Hallinto

Tietosuojaseloste

Tämä on Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnan hallinnon ja luottamushenkilöiden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen seurakunnan hallinnon tietosuojaseloste. Laadittu 20.1.2021. Viimeisin muutos 20.10.2023.

Rekisterinpitäjä

Joensuun ortodoksinen seurakunta Kirkkokatu 32 80100 Joensuu.

s-posti: joensuu@ort.fi, puh. 0400 397 900.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Khra Aleksander Roszczenko, s-posti: aleksander.roszczenko@ort.fi / 041 453 7271.

Suomen ortodoksisen kirkon tietosuojavastaava Annaleea Kemppainen, annaleea.kemppainen@ort.fi  p. 040 865 1937.

Rekisterin nimi

Seurakunnanvaltuuston, seurakunnanneuvoston, kiinteistölautakunnan, kappelineuvoston nuoriso-, diakonia- ja aluetoimikuntien jäsenrekisterit pyhäkköjen isännöitsijät.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
tietosuoja-asetuksen 6. Artiklan 1. alakohdan a. kohta. Suostumukset ovat pyydetty kirjallisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on luottamustoimen hoitaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tilinumero, asema.

Tiedon säilytetään niin kauan kun seurakuntalainen on luottamustoimessa mukana.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan luottamushenkilöiltä, sähköpostitse, puhelimitse, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa luottamushenkilö luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Luottamushenkilöiden puhelinnumero ja sähköposti voidaan julkaista nettisivuilla tai voidaan lähettää hiippakunnan/kirkon edustajille vain luottamushenkilön omalla kirjallisella luvalla.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”) EU:n tietosuoja-asetuksen 17. artiklan mukaisesti. Lisäksi rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.