Kappelineuvoston pöytäkirja 21.6.2021

ILOMANTSIN ORT. KAPPELISEURAKUNTA     PÖYTÄKIRJA                 4/2021

KAPPELINEUVOSTO   

Kappelineuvoston kokous

Aika     21. kesäkuuta 2021 klo 16.41-17.53

Paikka Profeetta Elian kirkko, Kirkkotie 15, Ilomantsi

Läsnä isä Ioannis Lampropoulos, pj., Savinainen Jorma vpj., Lea Karhapää, Hoskonen Helka, Kastinen Harri (TEAMS), Janne Piiroinen jäsen, pääkirkon isännöitsijä, Darja Potkonen, kappeliseurakunnan kanttori, Eija Laitila seurakunnanneuvoston jäsen

muut kutsutut (läsnä olon peruste)      Seurakunnanvaltuuston jäsenet: Oiva Puruskainen, Maire Kärkkäinen ja Veli Jeskanen                                       

Poissa        Tuomas Järvelin, kirkkoherra, Aellig Tiina

28 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa mukana Joensuun valtuuston Ilomantsin edustajat: Veli Jeskanen, Oiva Puruskainen ja Maire Kärkkäinen. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

29 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Darja Potkonen, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lea Karhapää ja Jorma Savinainen.

30 § Ilomantsin ort. kappeliseurakunnan praasniekkojen järjestäminen kesällä 2021

Ilomantsin kappelineuvoston kokous 23§: COVID-19-koronaviruspandemia vaikuttaa praasniekkojen järjestelemiseen kesällä 2021. Tulevana kesänä kansalaisten rokotettavuus ja rajoitusten noudattaminen voi mahdollistaa kappeliseurakunnan praasniekkojen järjestämisen.

ESITYS: Kappeliseurakunta valmistautuu järjestämään praasniekat Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Joensuun seurakunnan annettujen ohjeiden mukaisesti.

PÄÄTÖS: Seurakunnan kappelineuvosto keskusteli praasniekkojen muusta ohjelmasta. Praasniekkojen kirkkokahvit ja muu ohjelma järjestetään, jos koronaepidemia ja rajoitukset sallivat.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:

                                    Seurakunnanneuvosto, tiedotusvälineille ja seurakuntalaisille

ESITYS: Kokouksessa keskustelemme Hattuvaaran ja Iljan praasniekan järjestelyistä.

Iljan praasniekkaan osallistuu KP Kuopion ja Karjalan metropolitta Arseni ja KP Oulun metropoliitta Elia.

Liite 1 Iljan praasniekan valmistelut

Liite 2 Iljan praasniekan ohjelma

PÄÄTÖS:

Iljan praasniekasta päätettiin seuraava:

Iljan praasniekkaan osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. (ilmoittautuneiden määrä on 90 ihmistä).

Ilmoittautuminen seuraaviin palveluksiin:

  1. ma 19.7. klo 9 liturgia
  2. ma 19.7. klo 17 ehtoopalvelus ja tsuajut
  3. ti 20.7. klo 9 liturgia, kahvit ja päiväjuhla

Praasniekan järjestelyistä tiedotetaan seurakunnan tiedotuskanavissa (Facebook, nettisivut) ja Pogostan Sanomissa.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra, seurakunnanneuvosto, Metropoliitta Arseni ja Metropoliitta Elia

31 § Ilkivalta seurakuntakeskus Elian pihassa

Ilomantsin kappeliseurakunnanneuvosto, 26.4.2021, 20§: Viikkojen 13 ja 14 aikana Seurakuntakeskus Elian pihamaalla on auto tai autot ajaneet sopimattomasti. Pihassa olevan navetan seinälle on lentänyt rapaa, jota ei normaalista ajosta tule. Yhteistyössä toimittaja Mervi Nevalaisen kanssa on tehty artikkeli Pogostan Sanomiin.

Ilkivallasta on tehty valvonta-ilmoituspyyntö Itä-Suomen poliisille.

Jorma Savinainen on lupautunut puhdistamaan seinät.

ESITYS: Asia tiedoksi

PÄÄTÖS: Kappeliseurakunnan pappi yhteistyössä kirkkoherran ja kiinteistölautakunnan jäsenen kanssa ovat tilanneet puomin, joka asetettiin seurakuntakeskus Elian oman tien osuuden alkupäähän. Asiasta on saatu suullinen lupa Ilomantsin kunnan tekniseltä osastolta. Kappeliseurakunnan kappelineuvosto esittää seurakunnanneuvostolle, että tämä harkitsisi valvontakameroiden asentamista seurakuntakeskus Elian ja Elian kirkon piha-alueille. Isä Janne Piiroinen on lupautunut selvittämään erilaisia valvontakameravaihtoehtoja. Selvitys toteutetaan vasta seurakunnanneuvoston myönteisen päätöksen jälkeen. Perustelut: valvontajärjestelmän asentaminen ennaltaehkäisee ilkivaltaa.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:

Seurakunnanneuvosto

Joensuun seurakunnanneuvoston kokous, 26.5.2021, 80§: ESITYS: Valtuutetaan isä Janne Piiroinen selvittämään erilaisia valvontakameravaihtoehtoja. Isä Janne raportoi seurakunnanneuvostolle eri vaihtoehdoista, niiden kustannuksista ja tarvittavista lupa- ja ilmoitusmenettelyistä. Asiaan palataan selvityksen jälkeen.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Kappelineuvosto ja isä Janne

Piiroinen

ESITYS: Asia tiedoksi.

PÄÄTÖS: Asia tiedoksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:

32 § Kokonniemen hautausmaan pistoaidan korjaus

Kappelineuvoston kokous, 26.4.2021 22§ : Museovirasto on myöntänyt 7000 € valtionavustuksen Ilomantsin ortodoksiselle seurakunnalle. Avustuksen käyttötarkoitus on metsähautausmaan vesakon raivaus ja järvinäkymän avaaminen ja aidan korjaus. Avustuksen käyttöaika on 2020 – 2022. Myönnetyn avustuksen perusteena olevat kustannukset ovat 9 000€.

Kokonniemen kalmiston raivaus toteutettiin elokuussa 2020. Seurakunnanneuvosto käsitteli määräaikaan (22.5.2020) mennessä saapuneet tarjoukset (3 kpl) kokouksessaan 9.6.2020 ja valitsi työn toteuttajaksi tarjouskilpailun perusteella SJ Metsäpalvelu Oyn. Kalmiston loppukatselmus toteutettiin 2.9.2020 ( Ioannis Lampropoulos, Ville Hakamäki, Henna Honkanen). Katselmuksessa todettiin raivaustyö hyväksytyksi niin seurakunnan kuin museoviraston puolesta.

Raivauksen kokonaiskustannukset olivat 4 467,10 €.

ESITYS: Hankkeen toinen vaihe on pistoaidan korjaus. Aidan korjaus tapahtuu vapaaehtoistyöllä. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Reijo Jeskanen Mutalahdesta. Pistoaita korjataan viikolla 21.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Hankkeesta ilmoitetaan Museovirastolle ja tiedustellaan mahdollisia ohjeita viraston yhteyshenkilöltä Ville Hakamäeltä.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:

Seurakunnanneuvosto, Reijo Jeskanen

Reijo Jeskanen, Yrjö Karhapää, Ari Matfeinen, ja George Aellig aloittivat Kokonniemen pistoaidan tekeminen. Heidän avuksi oli Veli Jeskanen ja kappeliseurakunnan miestenpiirilaiset. Pistoaidan hanke on 90% valmis. Kalmiston porttia asennettaan ennen Iljan praasniekka. Ilomantsin kappeliseurakunnan pappi Ioannis Lampropoulos ilmoitti aidan työstä Pohjois-Karjalan museoviraston edustajalle Ville Hakamäelle.

ESITYS: Ilomantsin kappeliseurakunnanneuvosto kiittää kaikkea vapaaehtoisia pistoaidan tekemisestä.

Kun Kokonniemen aita on valmis Joensuun ortodoksinen seurakunta tekee maksatushakemuksen museovirastolle.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: kirkkoherra, seurakunnanneuvosto

33 § Muut asiat      

                              Ei muita asioita.

34 § Ilmoitusasiat

                              Ei ilmoitusasioita.

35 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.53.

                              Ioannis Lampropoulos                                              Darja Potkonen

                              puheenjohtaja                                             sihteeri

                              Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen

                              kulun mukaiseksi.

                                    Ilomantsissa                  21.6.2021

                              Jorma Savinainen                                                     Lea Karhapää

                              pöytäkirjan tarkastaja                             pöytäkirjan tarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tiistaina 22.6.2021. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 6.7.2021.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi