Kappelineuvoston pöytäkirja 27.6.2023

Kappelineuvoston kokous

Aika                              27. kesäkuuta 2023 klo 18

Paikka        Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi

Läsnä                           isä Janne Piiroinen, pj.

Savinainen Jorma vpj.

Lea Karhapää

Aellig Tiina

Darja Potkonen, kappeliseurakunnan kanttori

muut kutsutut

(läsnä olon peruste)      

Seurakunnanvaltuuston jäsenet: Oiva Puruskainen ja Veli Jeskanen

Poissa        Aleksander Roszczenko, vt kirkkoherra

                                    Hoskonen Helka

                                    Kastinen Harri

                                    Eija Laitila seurakunnanneuvoston edustaja

                                    Maire Kärkkäinen (seurakunnanvaltuuston jäsen)

8 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa mukana Joensuun seurakunnanvaltuuston Ilomantsin edustajat: Veli Jeskanen ja Oiva Puruskainen. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen viiden jäsenen ollessa läsnä. Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

9 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Valittiin sihteeriksi Darja Potkonen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jorma Savinainen ja Lea Karhapää.

10 § Ilomantsin ort. kappeliseurakunnan praasniekkojen järjesteleminen kesällä 2023

ESITYS: Kokouksessa keskustelemme kappeliseurakunnan praasniekkojen järjestelyistä ja niiden ohjelmasta. Ideointi ja suunnittelu.

PÄÄTÖS: Petrun praasniekkaan rakennetaan varmuuden vuoksi pieni sadekatos. Todettiin Iljan praasniekkaan suunniteltu ohjelma toteutuskelpoiseksi. Muutaman esiintyjän kohdalla tarvitaan vielä vahvistus. Darja Potkonen ja Janne Piiroinen varmistavat esiintyjät. Laadittiin luettelo valmisteluista ja niiden vastuuhenkilöistä.

12 § Hattuvaaran ja Mutalahden hautausmaat

ESITYS: Ilomantsin evankelisluterilaisen seurakunnan vt kirkkoherra Heli Kinisjärvi kertoi, että seurakuntalainen oli ohjeistanut omaisia, että seurakuntaan ei tarvitse ilmoitella, jos Hattuvaaraan laitetaan olemassa olevaan hautapaikkaan uurna. Hautausmaa on kuulemma hattuvaaralaisten. Samansuuntaisen ohjeen oli antanut myös hautaustoimisto. Tämä erheellinen käsitys on oikaistava.

Kiinteistötietojärjestelmän mukaan Hattuvaaran ja Mutalahden Hautausmaat kuuluvat ortodoksiselle seurakunnalle.

Joensuun ortodoksisen seurakunnan hautausmaiden ohjesäännön 5. kohdassa määritetään seuraavasti: Ilomantsin, Lieksan, Hattuvaaran, Mutalahden, Petravaaran, Täitimäniemen, Hömmönkankaan, Sonkajanrannan, Pörtsämön ja Hoilolan hautausmailla, joihin perinteisesti on haudattu sen alueen asukkaita uskontokuntaan katsomatta, tämä oikeus jatkuu edelleen, mutta nämä hautausmaat omistaa ja hoitaa Joensuun ortodoksinen seurakunta.

Hautautaustoimilain (6.6.2003/457) 9 §:ssä säädetään:

Hautausmaana käytettävä kiinteistö

Hautausmaan ylläpitäjän tulee omistaa hautausmaana käytettävä kiinteistö tai ylläpitäjällä tulee olla kiinteistöön maakaaren (540/1995) 14 luvun säännösten mukaisesti parhaalle etusijalla kirjattu vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus ja kiinteistön omistajan suostumus hautausmaan perustamiseen. Vuokra- tai muun käyttöoikeuden tulee olla määräaikainen, vähintään 130 ja enintään 200 vuoden pituinen, ja sen tulee käsittää koko kiinteistön alue. Muutoin edellä tarkoitettuun vuokraoikeuteen sovelletaan, mitä maanvuokralain (258/1966) 5 luvun mukaisesta maanvuokraoikeudesta säädetään.

Hautausmaana käytettävä kiinteistö ei saa olla kiinnityksen kohteena eikä siihen saa kohdistua muita kirjattuja kuin tässä laissa tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Sama koskee hautausmaan ylläpitäjälle kuuluvaa 1 momentissa tarkoitettua vuokra- ja muuta käyttöoikeutta. Hautausmaakäytössä olevan alueen kiinteistöksi muodostamisen edellytyksenä on, ettei siihen kohdistu kiinnityksiä tai muita kirjattuja kuin tämän lain mukaisia erityisiä oikeuksia taikka että se vapautuu niistä kiinteistöksi muodostamisen yhteydessä sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

Hautausmaan ylläpitäjä voi luovuttaa hautausmaakäytössä olevan kiinteistön tai siihen kuuluvan alueen taikka 1 momentissa tarkoitetun vuokra- tai muun käyttöoikeuden vain sille, jolla 3, 7 tai 8 §:n mukaisesti on oikeus hautausmaan ylläpitoon. Muu luovutus on mitätön.

Edellä mainitun lain 11 § säädetään hautaoikeudesta seuraavasti:

Hautaoikeudesta evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan tai seurakuntayhtymän ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan hautausmaalla on voimassa, mitä kirkkolaissa ja ortodoksisesta kirkkokunnasta annetussa laissa säädetään ja niiden nojalla säädetään tai määrätään sekä hautausmaan ylläpitäjän ja hautaoikeuden haltijan kesken sovitaan.

Hautaoikeudesta muilla hautausmailla on voimassa, mitä hautausmaan ylläpitäjän ja hautaoikeuden haltijan kesken sovitaan.

Ks. KirkkoL 1054/1993 17 luku 2 § ja Kirkkojärjestys 1055/1993 17 luku. L ortodoksisesta kirkkokunnasta 521/1969 on kumottu L:lla 985/2006, ks. L ortodoksisesta kirkosta 985/2006 8 luku. Ks. myös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 174/2007 125 §.

Hautaustoimilain 12 § säädetään rekisterinpitovelvollisuudesta:

Hautausmaan ylläpitäjän on pidettävä rekisteriä, josta ilmenevät vainajan:

1) sukunimi ja etunimet;

2) syntymäaika tai henkilötunnus;

3) kuolinaika;

4) hautaamisajankohta;

5) hautaamistapa; sekä

6) haudan sijainti.

Rekisteriin voidaan merkitä myös hautaoikeuden haltijan nimi ja postiosoite, hautaoikeuden voimassaoloaika sekä tieto siitä, keitä hautaan voidaan haudata. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä hautausmaalla olevat taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaat muistomerkit ja niiden sijainti.

Vainajista, joiden tuhka on sijoitettu muistolehtoon, merkitään rekisteriin 1 momentissa säädetyt tiedot lukuun ottamatta tuhkan sijaintia.

Tässä pykälässä tarkoitettu rekisteri tulee säilyttää pysyvästi. Kun 8 §:ssä tarkoitettu yhteisö tai säätiö lopettaa toimintansa, tulee tässä pykälässä tarkoitetut asiakirjat luovuttaa säilytettäviksi arkistolaitokseen.

PÄÄTÖS: Isä Janne Piiroinen hoitaa tiedottamisen Mutalahden ja Hattuvaaran hautausmaiden käytäntöjen osalta.

13 § Kappeliseurakunnan ylläpitämät ulkokäymälät

ESITYS: Kappeliseurakunnalla on ulkokäymälät omistamiensa tsasounien ja Pötönkankaan hautausmaan yhteydessä. Hattuvaaran käymälä ei ole seurakunnan hallinnoima. Käymälät ovat pääosin huonokuntoisia. Käymälät ovat avoinna kaikkien käytettäväksi myös palvelusten tai muiden toimitusten ulkopuolella. Huonokuntoiset käymälät tulisi kunnostaa. Pitäisikö tsasounien käymälöiden käyttö mahdollistaan vain ajankohtiin, jolloin tsasounissa on toimintaa?l

PÄÄTÖS: Päätettiin esittää nykyaikaisten kuivakäymälöiden hankkimista Sonkajaan (1 kpl), Mutalahteen (1 kpl), Pötönkankaalle (2 kpl). Yhden käymälän hinta on noin 600 euroa. Kokonaiskustannus olisi noin 2400 euroa.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto.

14 § Muut asiat      

 ESITYS:Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.

  1. Telttojen vuokrahinnanpäivitys. Nykyinen telttakohtainen vuokra yksipäiväistä tapahtumaa (rakennuspäivä+tapahtumapäivä+purkupäivä) varten on 100 euroa. Hinta on ollut tämä jo useamman vuoden. Kustannustason ja inflaation vuoksi on tarkoituksenmukaista tarkistaa hintaa ylöspäin. Sopiva vuokra olisi 150 euroa em. tilanteessa ja 100 euroa/lisäpäivä. Hinnat eivät sisällä pystytystä eikä kuljetusta.

  2. Pötönkankaan hautausmaalla on pajukko kasvanut häiritsevän kokoiseksi. Hautausmaalla järjestetään raivaustalkoot syksyllä.

  3. Pötönkankaan vesiautomaatin pumppu on rikkoutunut. Pumppu on hätäkorjattu. Uppopumpunhankinta kustantaa noin 150 euroa. Uusitaan pumppu, kun nykyisen korjaus pettää.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
1. Kohta: Seurakunnanneuvosto.

15 § Ilmoitusasiat

ESITYS:Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.
Asia 1: Kirkon ulkopuolinen maalaus siirtyy ensi vuodelle.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.58

Pöytäkirjan vakuudeksi 27.6.2023

                              Janne Piiroinen                                           Darja Potkonen

                              puheenjohtaja                                             sihteeri

         Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

                                    Ilomantsissa 27.6.2023

                              Jorma Savinainen                                     Lea Karhapää                           

                              pöytäkirjan tarkastaja                             pöytäkirjan tarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi maanantaina 3.7.2023. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään maanantaina 17.7.2023.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi