Seurakunnanvaltuuston pöytäkirja 19.1.2021

JOENSUUN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2021    

SEURAKUNNANVALTUUSTO        

Seurakunnanvaltuuston toinen ylimääräinen kokous

Aika: 19. tammikuuta 2021 klo 17 – 17.15

Paikka: Teams, Joensuun ortodoksinen seurakuntasali, Kirkkokatu 32,

Läsnä: Matti Tolvanen, pj., Tuomas Järvelin, kirkkoherra, Matti Jeskanen (puhelimella läsnä), Merja Kuukkanen, Maire Kärkkäinen, Svetlana Loginova, Seija Mantsinen, Timo Nykänen, Annakaisa Onatsu, Sakari Petsalo, Oiva Puruskainen, Jouni Ratilainen, Olavi Reittu, Kirsi Ryynänen, Eija Räsänen, Virpi Sidoroff, Sirkka Vepsä, Markku Ylönen, Petri Nykänen 17.08 – 17.15, Kirsi Vuomajoki 17.03 – 17.15

Poissa: Kirsi Jaskanen, 2. vpj., Veli Jeskanen, 1. vpj.

Muut kutsutut Ioannis Lampropoulos, sihteeri

17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous kutsu on toimitettu 5.1.2021. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

18 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

OrtKj:n 91 § mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa tarkastajaa 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä.

ESITYS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,                          jotka toimivat ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Merja Kuukkanen ja Maire Kärkkäinen.

19 § Kauppakirjan hyväksyminen määräalan myyntiin

Neuvoston kokous 12.3.2020: Joensuun ortodoksinen seurakunta omistaa Ottolan metsätilan Joensuun kunnassa Huhtilammin kylässä (167-411-51-1). Tilan länsipäädyssä on Valkeaharjun tila, jonka omistajat ovat tarjonneet 14.000,00 € 2,53 ha metsäalueista turvatakseen kotitalon ympäristön metsämaiseman säilymisen. Tarjouksen liitteenä on arvio metsämaan arvosta, joka on 1.153,00 € ja puustosta, jonka arvo on 15.216,00 €. Kokonaisarvon korjaus on – 20%, jolloin arvioiduksi kokonaisarvoksi jää 12.173,00 €. 

Esitys: Kirkkoherra esittää, että neuvosto pyytää tarjouksesta lausunnon kiinteistölautakunnalta ja ottaa asian sen jälkeen uudelleen käsittelyyn.

Päätös: Pyydetään toinen arvio metsänyhdistyksen liitolta, jonka jälkeen asia otetaan uudelleen käsittelyyn.

Seurakunta teetti metsänhoitoyhdistyksellä uuden arvion määrämitallisesta tilasta. Uudessa arviossa puuston arvo on 14.845 € ja maapohjan arvo 1.039 €, mikä tekee yhteensä 15.884 €. Arvon korjaus on – 20 %, jolloin käypä arvo on 12.707 €

Esitys: Kirkkoherra esittää, että hyväksymme 14.000 € tarjouksen 2,53 € määrämittaisesta metsätilasta. Saadusta tuotosta muodostetaan lisämääräraha koronaviruspandemian aiheuttamiin diakoniatyön lisäkuluihin. Diakoniatyöntekijään on oltu yhteydessä kaupungin taholta ja tällä hetkellä mm. 700 lapsiperhettä on jäänyt vaille työtä. Diakonia-apua tullaan poikkeusolojen aikana tarvitsemaan. Ilman lisämäärärahaa avustuksiin on budjetoitu vain 5.000 €.

Päätös: Esityksen mukaan. Esitys annetaan valtuustolle hyväksyttäväksi.

Valtuuston kokous 3.6.2020 Esitys: Myydään 2,53 ha määräala Ottolan metsätilasta Joensuun kunnan Huhtilammin kylässä (167-411-51-1) tarjouksen perusteella. Kauppakirjan voi laatia ehdollisena, myynti alistetaan kirkollishallituksen vahvistettavaksi. Tuotto käytetään muodostamalla siitä lisämääräraha diakoniatyölle avustuksiin. Valtuuston puheenjohtaja teki vastaesityksen, että neuvosto valmistelee kauppakirjan, joka tuodaan valtuustolle hyväksyttäväksi ja esitetään kirkollishallituksen vahvistettavaksi.

Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan.

Neuvoston kokous 7.12.2020 Esitys: Neuvosto esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja esittää sen kirkollishallituksen vahvistettavaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto ja kaupan vahvistaja sekä ostajat.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja esittää sen kirkollishallituksen vahvistettavaksi.

Liite 1, kauppakirja

PÄÄTÖS: Esitys hyväksytty. Seurakunnanvaltuusto alistaa päätöksen kirkollishallituksen vahvistettavaksi ennen kuin kiinteistökauppa voidaan panna täytäntöön (L 985 § 98).

20 § Muut asiat      

   
ESITYS:Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.

PÄÄTÖS: Ei ole muita asioita.

21 § Ilmoitusasiat

ESITYS:Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.

  1. la 13.2 klo 9.45 – 15 luottamushenkilöiden koulutustilaisuus (lakimies Jari Rantala, Talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023, Valeria Ratilaisen esitys: Seurakunnan jäsenkyselyn tulokset)
22 § Seuraava kokous

                              Seuraava kokous 18.5. klo 17.

23 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15

                              Matti Tolvanen                                       Ioannis Lampropoulos     

                              puheenjohtaja                                        sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

                                    Joensuussa 19.1.2021

                              Merja Kuukkanen                                                     Maire Kärkkäinen

                              pöytäkirjan tarkastaja                             pöytäkirjan tarkastaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tiistaina 19.1.2021. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään maanantaina 1.2.2021.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi