maakuntakaavaluonnokseen arvomerkittyjen kiinteistöjen omistajat voivat esittää lausunnon omien kiinteistöjensä osalta. Kaavaluonnokseen on esitetty kahdeksaa Joensuun ortodoksisen seurakunnan kiinteistöä merkinnällä maakunnallisesti arvokas. Nämä kiinteistöt ovat:

Keväällä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto oli antanut toukokuun aikaa lausunnolle, johon liittyvä lausuntopyyntö ei ole koskaan tullut seurakunnalle. Lieksassa järjestettiin maakuntakaavaan liittyen kuulemistilausuus, johon seurakunnalle tuli kaksi kutsua, molemmat väärillä nimillä tai osoitteilla. Kuulemistilaisuuteen osallistuivat kirkkoherra Tuomas Järvelin, valtuuston vp Veli Jeskanen ja kiinteistölautakunnan jäsen Rauno Lasanen.

Rauno Lasanen on selvittänyt maakuntakaavan merkitystä. Maakuntakaavan ohjaavuus määritellään Maankäyttö- ja rakennuslaissa 5.2.1999 / 132. ”Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.” Lain 32 §: ”Maakuntakaavan hyväksyy maakuntaliiton ylin päättävä elin. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessa alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1. momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.”

Seurakunnan näkökulmasta katsoen:

Kaavamerkintä MAKM voi muodostua rasitteeksi niiden kiinteistöjen osalta, joiden tulevaisuus on epävarma tai joiden ylläpitämisestä ollaan mahdollisesti luopumassa.

Kuulemistilaisuudessa sovittiin, että seurakuntamme antaa lausunnon maakuntaliitolle lokakuun loppuun mennessä. Lausunnossa esitämme perusteet, jos jokin kiinteistö pitäisi mielestämme poistaa maakunnallisesti merkittävien rakennusten listalta. Perusteluna voi olla esimerkiksi kunto, jota ei kannata peruskorjata tai poistaminen käytöstä nyt tai tulevaisuudessa. Vaikuttavaa voi olla myös, jos ylläpito johtaa kohtuuttomaan rasitteeseen väestökadon kehittyessä.

ESITYS: Rauno Lasanen, Veli Jeskanen, Tuomas Järvelin ja Ioannis Lampropoulos valmistelevat maakuntaliitolle lausunnon, jonka kiinteistölautakunta esittää neuvostolle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoherra toimittaa maakuntaliitolle seurakunnan omistamien kohteiden oikeat nimet ja ilmoittaa, että lausunto toimitetaan liitolle 9.11. pidetyn seurakunnanvaltuuston kokouksen jälkeen.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Seurakunnanneuvoston kokous 10 / 2021 12.10.2021 129 §

Kirkkoherra Tuomas Järvelin, Rauno Lasanen, Veli Jeskanen ja Ioannis Lampropoulos ovat valmistelleet seurakunnanneuvostolle lausunnon maakuntakaavaan 2040. OrtKj 87 § mukaan seurakunnanvaltuuston tehtävä on päättää muista seurakunnan asioista, jollei niitä ole säädetty tai määrätty seurakunnanneuvoston tai vaalilautakunnan päätettäviksi.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää liitteenä olevan lausunnon seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. (Liite 3)

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää (12.10.2021, 129§) liitteenä olevan lausunnon seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. (Liite 4)

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

68 § Vuonisjärven ja Petravaaran tsasounien tulevaisuudesta päättäminen
Seurakunnanvaltuuston kokous 5/2019 13.11.2019.

”5 § Kolmen kiinteistön ja yhden vuokrakappelin tulevaisuudesta päättäminen. Seurakunnan taloudellinen tilanne on heikentynyt kuntatalouksien heikkenemisen myötä. Verotulot ovat laskeneet noin 40.000 € vuodessa viimeisen neljän vuoden ajan. Veroprosentin noston todellista vaikutusta ei pystytä valtion verouudistuksen vuoksi arvioimaan. Seurakunnan taloutta pyritään korjaamaan ensisijaisesti muilla keinoilla kuin veroprosenttia nostamalla. Yksi keino on kiinteistökulujen karsiminen. Seurakunnalla on kaksi temppeliä alueella, jossa ei ole enää paljoa jäsenistöä Vuonisjärven ja Petravaaran tsasounat, joiden myyntimahdollisuudet tai purkukustannukset tulee selvittää. – – Myös Petravaaran tsasounaan on tehty tarvekartoitus. Lisätutkimusta vaativia riskirakenteita ovat: Alkuperäinen betonilaatan yläpuolinen puulattiarakenne, seinärakenne ja sokkelin liitos, yläpohjarakenteet ja tuuletus, poikkeava haju, eteispinnoitteen asbesti ja haitta-ainekartoitus. Esitys:           Seurakunnanneuvosto esittää valtuustolle, että Vuonisjärven ja Petravaaran tsasounista lakkautetaan toiminta. – – PäätösVuonisjärven ja Petravaaran toiminta lakkautetaan ja päätös alistetaan kirkollishallituksen vahvistettavaksi….”

Kirkollishallitus on vahvistanut seurakunnanvaltuuston päätöksen kokouksessaan 19.2.2020. Päätöksen perustelutekstissä todetaan: ”Seurakunnan päätös ei ole — epätarkoituksenmukainen. Vuoden 2017 kirkolliskokous teki linjauksen siitä, että koko kirkon tasolla tulee laatia kiinteistösuunnitelma niistä rakennuksista, joita tullaan jatkossa ylläpitämään kirkon rahoituksella. Kirkolliskokous asetti tavoitteeksi, että kiinteistöjen määrän tulee olla silloista määrää (280 kpl) merkittävästi pienempi. Kirkon voimassa olevassa tavoite- ja toimintasuunnitelmassa todetaan, että kirkon organisaation kehittämisen tavoitteena on resurssien tarkoituksenmukainen käyttö ja kestävä talous. Seurakuntien resursseja tulee käyttää pikemminkin toimintaan kuin rakennuksiin. Joensuun seurakunta on resurssiensa puitteissa – – luopunut kolmesta rakennuksesta mahdollistaakseen vähenevien verotulojen tilanteessa nykyiset henkilöstöresurssit ja välttääkseen tulevaisuudessa mahdollisesti suuretkin tutkimus-, korjaus- ja ylläpitokulut.”

Seurakunnanneuvoston kokous 22.9.2021 115 §

Seurakunnanvaltuuston päätöksessä todetaan, että seurakunnan tulee selvittää Petravaaran ja Vuonisjärven tsasounien myyntimahdollisuudet ja purkukustannukset. Tsasounien purkukustannukset ovat n. 35 000€. Seurakunta selvittää tsasounien myyntiä.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että seurakunta ensisijaisesti myy Petravaaran ja Vuonisjärven tsasounat. Mahdollinen kauppa on alistettava kirkollishallituksen vahvistettavaksi. Seurakunnanvaltuusto valtuuttaa seurakunnanneuvoston valmistelemaan asiaa.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

ESITYS: Seurakunnanneuvosto (22.9.2021, 115 §) esittää seurakunnanvaltuustolle, että seurakunta ensisijaisesti myy Petravaaran ja Vuonisjärven tsasounat. Mahdollinen kauppa on alistettava kirkollishallituksen vahvistettavaksi. Seurakunnanvaltuusto valtuuttaa seurakunnanneuvoston valmistelemaan asiaa.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Tiedoksi: Seurakunnanneuvosto, Hiippakunnan metropoliitta

69 § Joensuun hautausmaan Pyhän Ristin tsasounan isännöitsijän valinta
Seurakunnanneuvoston kokous, 22.9.2021, 114 §

Joensuun ortodoksisen hautausmaan Pyhän Ristin Tsasounan isännöitsijä Pekka Metso on ilmoittanut esteellisyytensä hoitaa tehtävää. Ort KJ 76 § mukaan: ”Jos muun luottamushenkilön kuin seurakunnanvaltuuston jäsenen paikka tulee pysyvästi avoimeksi kesken toimikauden, on hänet valinneen toimielimen valittava viipymättä hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.” Pyhäkköjen isännöitsijät valitsee seurakunnanvaltuusto (Ort KJ 87 §).

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että se valitsee Pyhän Ristin tsasounalle uuden isännöitsijän toimikauden eli vuoden 2023 loppuun saakka.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

ESITYS: Seurakunnanneuvoston esityksen mukaan (22.9.2021, 114 §) seurakunnanvaltuusto valitsee Pyhän Ristin tsasounalle uuden isännöitsijän.

PÄÄTÖS: Asia jätetä pöydällä.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Uudelle isännöitsijälle

70 § Uskonnonopetuksen määrärahan lisääminen
Seurakunnanneuvoston kokous 1/2021 19.10.2021 5 § Uskonnonopetuksen määrärahan kasvattaminen talousarviossa.

Seurakunnan talousarvioon on varattu uskonnonopettajien (kp 240) matkakuluihin määräraha. Uuden seurakunnan myötä määrärahan piiriin tulee uusi uskonnonopettaja. Kirkkoherra on selvittänyt uskonnonopetuksen koordinaattorilta, että kirkolta on anottavissa tukea uskonnonopetuksen matkakustannuksiin. Kustannuksia tuetaan toteutuneiden kulujen mukaan.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että kustannuspaikan 240 uskonnonopetuksen matkakuluihin lisätään 8.000 € lisämääräraha. Määrärahan lisääminen vaikuttaa tilikauden tulokseen. Lisäksi seurakunta anoo tukea uskonnonopetuksen avustusta kirkon keskusrahastosta uskonnonopetuksen matkakuluihin. Tarkennetaan toteutuneen tuen perusteella määräraha seuraaviin talousarvioihin.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto, Ioannis Lampropoulos, Leena Ursinius sekä Kirkollishallitus.

ESITYS:Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että kustannuspaikan 240 uskonnonopetuksen matkakuluihin lisätään 8.000 € lisämääräraha.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten sekä tiedoksi: Ioannis Lampropoulos ja Leena Ursinius.

71 § Kuulutus Joensuun ortodoksisen hautausmaan hautapaikkojen hallintaoikeutta koskevista sopimuksista
Seurakunnanneuvoston kokous 11/2021 26.10.2021

xx § Kuulutus Joensuun ortodoksisen hautausmaan hautapaikkojen hallintaoikeutta koskevista sopimuksista Joensuun ortodoksinen seurakunta on julkaissut vuonna 2013 seuraavan kuulutuksen:

Joensuun ortodoksisen seurakunnan omistamilla hautausmailla oikeus hautaan luovutetaan kuolematapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa vainajan lähiomaiselle. Hautaoikeus on voimassa 20 vuotta. Oikeus hautaan päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jona viimeisestä hautauksesta on kulunut 20 vuotta, ei kuitenkaan ennen kuin hautaa voidaan käyttää uudelleen. Jos toinen lähiomainen kuolee ennen kuin 20 vuotta toisen kuolemasta tulee täyteen, alkaa uusi 20 vuoden kausi. Aikaa voi jatkaa aina 20 vuotta kerrallaan. Käytäntö tulee voimaan vuoden 2013 alussa, jolloin alkaa myös aiemmin toistaiseksi luovutettujen hautaoikeuksien 20 vuoden kausi. Käytäntö on voimassa kaikilla Joensuun ortodoksisen seurakunnan omistamilla hautausmailla. Hautaoikeuksien määrääminen määräaikaisiksi on tarpeen tilan rajallisuuden vuoksi.

Lain ortodoksisesta kirkosta pykälä 82 § 2 mom. mukaan

Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, jos leskeä ei ole tai hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.

Vuonna 2013 julkaistua Joensuun ortodoksisen seurakunnan hautausmaita koskevaa kuulutusta ei ole toimeenpantu ja lain edellyttämät sopimukset ovat tekemättä. Kuulutuksen täyttäminen edellyttää kirjallisen sopimuksen allekirjoittamista hautaoikeuden haltijan kanssa.

Hautausmaan ohjesäännön mukaan hautausmaalta luovutetaan määräaikaisia hautapaikkoja, joiden hautaoikeus luovutetaan 20 vuodeksi viimeisimmästä hautauksesta laskien.

Kuulutus koskee koko Joensuun ortodoksista hautausmaata.

Hautausmaan hautojen hallinta-oikeudesta ja sopimuksesta tehdään kuulutus. Hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus jatkaa hautaoikeuden voimassaoloaikaa.

(OrtL 8 luku 81 § – 86 § ja KJ 17 luku 1 § – 9§)

ESITYS: 

 1. Joensuun ortodoksisella hautausmaalla vuonna 2013 julkaistun kuulutuksen täyttäminen edellyttää kirjallisen sopimuksen allekirjoittamista hautaoikeuden haltijan kanssa. Sopimukset on tehtävä 31.12.2022 mennessä. Hautaoikeus luovutetaan 20 vuodeksi viimeisestä hautauksesta laskien.
 2. Kuulutus julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla hautausmaan kiinteistöjen seinällä, seurakunnan nettisivuilla, Aamun koitossa, Karjalaisessa ja Pogostan Sanomissa tammikuussa. Hautapaikoille asetetaan vastaavan sisältöinen kuulutus. Kuulutuslaput asetetaan haudoille touko-kesäkuun 2022 aikana ja ne pidetään haudoilla 31.12.2022 saakka.
 3. Niille hautapaikan haltijoille, joille löytyy osoitetiedot, lähetetään tietoa kirjeellä.
 4. Sopimukset on tehtävä 31.12.2022 mennessä. Mikäli sopimusta ei ole määräaikaan mennessä allekirjoitettu, hautapaikka siirtyy seurakunnan hallintaan ilman erillistä ilmoitusta, jos viimeisestä hautauksesta on kulunut vähintään 20 vuotta.
 5. Kirkkoherra, seurakunnanmestari, seurakuntasihteeri ja talouden vastaava työntekijä valtuutetaan tekemään muut tarvittavat lisäohjeet

PÄÄTÖS:Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto.

Liite 5 Kuulutus.

ESITYS: 

 1. Joensuun ortodoksisella hautausmaalla vuonna 2013 julkaistun kuulutuksen täyttäminen edellyttää kirjallisen sopimuksen allekirjoittamista hautaoikeuden haltijan kanssa. Sopimukset on tehtävä 31.12.2022 mennessä. Hautaoikeus luovutetaan 20 vuodeksi viimeisestä hautauksesta laskien.
 2. Kuulutus julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla hautausmaan kiinteistöjen seinällä, seurakunnan nettisivuilla, Aamun koitossa, Karjalaisessa ja Pogostan Sanomissa tammikuussa. Hautapaikoille asetetaan vastaavan sisältöinen kuulutus. Kuulutuslaput asetetaan haudoille touko-kesäkuun 2022 aikana ja ne pidetään haudoilla 31.12.2022 saakka.
 3. Niille hautapaikan haltijoille, joille löytyy osoitetiedot, lähetetään tietoa kirjeellä.
 4. Sopimukset on tehtävä 31.12.2022 mennessä. Mikäli sopimusta ei ole määräaikaan mennessä allekirjoitettu, hautapaikka siirtyy seurakunnan hallintaan ilman erillistä ilmoitusta, jos viimeisestä hautauksesta on kulunut vähintään 20 vuotta.
 5. Kirkkoherra, seurakunnanmestari, seurakuntasihteeri ja talouden vastaava työntekijä valtuutetaan tekemään muut tarvittavat lisäohjeet

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Kirkkoherra, seurakuntamestari, seurakuntasihteeri ja taloudesta vastaava työntekijä.

72 § Muut asiat      

ESITYS:Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.
PÄÄTÖS: Ei muita asioita.

73 § Ilmoitusasiat

ESITYS:Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.

Asia 1. Kirkkoherra kertoi Päiväkoti Pääskyn tilanteesta.

74 § Seuraava kokous

Seurakunnanvaltuuston seuraavat kokoukset:

15.2. Seminaari / 24.5. Ensimmäinen sääntömääräinen kokous

75 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52

Matti Tolvanen, puheenjohtaja / Ioannis Lampropoulos, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Joensuussa 9.11.2021

Olavi Riittu                                                 Kirsi Ryynänen

pöytäkirjan tarkastaja                             pöytäkirjan tarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi keskiviikko 10.11.2021. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistai 24.11.2021.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi

Liitteet: