Kappelineuvoston pöytäkirja 15.12.2021

ILOMANTSIN ORT. KAPPELISEURAKUNTA     PÖYTÄKIRJA 6/2021

Kappelineuvoston kokous

Aika  15. joulukuuta 2021 klo 18

Paikka Profeetta Elian kirkko, Kirkkotie 15, Ilomantsi

Läsnä  Tuomas Järvelin, kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos, pj., Savinainen Jorma vpj., Lea Karhapää, Hoskonen Helka, Kastinen Harri, Janne Piiroinen jäsen, pääkirkon isännöitsijä (Skype:n kautta), Darja Potkonen, kappeliseurakunnan kanttori, Eija Laitila, seurakunnanneuvoston jäsen

muut kutsutut (läsnä olon peruste) Seurakunnanvaltuuston jäsenet: Oiva Puruskainen, Maire Kärkkäinen ja Veli Jeskanen

Poissa Aellig Tiina

43 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa mukana Joensuun valtuuston Ilomantsin edustajat: Veli Jeskanen, Maire Kärkkäinen ja Oiva Puruskainen. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.

44 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Darja Potkonen, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Savinainen ja Lea Karhapää.

45 § Kappeliseurakunnan toiminnan arviointi

Ilomantsin kappeliseurakunnan toiminta on alkanut 1.1.2021 Joensuun ortodoksisen seurakunnan alaisuudessa.

ESITYS: Keskustelemme kappeliseurakunnan toiminnan onnistumisesta ja mahdollisesti saadusta palautteesta.

PÄÄTÖS: Keskustelimme kappeliseurakunnan ensimmäisen toiminnan vuodesta. Luottamushenkilöt esittivät tyytyväisyytensä toimintaan ja antoivat evästystä toiminnan kehittämiseen.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra ja seurakunnanneuvosto

46 § Ilomantsin Elian kirkko 130 vuotisjuhlan suunnittelu

Seurakunnanvaltuuston hyväksymä vuoden 2022 talous- ja toimintasuunnitelman mukaan Ilomantsin Elian kirkko täyttää 130 vuotta. Juhla vietetään alkuvuodesta erilaisilla tapahtumilla. Seurakunta on varannut talousarvioon 3 000€ Elian kirkon 130-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin.

ESITYS: Keskustelemme Elian kirkon 130-vuotisjuhlavuoden suunnitelmasta ja sen sisällöstä.

PÄÄTÖS: Tutustuimme Anu Koivuniemen tekemään logoon. Juhlavuoden aikana järjestämme mm. konsertteja, ikoninäyttelyn, hiihtoristisaaton, pyhäkkökierroksia. Juhlan päätapahtuma on Iljan praasniekka (19.-20.7.2022).

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra ja seurakunnanneuvosto

47 § Muut asiat      

ESITYS:Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.

  1. Keskustelemme Elian kirkon luiskasta museoviraston edustajien kanssa.  
  2. Keskustelemme Elian kirkon ulkoportaiden kaiteen rakentamisesta.
  3. Keskustelemme sähköpuomin rakentamisesta seurakuntakeskus Eliaan johtavalle tielle.
  4. Jaso Sasaki on asettanut näytteille Ilomantsin kappeliseurakunnan seurakuntakeskus Eliaan omistamiaan Petros Sasakin maalamia ikoneita.
  5. Keskustelemme Ilomantsin toimintakeskuksen väen kanssa Seurakuntakeskus Elian ja Elian kirkon lumien luomisesta.
  6. Sovittiin Jorma Savinaisen kanssa kesän 2022 hautausmaan hoidosta ja Elian kirkon sekä seurakuntakeskus Elian pihan hoidosta.
48 § Ilmoitusasiat

ESITYS:Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.

Ei ilmoitettavia asioita

49 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.45.

Ioannis Lampropoulos                                              Darja Potkonen

puheenjohtaja                                             sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Ilomantsissa                  15.12.2021

Jorma Savinainen                                                     Lea Karhapää

pöytäkirjan tarkastaja                             pöytäkirjan tarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi torstaina 16.12.2021. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 29.12.2021.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi