Kappelineuvoston pöytäkirja 26.4.2021

Aika   26. huhtikuuta 2021 klo 17

Paikka Profeetta Elian kirkko, Kirkkotie 15, Ilomantsi

Läsnä: isä Ioannis Lampropoulos, pj., Savinainen Jorma vpj., Lea Karhapää, Hoskonen Helka, Aellig Tiina, Janne Piiroinen jäsen, pääkirkon isännöitsijä, Darja Potkonen, kappeliseurakunnan kanttori

muut kutsutut (läsnä olon peruste)      

Seurakunnanvaltuuston jäsenet: Oiva Puruskainen ja Veli Jeskanen

Poissa Tuomas Järvelin, kirkkoherra, Kastinen Harri, jäsen, Eija Laitila, seurakunnanneuvoston jäsen, Maire Kärkkäinen, seurakunnanvaltuuston jäsen

18 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52§:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa mukana Joensuun valtuuston Ilomantsin edustajat: Veli Jeskanen ja Oiva Puruskainen. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

19 § Kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYS: Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Darja Potkonen, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Savinainen ja Helka Hoskonen.

20 § Ilkivalta seurakuntakeskus Elian pihassa

Viikkojen 13 ja 14 aikana Seurakuntakeskus Elian pihamaalla on auto tai autot ajaneet sopimattomasti. Pihassa olevan navetan seinälle on lentänyt rapaa, jota ei normaalista ajosta tule. Yhteistyössä toimittaja Mervi Nevalaisen kanssa on tehty artikkeli Pogostan Sanomiin.

Ilkivallasta on tehty valvonta-ilmoituspyyntö Itä-Suomen poliisille.

Jorma Savinainen on lupautunut puhdistamaan seinät.

ESITYS: Asia tiedoksi

PÄÄTÖS: Kappeliseurakunnan pappi yhteistyössä kirkkoherran ja kiinteistölautakunnan jäsenen kanssa ovat tilanneet puomin, joka asetettiin seurakuntakeskus Elian oman tien osuuden alkupäähän. Asiasta on saatu suullinen lupa Ilomantsin kunnan tekniseltä osastolta. Kappeliseurakunnan kappelineuvosto esittää seurakunnanneuvostolle, että tämä harkitsisi valvontakameroiden asentamista seurakuntakeskus Elian ja Elian kirkon piha-alueille. Isä Janne Piiroinen on lupautunut selvittämään erilaisia valvontakameravaihtoehtoja. Selvitys toteutetaan vasta seurakunnanneuvoston myönteisen päätöksen jälkeen. Perustelut: valvontajärjestelmän asentaminen ennaltaehkäisee ilkivaltaa.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto

21 § Hattuvaaran hautausmaan aidan korjaus

Ilomantsin kappeliseurakunta on saanut vuonna 2020 lahjoituksena 1100€ Hattuvaaran hautausmaan aidan korjausta varten.

Hautausmaan aidan korjaus on aloitettu kesällä 2020.

ESITYS: Aidan korjaus tapahtuu vapaaehtoistyöllä. Hattuvaaran tsasounan isännöitsijä Helka Hoskonen toimii yhteyshenkilönä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto

22 § Kokoniemen hautausmaan pistoaidan korjaus

Museovirasto on myöntänyt 7000 € valtionavustuksen Ilomantsin ortodoksiselle seurakunnalle. Avustuksen käyttötarkoitus on metsähautausmaan vesakon raivaus ja järvinäkymän avaaminen ja aidan korjaus. Avustuksen käyttöaika on 2020 – 2022. Myönnetyn avustuksen perusteena olevat kustannukset ovat 9 000€.

Kokonniemen kalmiston raivaus toteutettiin elokuussa 2020. Seurakunnanneuvosto käsitteli määräaikaan (22.5.2020) mennessä saapuneet tarjoukset (3 kpl) kokouksessaan 9.6.2020 ja valitsi työn toteuttajaksi tarjouskilpailun perusteella SJ Metsäpalvelu Oyn. Kalmiston loppukatselmus toteutettiin 2.9.2020 ( Ioannis Lampropoulos, Ville Hakamäki, Henna Honkanen). Katselmuksessa todettiin raivaustyö hyväksytyksi niin seurakunnan kuin museoviraston puolesta.

