Kappelineuvoston pöytäkirja 15.9.2021

ILOMANTSIN ORT. KAPPELISEURAKUNTA     PÖYTÄKIRJA                 5/2021

Kappelineuvoston kokous

Aika 15. syyskuuta 2021 klo 18.10

Paikka: Profeetta Elian kirkko, Kirkkotie 15, Ilomantsi

Läsnä: isä Ioannis Lampropoulos, pj., Savinainen Jorma vpj., Lea Karhapää, Hoskonen Helka, Aellig Tiina, Janne Piiroinen jäsen, pääkirkon isännöitsijä, Darja Potkonen, kappeliseurakunnan kanttori

muut kutsutut

(läsnä olon peruste)      

Seurakunnanvaltuuston jäsenet: Maire Kärkkäinen ja Veli Jeskanen.

Lahjoittajien edustajina Matti ja Pekka Jeskanen.

Poissa: Tuomas Järvelin, kirkkoherra, Eija Laitila kappelineuvoston jäsen, Harri Kastinen kappelineuvoston jäsen, Oiva Puruskainen seurakunnanvaltuuston jäsen, Tiina Aellig kappelineuvoston jäsen.

36 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa mukana Joensuun valtuuston Ilomantsin edustajat: Veli Jeskanen, Maire Kärkkäinen. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

37 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Janne Piiroinen, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Savinainen ja Helka Hoskonen.

38 § Lahjoitus Ilomantsin ortodoksiselle kappeliseurakunnalle

Matti ja Pekka Jeskanen, Terttu Suominen ja Lea Huovinen lahjoittavat 10 000 euroa Ilomantsin ortodoksiselle kappeliseurakunnalle toiminnan tukemiseksi.

Matti Jeskanen esitteli ennen kokouksen alussa pidetyssä kahvitilaisuudessa lahjoituksen perustelut ja toiveet seurakunnalle.

PÄÄTÖS: Kappelineuvoston jäsenet kiitävät lahjoittajia. Kappelineuvosto lähettää lahjakirjan seurakunnanneuvostolle. 

39 § Ilomantsin ortodoksisen kappeliseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2022 – 2024

ESITYS: Kappelineuvosto keskustelee kappeliseurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmasta ja tekee tarvittavat esityksen seurakunnanneuvostolle.

Liite 1 Toimintasuunnitelma

Liite 2 Talousarvio

PÄÄTÖS: Kappelineuvosto lähettää talous- ja toimintasuunnitelman käsiteltäväksi seurakunnanneuvostolle.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra ja seurakunnanneuvosto

40 § Muut asiat      

ESITYS:Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.

  1. Esitetään Joensuun ortodoksiselle seurakunnalle, että vuoden 2023 Joensuun ortodoksisen seurakunnan toimintasuunnitelmaan sisällytetään Suistamon Sähkön konsertti 130-vuotisjuhlallisuuksiin perhetyöhön liittyen eri ikäryhmien tavoittamiseksi.
41 § Ilmoitusasiat

ESITYS:Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.

Asia 1: Elian kirkko pidetään kesällä 2022 auki 27.6. – 14.8. sekä Karhufestivaalin aikana.

Hattuvaaran tsasouna on avoinna 29.6. – 31.7. 2022.

42 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.30.

Ioannis Lampropoulos, pj.                                   Janne Piiroinen, siht.                                            

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Ilomantsissa                  15.9.2021

Jorma Savinainen                                      Helka Hoskonen

pöytäkirjan tarkastaja                             pöytäkirjan tarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi torstaina 16.9.2021. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 30.9.2021.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi