Ilmoitus valtuuston vaaleista 2020

Vaalin toimittamisen aika

Uuden 1.1.2021 toimintansa aloittavan Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2021 – 2023 toimitetaan 1. – 15.11.2020 välisenä aikana. Vaalissa valitaan valtuustoon kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. Uusi seurakunta muodostaa viisi (5) vaalialuetta:

vaalialueelta 1, johon kuuluu Joensuun kaupunki valitaan 12 jäsentä,

vaalialueelta 2, johon kuuluu Ilomantsin kunta valitaan 3 jäsentä,

vaalialueelta 3, johon kuuluu Kontiolahden kunta valitaan 3 jäsentä,

vaalialueelta 4, johon kuuluu Lieksan kunta, valitaan kaksi (2) jäsentä sekä

vaalialueelta 5, johon kuuluvat Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän kunnat, valitaan yksi (1) jäsen.

Äänioikeutettujen luettelo

Ehdotus Joensuun ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloksi on nähtävillä Joensuun seurakuntavirastossa viraston aukioloaikoina (ma, ti, to, pe klo 9 – 15 ja ke klo 12 – 15), Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 16. – 22.9.2020 välisen ajan. Vaatimus Joensuun äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä Joensuun kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina 24.9.2020 klo 15 mennessä.

Ehdotus Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloksi on nähtävillä seurakuntakeskus Eliassa, Kirkkotie 17, Ilomantsi, 16.-22.09.2020 (ma, ke ja pe klo 9-11) välisenä aikana.

Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirjallisesti seurakuntakeskus Eliassa viimeistään tiistaina 24.9.2020 klo 15 mennessä.

Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen luetteloon tehtävästä merkinnästä voi esittää asianosainen eli se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan maanantaina 28.9.2020.

Äänioikeus seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka täyttää viimeistään 1. vaalipäivänä (1.11.2020) 16 vuotta ja joka on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään 31.8.2020. (OrtL 38 §)

Äänioikeuttaan seurakunnan jäsen voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestää voi vain oman vaalialueensa ehdokkaita.

Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkollishallitukselle ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) mukaisesti. (KJ 73 §)

Ehdokkaiden asettaminen

Kahdella uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Ehdokasasettelu tapahtuu kirjallisesti. Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava Joensuun osalta seurakuntavirastoon, Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu ja Ilomantsin osalta seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, 82900, Ilomantsi viimeistään torstaina 17.9.2020 klo 15 mennessä. Asiakirjassa, jossa on ilmettävä ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta, ja joka on vähintään kahden (2) uuden Joensuun ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava, saadaan esittää niin montaa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan jäseniä valtuustoon. Vaalitoimituksessa ei voi enää esittää ehdokkaita.

Vaalikelpoisuus

Seurakunnanvaltuuston jäseneksi voidaan valita ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä. Vaalilautakunta laatii annettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tämä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista 2.10.2020 ja Aamun Koitto -lehden seurakuntaliitteessä nro 5/2020, joka julkaistaan 26.10.2020.

Tuomas Järvelin ja Ioannis Lampropoulos, kirkkoherrat