Raivauksen kokonaiskustannukset olivat 4 467,10 €.

ESITYS: Hankkeen toinen vaihe on pistoaidan korjaus. Aidan korjaus tapahtuu vapaaehtoistyöllä. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Reijo Jeskanen Mutalahdesta. Pistoaita korjataan viikolla 21.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan. Hankkeesta ilmoitetaan Museovirastolle ja tiedustellaan mahdollisia ohjeita viraston yhteyshenkilöltä Ville Hakamäeltä.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto, Reijo Jeskanen

23§ Ilomantsin ort. kappeliseurakunnan praasniekkojen järjestäminen kesällä 2021

COVID-19-koronaviruspandemia vaikuttaa praasniekkojen järjestelemiseen kesällä 2021. Tulevana kesänä kansalaisten rokotettavuus ja rajoitusten noudattaminen voi mahdollistaa kappeliseurakunnan praasniekkojen järjestämisen.

ESITYS: Kappeliseurakunta valmistautuu järjestämään praasniekat Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Joensuun seurakunnan annettujen ohjeiden mukaisesti.

PÄÄTÖS: Seurakunnan kappelineuvosto keskusteli praasniekkojen muusta ohjelmasta. Praasniekkojen kirkkokahvit ja muu ohjelma järjestetään, jos koronaepidemia ja rajoitukset sallivat.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto, tiedotusvälineille ja seurakuntalaisille

24§ Elian kirkon ja Hattuvaaran oppaat

Ilomantsin ortodoksisen kappeliseurakunnan toimintasuunnitelman mukaan Profeetta Elian kirkko on kesällä 2021 auki 28.6.-8.8. ja Hattuvaaran tsasouna 3.7.-29.7. Joensuun ortodoksinen seurakunta haki oppaita kyseiselle ajalle. Hakuaika päättyi 23.4. Hakuilmoitus oli Pogostan Sanomissa, seurakunnan ja kappeliseurakunnan internet ja facebook-sivuilla.

Joensuun ortodoksinen seurakunnanneuvosto valitsee oppaat kokouksessaan 26.4.

ESITYS: Pyhiinvaeltajien terveyden takaamiseksi kappeliseurakunta yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestää turvallisen työympäristön työntekijöille ja pyhiinvaeltajille.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

25 § Muut asiat      

  ESITYS:Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.

1 PÄÄTÖS: Kolmen kanttorin (Darja Potkonen, Riikka Patrikainen ja Päivi Romppanen) kahvikonsertti järjestetään 27.6. Elian kirkossa koronarajoitusten puitteissa.

2 PÄÄTÖS: Kappeliseurakunta järjestää Vanhusten kirkon 6.7. klo 13.

3 PÄÄTÖS: Tiina Aellig kertoi tekemästään selvityksestä kappeliseurakunnan Elian kirkon esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Elian kirkkoon tulisi asentaa opasteet inva-parkkipaikasta ja vaihtoehtoisesta sisäänkäynnistä. Kappeliseurakunnan pappi keskustelee kirkkoherran kanssa, ja he tekevät asiasta päätöksen.

4 PÄÄTÖS: Aloite jätteidenlajittelusta hautausmaalla.

26 § Ilmoitusasiat

                              ESITYS:Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.

                              Asia 1: Hautausmaan talkoot to 20.5.

27 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.20.

                              Ioannis Lampropoulos                                              Darja Potkonen

                              puheenjohtaja                                             sihteeri

                              Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen

                              kulun mukaiseksi.

                                Ilomantsissa                  26.4.2021

                              Jorma Savinainen                                                     Helka Hoskonen

                              pöytäkirjan tarkastaja                             pöytäkirjan tarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tiistaina 27.4.2021. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 11.5.2021.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi

Lataa pdf tästä