Kappelineuvoston pöytäkirja 3.10.2022

ILOMANTSIN ORT. KAPPELISEURAKUNTA     PÖYTÄKIRJA 3/2022

Kappelineuvoston kokous

Aika: 3. lokakuuta 2022 klo 17 – 18.16

Paikka: Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi

Läsnä: isä Ioannis Lampropoulos, pj., Savinainen Jorma vpj., Lea Karhapää, Hoskonen Helka, Janne Piiroinen jäsen, pääkirkon isännöitsijä, Darja Potkonen, kappeliseurakunnan kanttori, Eija Laitila seurakunnanneuvoston jäsen,

Muut kutsutut (läsnä olon peruste) : Seurakunnanvaltuuston jäsenet: Oiva Puruskainen, Maire Kärkkäinen ja Veli Jeskanen

Poissa: Aellig Tiina, Tuomas Järvelin, kirkkoherra, Kastinen Harri

15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa mukana Joensuun valtuuston Ilomantsin edustajat: Veli Jeskanen, Maire Kärkkäinen ja Oiva Puruskainen. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

16 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Darja Potkonen. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin Eija Laitila ja Jorma Savinainen.

17 § Ilomantsin ortodoksisen kappeliseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2023 – 2025

ESITYS: Kappelineuvosto keskustelee kappeliseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmasta ja tekee tarvittavan esityksen seurakunnanneuvostolle.

Liite 1 Toimintasuunnitelma

Liite 2 Talousarvio

PÄÄTÖS: Ilomantsin kappelineuvosto lähettää Ilomantsin kappeliseurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion v. 2023 – 2025 seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra ja seurakunnanneuvosto

18 § Viron Miiksen ja Martin Turun ystävyysseurakuntien edustajien kutsuminen Joensuun 130-vuotisjuhlalle 2.-3.9.2023

ESITYS: Kappelineuvosto esittää, että seurakunta ja kappeliseurakunta kutsuvat Miiksen (Miikse Ristija Johannese kogudus) ja Turun Martin ystävyysseurakuntien edustajia osallistumaan Joensuun ortodoksisen seurakunnan 130-vuotisjuhlaan. 

Kappeliseurakunta esittää, että vuonna 2024 seurakunta järjestää yhden matkan Miiksen ystävyysseurakuntaan Viroon ja toisen Kreikkaan.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra ja seurakunnanneuvosto

19 § Muut asiat      

ESITYS:Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.

PÄÄTÖS: Ei ole muita asioita.

20 § Ilmoitusasiat

ESITYS:Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.

Asia 1: Joensuun seurakunnanneuvoston päätös (27.9.2022), kiinteistöjen lämpötila lasketaan 1 asteella.  

21 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi 3.10.2022

Ioannis Lampropoulos , puheenjohtaja / Darja Potkonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

3.10.2022

Eija Laitila, pöytäkirjan tarkastaja / Jorma Savinainen, pöytäkirjan tarkastaja          

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tiistaina 4.10.2022. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 18.10.2022.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi