Kappelineuvoston pöytäkirja 29.1.2023

ILOMANTSIN ORT. KAPPELISEURAKUNTA     PÖYTÄKIRJA 1/2023

Kappelineuvoston kokous

Aika 29. tammikuuta 2023 klo 14

Paikka Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi

Läsnä isä Ioannis Lampropoulos, pj., Savinainen Jorma vpj., Lea Karhapää, Hoskonen Helka, Janne Piiroinen jäsen, pääkirkon isännöitsijä, Darja Potkonen, kappeliseurakunnan kanttori, Eija Laitila seurakunnanneuvoston jäsen

muut kutsutut

(läsnä olon peruste)    

Seurakunnanvaltuuston jäsenet: Oiva Puruskainen, Maire Kärkkäinen (-15.05.) ja Harri Linna, seurakunnan harjoittelua tekevä                                          

Poissa Kastinen Harri, Tuomas Järvelin, kirkkoherra, Veli Jeskanen, Aellig Tiina

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa mukana Joensuun valtuuston Ilomantsin edustajat: Veli Jeskanen, Maire Kärkkäinen ja Oiva Puruskainen. Kokoukseen osallistui seurakunnan harjoittelija Harri Linna. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

2 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Harri Linna ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Savinainen ja Lea Karhapää.

3 § Vuoden 2022 Kappeliseurakunnan toimintakertomus

Liite 1 Kappeliseurakunnan toimintakertomus

Kappeliseurakunnan toiminnan järjestämiseen vuoden 2022 alussa vaikutti Covid-19 -epidemia ja yhteiskunnan toimenpiteet epidemian leviämisen estämiseksi. Kuitenkin jo helmikuun puolessa välissä kokoontumisrajoituksista luovuttiin ja kappeliseurakunnan toiminta päästiin järjestämään normaalisti.

Toiminnan järjestämisen haasteita ovat jäsenmäärän kehitys ja seurakunnan jäsenten ikäjakauma. Kappeliseurakunta on tehnyt yhteistyötä Ilomantsin kunnan, Ilomantsin yrittäjien, paikallisen ev.lut. seurakunnan, eri paikallisten toimijoiden, yhdistysten, naapuriortodoksiseurakuntien ja kirkon palvelukeskuksen kanssa. Vuonna 2022 kappeliseurakunta sai merkittäviä lahjoituksia toimintaansa varten. Kiitos kaikille, jotka ovat ponnistelleet yhteisen seurakuntatyön edistämiseksi ja kantaneet vastuuta seurakunnan eri toimielimissä sekä vapaaehtoistyössä!

Kappeliseurakunnan työntekijät ovat: pappi Ioannis Lampropoulos ja kanttori Darja Potkonen. Pääsääntöiset sijaiset ovat olleet vuonna 2022 pappi Janne Piiroinen ja kanttori Päivi Romppanen.

Kiitos kaikille, jotka ovat ponnistelleet yhteisen seurakuntatyön edistämiseksi ja kantaneet vastuuta seurakunnan eri toimielimissä ja vapaaehtoistyössä!

ESITYS: Kappelineuvosto keskustelee toimintakertomuksesta lähettää sen Joensuun seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Kappelineuvosto lähettää vuoden 2022 toimintakertomuksen seurakunnanneuvostolle.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra ja seurakunnanneuvosto

4 § Ilomantsin praasniekat kesällä 2023

ESITYS: Ilomantsin kappelineuvosto keskustelee kesän 2023 praasniekoista.

PÄÄTÖS: Hattuvaaran praasniekkajärjestelyt hoitaa Helka Hoskonen. Mutalahden ja Sonkajan praasniekkaa vietetään perinteisesti. Elian kirkko on täyttänyt vuonna 2022 130 vuotta ja juhla siirrettiin vietettäväksi vuoteen 2023. Iljan praasniekan teema on osallisuus ja osallistaminen. Petter Martiskainen järjestää praasniekan yhteydessä valokuvanäyttelyn.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra ja seurakunnanneuvosto

5 § Muut asiat

1. Elian kirkon valvontakamera.

Janne Piiroinen selvitti säädösperusteita videovalvonnalle. (Liite 2). Kappelineuvosto lähettää selvityksen seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.

2. Perhepäivä 26.2. Elian kirkolla. Jorma Savinainen ja Maire Kärkkäinen ovat mukana toteuttamassa tapahtumaa.

3. Sunnuntaina 19.3. vietetään isä Ioanniksen läksiäisjuhlia. Pyydetään tarjousta tarjoiluista.

6 § Ilmoitusasiat

ESITYS:Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.

Asia 1: Kesällä 2023 Elian kirkon onavoinna 26.6.-13.8. ja Hattuvaaran tsasouna on avoinna 30.6.-30.7.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi 29.1.2023

Ioannis Lampropoulos, puheenjohtaja / Harri Linna, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Ilomantsissa 29.1.2023

Jorma Savinainen, pöytäkirjan tarkastaja / Lea Karhapää, pöytäkirjan tarkastaja  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi maanantaina 30.1.2023. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään maanantaina 13.2.2023.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi