Hallinto

JOENSUUN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA 1/2023

Vaalilautakunta

Aika                        Sunnuntai 21.5.2023 Klo 15

Paikka                    Kokoushuone, Kirkkokatu 32, Joensuu

Läsnä                     Lea Karhapää
Eero Leppänen
Sirpa Timonen
Tuomas Järvelin, kirkkoherra / pj

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52 § mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

2 § Varapuheenjohtajan, sihteerin pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

OrtKj:n 74 § mukaan puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

ESITYS: Valitaan vaalilautakunnan varapuheenjohtaja, sekä kokouksen sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat

PÄÄTÖS: Varapuheenjohtajaksi valittiin Eero Leppänen. Puheenjohtaja toimii myös sihteerinä. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Lea Karhapää ja Eero Leppänen.

3 § Kuulutus vaalin toimittamisen ajasta ja ehdokkaiden asettamisesta

OrtKj:n 82 § mukaan seurakunnanvaltuuston vaali aloitetaan marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina (5.11.2023) ja päätetään viimeistään marraskuun kolmantena sunnuntaina (19.11.2023).
Kultakin vaalialueelta valittavien jäsenten lukumäärä on asetettava nähtäväksi viimeistään 90 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista (7.8.2023).
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon vaalivuonna viimeistään 45 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista 21.9.2023.
Vaalilautakunta päättää vaalitoimituksen ajan, paikan ja vaalituloksen julkaisemisen ajankohdan.
Ehdokasluettelo sekä ilmoitus äänestyspaikoista, äänestysajoista, vaalitavasta ja siitä milloin vaalin tulos julkaistaan, on asetettava nähtäväksi viimeistään 30 päivää ennen vaalitoimituksen alkamista (6.10.2023)

ESITYS: Hyväksytään
1. Liitteessä 1 oleva Kuulutus valtuuston vaaleista
2. Liitteessä 2 oleva ehdokasasettelulomake

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

4 § Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

OrtKj:n 73 § mukaan Seurakunnanneuvosto laatii äänioikeutettujen luettelon viimeistään 15.9. Nähtävillä pitoa koskevassa kuulutuksessa on mainittava nähtävillä olo aika ja paikka, miten esitetään korjausvaatimuksia sekä milloin vaalilautakunta kokoontuu vahvistamaan luettelon.
Kuulutus nähtävillä pidosta on julkaistava 7 päivää ennen nähtäville laittamista (8.9.2023) ja nähtävillä pito kestää 7 päivää. Vaatimus korjaamisesta jätetään kirjallisesti kirkkoherran virastoon viimeistään toisena päivänä nähtävillä pito ajan jälkeen.

ESITYS: Hyväksytään liitteenä oleva kuulutus äänioikeutettujen luettelosta. Liite 3.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

5 § vaalien aikataulu

 ESITYS: Käsitellään vaalien aikataulu

VaalialueAikaÄänestyspaikka
JOENSUUsu 5.11.klo 12–14         Seurakuntasali  
JOENSUUma 6.11. klo 10–14Seurakuntasalin aula
KONTIOLAHTIma 6.11. klo 16–17Kontiolahden kirkko
JOENSUUma 6.11. klo 18–19Enon tsasouna
LIEKSAti 7.11 klo 14–16Lieksan kanslia
JOENSUUke 8.11. klo 16–19Seurakuntasalin aula
JOENSUUto 9.11. klo 10–14Seurakuntasalin aula
KITEE, TOHMAJÄRVI, RÄÄKKYLÄto 9.11. klo 17.45–19Kiteen kirkko
KITEE, TOHMAJÄRVI, RÄÄKKYLÄPe 10.11. klo 16–17S Market Tohmajärvi
ILOMANTSIsu 12.11. klo 12–14Elian kirkko
ILOMANTSIsu 12.11. klo 15–15.30Hattuvaaran tsas.
ILOMANtSIsu 12.11. klo 17–17.30Mutalahden tsas.
JOENSUUma 13.11. klo 12–14Seurakuntasalin aula
JOENSUUma 13.11. klo 16–16.45Honkavaaran tsas.
KITEE, TOHMAJÄRVI, RÄÄKKYLÄma 13.11. klo 18–19Kiteen kirkko
LIEKSAti 14.11. klo 17–19Lieksan kanslia
JOENSUUke 15.11. klo 12–15Seurakuntasalin aula
JOENSUUto 16.11. klo 16–17Tuupovaaran kappeli
JOENSUUto 16.11. klo 18–19Hoilolan kirkko
ILOMANTSIpe 17.11. klo 14–15Ilomantsin kirjasto
ILOMANTSIpe 17.11. klo 16–17Ilomantsin K-market

Vaalilautakunta kokoontuu laskemaan tuloksen lauantaina 18.11. klo 14.
Tulos julkaistaan sunnuntaina 19.11.2023 Nikolaoksen kirkossa liturgian jälkeen klo 12 sekä seurakunnan ja kappeliseurakunnan internetsivuilla.

PÄÄTÖS: Tarkastetaan 10.11. Tohmajärven sekä 17.11. Ilomantsin äänestysmahdollisuudet. Lopullinen aikataulu vahvistetaan 30.9. kokouksessa.

6 § Äänestysohjeet

ESITYS:

1.    Ilmoita vaalitoimitsijalle nimesi ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Vaalitoimitsija varmistaa äänioikeutesi ja antaa Sinulle äänestyslipun. Jos tarvitset vaaliavustajaa, kerro siitä vaalitoimitsijalle.

2.    Mene vaalilippu mukana äänestyskoppiin, jossa suoritat äänestyksen. Merkitse äänestyslippuun siinä ehdokkaiden numeroille varattuun tilaan enintään yhtä monta ehdokkaan numeroa kuin vaalialueeltasi valitaan jäseniä valtuustoon.
Vaalialueelta 1, johon kuuluu Joensuun kaupunki, valitaan kolmetoista (13) valtuutettua;

vaalialueelta 2, johon kuuluu Ilomantsin kunta, valitaan kolme (3) valtuutettua;

vaalialueelta 3, johon kuuluu Kontiolahden kunta, valitaan kaksi (2) valtuutettua;

vaalialueelta 4, johon kuuluu Lieksan kunta, valitaan kaksi (2) valtuutettua;

vaalialueelta 5, johon kuuluvat Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän kunnat, valitaan yksi (1) valtuutettu.

3.    Tee äänestysmerkinnät siten, että vaalisalaisuus säilyy.

4.    Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä kuin äänestämiesi ehdokkaiden numerot. HUOMIO! Älä kirjoita ehdokkaan nimeä äänestyslippuun.

5.    Taita äänestyslippusi äänestysmerkinnät tehtyäsi.

6.    Mene vaalitoimitsijan luokse. Hän leimaa taittamasi äänestyslipun.

7.    Pudota äänestyslippusi vaaliuurnaan.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

7 § Ilmoitusasiat

  1. Syksyn kokouksessa 30.9. klo 10 suoritetaan ehdokkaiden järjestyksen arpominen, tarkistetaan ja vahvistetaan äänioikeutettujen luettelo sekä vahvistetaan vaalitoimitsijat ja vaalipaikat varmistusten jälkeen.
  2. Kirkkoherran vaali edellyttää vaalilautakunnan kokoontumista

8 § Muut asiat

ESITYS: Käsitellään muita esille tulevia asioita
Asia 1. Kirkkoherran vaalin alustava aikataulu. Tarkasteltiin kirkkoherran vaalia, joka ehdokkaiden määrästä riippuen voisi olla elokuun viimeisellä täydellä viikolla. Jos kolme ehdokasta, viikkoa myöhemmin.

9 § Seuraava kokous

 Seuraavat kokoukset pidetään: Kirkkoherran vaalia varten kokoukset voisivat olla 2.8. klo 12 ja 18.8. klo 16 valtuustovaalin 30.9. klo 10 ja 18.11. klo 14.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi Joensuussa 21. toukokuuta 2023

Tuomas Järvelin, khra/siht.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi Joensuussa 21.5.2023

Lea Karhapää                 Eero Leppänen
Pöytäkirjantarkastaja      Pöytäkirjantarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00–15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi ja telekopionumero 0206 100 211.

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi maanantaina 22.5.2023. Tämän seurakunnan vaalilautakunnan kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään maanantaina 5.6.2023.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1

70110 Kuopio / e-mail: kirkollishallitus@ort.fi