Seurakunnanvaltuuston pöytäkirja 5.10.2021

JOENSUUN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2021   

Seurakunnanvaltuuston neljäs ylimääräinen kokous

Aika: 5. lokakuuta 2021 klo 19 – 19.42

Paikka: Joensuun ortodoksinen seurakuntasali, Kirkkokatu 32, Joensuu

Läsnä: Matti Tolvanen, pj., Veli Jeskanen, 1. vpj., Tuomas Järvelin, kirkkoherra, Merja Kuukkanen, Maire Kärkkäinen, Svetlana Loginova, Seija Mantsinen, Petri Nykänen, Annakaisa Onatsu, Sakari Petsalo, Oiva Puruskainen, Jouni Ratilainen, Olavi Reittu, Eija Räsänen, Sirkka Vepsä, Kirsi Vuomajoki, Markku Ylönen

Poissa: Kirsi Jaskanen, 2. vpj. Matti Jeskanen, Timo Nykänen, Kirsi Ryynänen, Virpi Sidoroff

Muut kutsutut Ioannis Lampropoulos, sihteeri

51 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous kutsu on toimitettu 21.9.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

52 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

OrtKj:n 91 § mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa tarkastajaa 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä.

ESITYS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Oiva Puruskainen ja Jouni Ratilainen.

53 § Lieksan kiinteistötilanne katsaus

Seurakunnan kiinteistölautakunnan kokous 4 / 2021 6.9.2021 35 §.

Joensuun ortodoksinen seurakunta on kilpailuttanut Lieksan seurakuntasalin ja virastopappilan rakennusten kuntoarvio, joka sisältää myös korjausten kustannusarviot. Kiinteistölautakunta valitsi (14.6.2021, 25 § kuntoarvioiden tekijäksi Rakennustoimisto Protiimi oy.

Rakennustoimisto toimitti kuntoarviot (Liitteet 3 ja 4) seurakunnalle 24.8. Kuntoarviot sisältävät laajan kuvauksen rakennusten kunnosta sekä korjaustoimenpiteistä ja kustannuksista.

Kiinteistölautakunnan asettama kiinteistötyöryhmä keskusteli kuntoarvioiden sisällöstä.

ESITYS: Kiinteistölautakunta keskustelee kuntoarvioiden sisällöstä sekä tekee tarvittavat esitykset seurakunnanneuvostolle ja valtuustolle.

Seurakunta tilaa seurakuntasalin sähkökeskuksen lämpökuvauksen ja sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksen.

Seurakunta tilaa pappila-virastotalon sähkökeskuksen lämpökuvauksen, sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksen ja öljypolttimenhuollon ja tarkastuksen ja LJH:n palokatkojen tekemisen.

Vuodelle 2021 oli varattu kustannuspaikalle 433 Lieksan virasto-pappila 20 000 euroa pesutilojen uusimiseen. Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, että edellä oleviin töihin käytetään ko. määrärahaa.

Lähetetään avustushakemus kirkollishallitukselle ja anotaan määrärahaa kuntoarvioiden kustannuksiin.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Tiedoksi: Seurakunnanneuvosto ja seurakunnanvaltuusto

Seurakunnanneuvoston kokous 9 / 2021 22.9.2021 111 §.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto päättää, että Lieksan seurakuntasalin ja pappila-virastotalon sähkökeskusten lämpökuvaukseen ja määräaikaistarkastukseen sekä pappila-virastotalon käytetään kustannuspaikan 433 pesutilojen uusimiseen varattua määrärahaa tililtä 4350. Kirkkoherra on toimittanut avustushakemuksen kirkollishallitukselle kuntoarvioiden kustannuksiin.

Lieksan investointitarpeet edellyttävät laajaa keskustelua Lieksan kiinteistömassasta. Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että Lieksan seurakunnan jäsenille järjestetään kuulemistilaisuus. (Liitteet 2 ja 3)

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto, Ioannis Lampropoulos ja Leena Ursinius.

Kiinteistölautakunnan valmisteleman viisivuotisen investointisuunnitelman mukaan (vv. 2022 – 2026) keskeisemmät investoinnit ovat Elian kirkon ulko- ja sisämaalaukset, Lieksan kirkko sisämaalaus (Liite 1). Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä ja vieraalla pääomalla. Seurakunnan tiedossa olevat ja arvioidut tulevat investointitarpeet vuosille 2022 – 2026 ovat noin 800 000 €.

Joensuun ortodoksisen seurakunnan vuoden 2022 investoinnit ovat 372 000 €. Vuoden 2023 investoinnit ovat 307 000 € ja vuoden 2024 140 000 €. Investoinnit edellyttävät laajaa keskustelua seurakunnan kiinteistömassasta ja investointikulujen vaikutuksesta seurakunnan toimintaan. Investointikulut eivät sisällä Joensuun ortodoksisen hautausmaan investointeja eivätkä hautausmaan tietojärjestelmän kuluja.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto (22.9.2021, 111§) esittää että Lieksan alueen jäsenille järjestetään kuulemistilaisuus Lieksan alueen kiinteistötilanteesta.

Lieksan kiinteistöjen kuntoarviot (Liite 2 ja 3)

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Kuulemistilaisuus järjestetään ma 25.10. klo 18.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Lieksan aluetoiminta, Lieksan työntekijät, kirkkoherra Tuomas Järvelin ja talousvastaava Ioannis Lampropoulos

54 § Kirkkojen isännöitsijöiden ohjesääntö

Seurakunnanneuvoston kokous 6.7.2021 26.5.2021 74 §.

OrtKj 99 § mukaan jokaisella kirkolla tulee olla kirkonisännöitsijä. Kirkonisännöitsijät valitsee seurakunnanvaltuusto toimikaudekseen. Kirkonisännöitsijän tehtävänä on avustaa kiinteistölautakuntaa kirkkorakennuksen hoidossa. Kirkonisännöitsijää koskevat säädökset koskevat soveltuvin osin myös rukoushuoneen isännöitsijää.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä (Liite 1.) olevan kirkkojen isännöitsijöiden ohjesäännön. Tällä ohjesäännöllä kumotaan aikaisemmat hyväksytyt kirkkojen isännöitsijöiden ohjesäännön.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä (Liite 4) olevan kirkkojen isännöitsijöiden ohjesäännön. Tällä ohjesäännöllä kumotaan aikaisemmat hyväksytyt kirkkojen isännöitsijöiden ohjesäännön.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Pyhäkköjen isännöitsijät, seurakuntamestari, aluetyöntekijät

55 § Diakoniatoimikunnan ohjesääntö

Seurakunnanneuvoston kokous 8/2021 11.8.2021

Joensuun ortodoksisen seurakunnan diakoniatoimikunnan ohjesääntö on päivitetty viimeksi vuonna 2008. Diakoniatoimikunta on yhdessä diakonian vastuutyöntekijöiden kanssa valmistellut uuden diakoniatoimikunnan ohjesäännön.

ESITYS: Esitetään liitteenä (LIITE 1.) oleva diakoniatoimikunnan ohjesääntö seurakunnanvaltuustolle vahvistettavaksi.

PÄÄTÖS: Esitetään liitteen mukainen diakoniatoimikunnan ohjesääntö seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi.

Tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto, diakoniatyöntekijä ja – pappi.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan (Liite 5) diakoniatoimikunnan ohjesäännön.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Diakoniatoimen työntekijät ja diakoniatoimikunta.

56 § Seurakunnanneuvoston jäsenen valinta

Seurakunnanneuvoston kokous 9/2021 22.9.2021

Nadezda Kerova on ilmoittanut, että hän on estynyt toimimaan seurakunnanneuvoston jäsenenä. Ort KJ 76 § mukaan: ”Jos muun luottamushenkilön kuin seurakunnanvaltuuston jäsenen paikka tulee pysyvästi avoimeksi kesken toimikauden, on hänet valinneen toimielimen valittava viipymättä hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.” Seurakunnanneuvoston jäsenet valitsee seurakunnanvaltuusto (Ort KJ 89 §).

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee seurakunnanneuvostoon uuden jäsenen Nadezda Kerovan tilalle seurakunnanneuvoston toimikauden loppuun.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Tiedoksi Maahanmuuttajatyön työpari, seurakunnanvaltuusto.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee seurakunnanneuvostoon uuden jäsenen Nadezda Kerovan tilalle seurakunnanneuvoston toimikauden loppuun.

PÄÄTÖS: Seurakunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seurakunnanneuvoston jäseneksi Olga Sissonen neuvoston loppukaudeksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto.

57 § Muut asiat

ESITYS:Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.
PÄÄTÖS: Ei ole muita asioita.

58 § Ilmoitusasiat

ESITYS:Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.

Asia1. Joensuun ortodoksisen seurakunnanneuvoston kokouksessa 6/2021 26.5.2021 75 § hyväksymä sijoitusohje. Liite 6.

59 § Seuraava kokous

Seurakunnanvaltuuston seuraava kokous 9.11.2021 klo 17.

60 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42.

Matti Tolvanen, puheenjohtaja            Ioannis Lampropoulos, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Joensuussa 5.10.2021

Oiva Puruskainen Jouni Ratilainen

pöytäkirjan tarkastaja             pöytäkirjan tarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi keskiviikko 6.10.2021. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistai 19.10.2021.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi