Kappelineuvoston pöytäkirja 7.6.2022

KAPPELINEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA                    2/2022

Aika  6. kesäkuuta 2022 klo 18

Paikka Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi

Läsnä  Tuomas Järvelin, kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos, pj., Savinainen Jorma vpj., Lea Karhapää, Kastinen Harri, Aellig Tiina, Janne Piiroinen jäsen, pääkirkon isännöitsijä (TEAMS), Darja Potkonen, kappeliseurakunnan kanttori

muut kutsutut (läsnä olon peruste) seurakunnanvaltuuston jäsenet: Oiva Puruskainen, Maire Kärkkäinen                      

Poissa          Eija Laitila, Veli Jeskanen ja Helka Hoskonen

8 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa mukana Joensuun valtuuston Ilomantsin edustajat: Maire Kärkkäinen ja Oiva Puruskainen. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Lisättiin muihin asioihin siivousasiat ja liinojen sekä jääkaapin hankinta. Esityksen mukaan.

9 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Tuomas Järvelin, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Savinainen ja Tiina Aellig.

10 § Ilomantsin ort. kappeliseurakunnan praasniekkojen järjesteleminen kesällä 2022

ESITYS: Kokouksessa keskustelemme kappeliseurakunnan praasniekkojen järjestelyistä ja niiden ohjelmasta. Ideointi ja suunnittelu.

Liite 1

PÄÄTÖS: Käytiin suunnitelma läpi ja täydennettiin liikenteen ohjaus ym. pieniä yksityiskohtia.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:

11 § Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kokoelmatalletus kirkkomuseolle

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston kokous 2.7.2018 50§

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan jumalapalveluspukujen ja sakraaliesineistön varasto on sijoitettu Mantsintie 7 kiinteistössä. Kiinteistö on vaihtanut omistaja 25.6.2018 alkaen. Kirkkoherra otti yhteyttä kirkkomuseoon ja tarjosi kokoelman talletettavaksi kirkkomuseo RIISALLE.  Liite 11

ESITYS:

Säätiön tehtävänä on Suomen ortodoksisen kirkon aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyttäminen, tutkiminen, tulkitseminen ja esilläpito. Näihin tehtäviinsä liittyen Säätiö vastaanottaa em. kokoelmatalletuksen seuraavilla ehdoilla:

• Talletuksen hoidosta vastaa Säätiön hallinnoima RIISA – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo.

• Kokoelmatalletusaineisto tuodaan kokonaisuudessaan RIISAan, jossa kokoelmavastaavat tekevät aineiston seulonnan. Liturgisesti, kulttuurihistoriallisesti ja taidehistoriallisesti arvokkain aineisto luetteloidaan ja liitetään Seurakunnan talletuksena osaksi Säätiön kokoelmia. Kokoelmatalletuksen siirto- ja kuljetuskustannuksista vastaa Seurakunta.

• Aineistosta, joka ei palvele RIISAn kokoelmapolitiikka, tehdään listaus sekä ehdotus aineiston loppusijoituspaikasta: Pohjois-Karjalan museo Hilma, Ilomantsin Museosäätiö tai hävittäminen. Lopulliset sijoitus- ja poistopäätökset tekee Seurakunta.

• Kokoelmatalletuksesta tehdään erillinen sopimus. Sopimuksen laatiminen edellyttää Seurakunnan virallista päätöstä.

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta tallettaa Kirkkomuseo säätiölle RIISA:lle Mantsintie 7:ssa olevat kokoelmat. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esitys.

Kirkkomuseo RIISA aloittaa jumalanpalveluspukujen ja sakraaliesineistön luettelointia kesällä 2022. Luettelo koskee jumalanpalveluspukuja ja muu esineistö, joka oli sijoitettu seurakunnan varastossa Mantsintie 7 ja siirtyy vuonna 2018 kirkkomuseoon. Kun materiaali siirtyy kirkkomuseolle paikalla on kirkkomuseon työntekijät Henna Hietainen ja Leena Sappi.

ESITYS: Kirkkoherra esittelee asia.

PÄÄTÖS: Esitämme seurakunnanneuvostolle, että Ilomantsin kirkkomuseolle toimittaman materiaalin voi museon henkilöstön näkemyksen mukaan lahjoittaa Kirkkomuseo Riisaan, Pohjois-Karjalan museoon sekä Ilomantsin museosäätiölle. Jos aineistossa on esille pantavia kirkkotekstiilejä, jotka ovat tärkeitä kappeliseurakunnan historialle, sellainen sijoitetaan Ilomantsiin. Lopun materiaalin kohtalosta päättää hiippakunnan piispa.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra, seurakunnanneuvosto

12 § Muut asiat        

Asia 1. Seurakuntakeskus Elian uusien pöytäliinojen ja jääkaapin hankinta. Lisätään vuoden 2023 talousarvioon. Isä  Ioannis valmistelee asian.

Asia 2. Toimintakeskuksen siivoustöiden muutokset. Toimintakeskuksen työtoiminta loppuu nykyisessä muodossaan. Elokuun alusta palkka maksetaan työntekijöille itselleen. 

13 § Ilmoitusasiat

ESITYS:Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.

Asia 1: Pistiksen anomus.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi Pyhän Hengen päivänä 6.6.2022

Ioannis Lampropoulos, puheenjohtaja  / Tuomas Järvelin, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

  Ilomantsissa                     Pyhän Hengen päivänä 6.6.2022

Tiina Aellig, pöytäkirjan tarkastaja / Jorma Savinainen, pöytäkirjan tarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tiistaina 7.6.2022. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 21.6.2022.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi