Kappelineuvoston pöytäkirja 1.2.2022

ILOMANTSIN ORT. KAPPELISEURAKUNTA     PÖYTÄKIRJA                 1/2022

Aika 1. helmikuuta 2022 klo 18

Paikka Profeetta Elian kirkko, Kirkkotie 15, Ilomantsi

Läsnä isä Ioannis Lampropoulos, pj., Savinainen Jorma vpj., Lea Karhapää, Aellig Tiina, Janne Piiroinen jäsen, pääkirkon isännöitsijä (TEAMS), Darja Potkonen, kappeliseurakunnan kanttori, Eija Laitila seurakunnanneuvoston jäsen

muut kutsutut (läsnäolon peruste)       

Seurakunnanvaltuuston jäsenet: Maire Kärkkäinen (TEAMS) ja Veli Jeskanen                 

Poissa Oiva Puruskainen, Tuomas Järvelin kirkkoherra, Hoskonen Helka, Kastinen Harri

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa mukana Joensuun valtuuston Ilomantsin edustajat: Veli Jeskanen, Maire Kärkkäinen. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty.

2 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Darja Potkonen, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Savinainen ja Lea Karhapää.

3 § Vuoden 2021 Kappeliseurakunnan toimintakertomus

Liite 1 Kappeliseurakunnan toimintakertomus

Vuonna 2021 kappeliseurakunnan toiminnan järjestämiseen vaikutti Covid-19 epidemia ja yhteiskunnan toimenpiteet epidemian leviämisen estämiseksi. Vuoden alusta kevääseen kaikki ihmisiä kokoavat tapaamiset rajattiin. Kappeliseurakunnan toiminta järjestettiin normaalisti keväästä joulukuun puoliväliin asti. 

Koronaepidemiasta huolimatta vapaaehtoiset olivat aina valmiina auttamaan, kun apua tarvittiin. Seurakunnan vapaaehtoisten osuus seurakunnan työssä on seurakunnan toiminnan kannalta olennainen. Kuorolaisten rakkaus kirkkolaulua kohtaan, tiistaiseuran rooli diakoniatyössä, naisten aktiivisuus kirkkokahvien järjestämisessä, miesten ja naisten kädentaidot, monien seurakuntalaisten taito maalata ikoneita, tehdä jumalanpalveluspukuja ja koristella kirkkoa ja tsasounia, sekä eri toimintapiirien aktiiviset vetäjät ja osallistujat ovat vahvistaneet seurakunnallista elämää. Vapaaehtoistyön rooli ja merkitys seurakunnan toiminnassa on korvaamaton. Onkin huolehdittava siitä, että ihmiset itse haluavat ja jaksavat toimia kirkon vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoistyötä ja sen vastuita jaetaan kullekin vapaaehtoiselle sopivaksi.

Kappeliseurakunnan toiminnan järjestämisen haasteita ovat jäsenmäärän kehitys ja seurakunnan jäsenten ikäjakauma. 

Seurakunta on tehnyt yhteistyötä Ilomantsin kunnan, Ilomantsin yrittäjien, paikallisen ev.lut. seurakunnan, eri paikallisten toimijoiden, yhdistysten ja naapuriortodoksiseurakuntien sekä kirkon palvelukeskuksen kanssa. 

Kappeliseurakunnan työntekijät ovat: pappi Ioannis Lampropoulos, kanttori Darja Potkonen 1.3.2021 alkaen, kanttori Riikka Patrikainen 1.1.2021-3.3.2021.

Kiitos kaikille, jotka ovat ponnistelleet yhteisen seurakuntatyön edistämiseksi ja kantaneet vastuuta seurakunnan eri toimielimissä ja vapaaehtoistyössä!

ESITYS: Kappelineuvosto keskustelee toimintakertomuksesta ja lähettää sen Joensuun seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra ja seurakunnanneuvosto

4 § Ilomantsin Elian kirkko 130 vuotisjuhlan suunnittelu ja siirto vuodelle 2023

Ilomantsin kappeliseurakunnan kokous, 15.12.2021, 46§

Seurakunnanvaltuuston hyväksymä vuoden 2022 talous- ja toimintasuunnitelman mukaan Ilomantsin Elian kirkko täyttää 130 vuotta. Juhla vietetään alkuvuodesta erilaisilla tapahtumilla. Seurakunta on varannut talousarvioon 3 000€ Elian kirkon 130-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin.

ESITYS: Keskustelemme Elian kirkon 130-vuotisjuhlavuoden suunnitelmasta ja sen sisällöstä.

PÄÄTÖS: Tutustuimme Anu Koivuniemen tekemään logoon. Juhlavuoden aikana järjestämme mm. konsertteja, ikoninäyttelyn, hiihtoristisaaton, pyhäkkökierroksia. Juhlan päätapahtuma on Iljan praasniekka (19.-20.7.2022).

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra ja seurakunnanneuvosto

Koronaepidemia vaikuttaa merkittävästi alkuvuoden toiminnan järjestämiseen.

Vuonna 2023 Joensuun seurakunta täyttää 130 vuotta.

ESITYS: Ilomantsin profeetta Elian kirkon 130-vuotisjuhlan järjestelyt siirretään vuodelle 2023. Kirkon 130-vuotisjuhlaa vietämme muun seurakunnan 130-vuotisjuhlan kanssa.

Kesällä 2022 järjestämme ikoninäyttelyn Seurakuntakeskus Elian navetassa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra ja seurakunnanneuvosto

5 § Muut asiat        

ESITYS:Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.

6 § Ilmoitusasiat

ESITYS:Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.

Ei ilmoitettavia asioita

49 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.11.

Ioannis Lampropoulos, puheenjohtaja  / Darja Potkonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Ilomantsissa                  1.2.2022

Jorma Savinainen, pöytäkirjan tarkastaja / Lea Karhapää, pöytäkirjan tarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi keskiviikkona 2.2.2022. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään keskiviikkona 16.2.2022.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi