Seurakunnanvaltuuston pöytäkirja 23.2.2021

JOENSUUN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2021    

SEURAKUNNANVALTUUSTO        

Seurakunnanvaltuuston toinen ylimääräinen kokous

Aika: 23. helmikuuta 2021 klo 18

Paikka: Joensuun ortodoksinen seurakuntasali, Kirkkokatu 32, Joensuu

Läsnä: Matti Tolvanen, pj., Veli Jeskanen, 1. vpj., Tuomas Järvelin, kirkkoherra, Matti Jeskanen, Merja Kuukkanen, Maire Kärkkäinen, Seija Mantsinen, Petri Nykänen, Timo Nykänen, Annakaisa Onatsu, Sakari Petsalo, Oiva Puruskainen, Jouni Ratilainen, Olavi Reittu, Sirkka Vepsä, Markku Ylönen

Poissa: Kirsi Jaskanen, 2. vpj., Kirsi Vuomajoki, Svetlana Loginova, Kirsi Ryynänen, Eija Räsänen, Virpi Sidoroff

Muut kutsutut: Ioannis Lampropoulos, sihteeri

24 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous kutsu on toimitettu 8.2.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

25 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

OrtKj:n 91 § mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa tarkastajaa 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä.

ESITYS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Seija Mantsinen ja Petri Nykänen.

26 § Ilomantsin kappeliseurakunnan kanttorin toimen sijaisuuden täyttäminen

Neuvoston kokous 19.1.2021, 13 §: Kirkkojärjestyksen 63 § mukaan hiippakunnan piispa huolehtii kirkkoherran, papin ja kanttorin tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta. Hallintolain mukaan yli 9 kuukauden sijaisuudet tulee laittaa avoimeen hakuun.

ESITYS: Seurakunnan neuvosto esittää Kuopion ja Karjalan metropolitta Arsenille, että hän julistaisi haettavaksi Ilomantsin kanttorin toimen sijaisuuden ajalle 1.3.2021 – 1.12.2023. Sijaisuusperuste on opinto- ja toimivapaa.

Kanttorin tehtävien lisäksi sijaisen tehtäviin kuuluu mm. osallistuminen kappelialueen lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyöhön, kappeliseurakunnan kansliatehtävien hoito ja viestintä.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään IV. Kelpoisuusehdot: Hakijan tulee täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen (174/2007) 133 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Lisätietoja Ilomantsin kappeliseurakunnan kanttorin tehtävän kuvasta antaa kirkkoherra, pastori Ioannis Lampropoulos, puh. 050 357 3675.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Metropoliitta Arseni, kirkon tiedotus.

Neuvoston kokous 10.2.2021, 21 §. KP Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni on julistanut 20.1.2021. haettavaksi kanttorin työsopimussuhteisen toimen sijaisuus 1.3.2021–1.12.2023. Hakuilmoitus oli kirkon ja seurakunnan nettisivuilla. Määräaika mennessä toimen sijaisuuden on hakenut 2 hakija, Darja Potkonen ja Päivi Romppanen. 

KP Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni on päättänyt 8.2.2021 siirtää valinnan Joensuun ortodoksisen seurakunnanvaltuuston tehtäväksi.

Liite 1 Hakijoiden hakemukset

Liite 2 Metropoliitta Arsenin päätös

ESITYS: Ilomantsin kappeliseurakunnan kanttorin toimen sijaisuutta on hakenut määräaikaa mennessä kaksi hakijaa. KP Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni on asettanut Darja Potkosen ensimmäiselle vaalisijalle ja Päivi Romppasen toiselle vaalisijalle.

Joensuun ortodoksisen seurakunnanvaltuusto kokoontuu valitsemaan Ilomantsin kappeliseurakunnan kanttorin toimen sijaisen 23.2.2021. Seurakunnanvaltuusto haastattelee hakijat ennen kokousta. Valtuustolle pyydetään lausunto kappelineuvostolta.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Antti Potkonen ei osallistunut asian käsittelyyn esteellisenä.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakuntavaltuusto ja kappelineuvosto

ESITYS: Seurakunnanvaltuusto haastattelee hakijat ja tekee valinnan.

PÄÄTÖS: Luettiin hakijoiden vapaamuotoiset hakemukset. Seurakunnanvaltuusto haastatteli hakijat. Luettiin Ilomantsin kappelineuvoston antama lausunto kanttorin sijaisuuden valinnasta (Liite 3).

Suoritettiin suljettu lippuäänestys.

Vaalitulos on 15 ääntä Darja Potkonen ja 1 tyhjä.

Seurakunnanvaltuusto valitsee Ilomantsin kappeliseurakunnan kanttorin toimen sijaiseksi eniten ääniä saaneen Darja Potkosen.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto, Metropoliitta Arseni.

27 § Muut asiat      

ESITYS:Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.

PÄÄTÖS: Ei ole muita asioita

28 § Ilmoitusasiat

ESITYS: Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.

Asia 1. Joensuun ortodoksinen seurakunta on hakenut 7000 € peruskorjausavustusta Sikrenvaaran leirikeskuksen sähköliittymäkaapelin ja sähköpääkeskuksen uusimista varten.

Asia 2. Seurakunnassa on pidetty kaksi työehtosopimuksen liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen mukaista työpaikkakokousta. 10.2.2021 allekirjoitimme päivitetyt työsopimukset ja toimenkuvat. Työyhteisön toiminnan kehittäminen etenee.

Asia 3. Seurakunnan internetsivujen uudistus on käynnissä. Tavoite on julkaista uudet sivut kesäkuun aikana.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

29 § Seuraava kokous

Seuraava kokous ti 18.5.2021 klo 17.                       

30 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24

Pöytäkirjan vakuudeksi Joensuussa 23.helmikuuta.2021

                              Matti Tolvanen                                   Ioannis Lampropoulos     

                              puheenjohtaja                                        sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi Joensuussa 23.2.2021

                              pöytäkirjan tarkastaja                             pöytäkirjan tarkastaja

                              Seija Mantsinen                                                       Petri Nykänen

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tiistaina 23.2.2021. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 9.3.2021.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi