Diakoniatoimikunnan ohjesääntö

Diakoniatoimikunnan ohjesääntö

Toiminta ja kokoonpano

1 § Seurakunnan diakoniatyötä koordinoivat seurakunnan työntekijät yhdessä diakoniatoimikunnan ja vapaaehtoisten kanssa.

Diakoniatoimikunta seuraa ja arvioi diakoniatyötä ja sen tarpeita sekä kehittää sitä seurakunnan ja ajan tarpeiden mukaan.

Diakoniatyön toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös valmistellaan yhdessä diakoniatoimikunnan kanssa.

Diakoniatoimikunta voi tehdä aloitteita seurakunnan neuvostolle.

2 § Diakoniatoimikunta koostuu vähintään viidestä ja korkeintaan kymmenestä seurakunnan jäsenestä. Jäsenistö edustaa tasapuolisesti koko seurakunnan maantieteellistä aluetta.

Toimikunnan puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii kirkkoherran nimeämä seurakunnan työntekijä.

Diakoniatoimikunnan jäsenet valitsee seurakunnanneuvosto toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Seurakunnanneuvoston hyväksymä toimikunta valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Tavoitteena palveleva yhteisö

3 § Seurakunta harjoittaa kristilliseen elämänkäsitykseen nojautuvaa hengellistä, sosiaalista ja taloudellista avun antamista eli diakoniaa. Diakoniaa tarjotaan niille, jotka etsivät apua seurakunnasta.

Seurakunnan diakoniatyön tarkoituksena on laajentaa ja syventää seurakunnan jäsenten keskuudessa vastuuta lähimmäisistä sekä antaa aineellista, henkistä ja hengellistä apua.

4 § Tavoitteena on edistää seurakunnan itseymmärrystä palvelevana yhteisönä, mihin on kaikilla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi diakoniatyöltä odotetaan aktiivista vaikuttamista seurakunnan kaikissa toiminnoissa. Diakoniatyö tehdään näkyväksi järjestämällä ruoka-apua, taloudellista apua ja muuta aineellista apua akuuteissa tilanteissa.

Seurakunnan itseymmärrys diakonisena eli palvelevana yhteisönä on luonteeltaan myös opetuksellinen. Diakoniatyö tehdään näkyväksi avaamalla Evankeliumin opetusta. Kertoohan se ennen kaikkea köyhien, sairaiden ja syntisten auttamisesta. Tätä tavoitetta korostetaan opetuspuheissa ja osallistumalla tavallisen ihmisen arjen haasteisiin.

Seurakunnan työntekijät auttavat apua tarvitsevia. Työntekijät ohjaavat vapaaehtoisia sellaisiin tehtäviin, missä tarvitaan apua, kanssakulkijaa, avustajaa tai sosiaalista tukea.

Seurakunta osallistaa vapaaehtoisia diakoniatyön tekemiseen. Seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on muun muassa lähimmäispalvelu, ruokailujen ja ruoka-avun järjestäminen.

Seurakunnan työntekijät huolehtivat vapaaehtoisten ohjauksesta ja hyvinvoinnista.

Diakonia-avustusten periaatteet

5 § Seurakunta varaa vuosittain diakoniatoimikunnan esityksestä tarvittavan määrärahan diakonia-avustuksiin. Muita varoja saadaan keräyksillä ja lahjoituksina. Seurakunta etsii aktiivisesti rahoitusta (ensisijaisesti Kirkolta ja Filantropia ry:ltä) ja yhteistyökumppaneita (esimerkiksi yritykset ja muut seurakunnat).

6 § Seurakunnan myöntämä rahallinen avustus akuuttiin ruoka-apuun on kertaluontoinen. Avustusta voidaan myöntää sataan euroon asti yhtä henkilöä kohden. Maksu jaetaan kahteen maksimissaan viidenkymmenen euron suuruiseen maksusitoumukseen, jolla ei voi ostaa alkoholia eikä nikotiinituotteita.

7 § Muita avustuksia (esimerkiksi laskut, lääkeostot) arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta seurakunnan työntekijä ei voi myöntää yli kolmensadan euron avustusta itsenäisesti ilman diakoniatoimikunnan tai kirkkoherran hyväksyntää.

8 § Diakoniatoimikunta seuraa talousarvion kehitystä.

Hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 5.10.2021 55 §.

Puheenjohtaja Matti Tolvanen

Kirkkoherra Tuomas Järvelin