Hallinto

Tietosuojaseloste

Tämä on Joensuun ortodoksisen seurakunnan leirien ja matkojen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 21.1.2021. Viimeisin muutos 20.10.2023.

Rekisterinpitäjä

Joensuun ortodoksinen seurakunta Kirkkokatu 32 80100 Joensuu.

s-posti: joensuu@ort.fi, puh. 0400 397 900.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kirkkoherra Aleksander Roszczenko, s-posti: aleksander.roszczenko@ort.fi, puh. 041 453 7271. Suomen ortodoksisen kirkon tietosuojavastaava Annaleea Kemppainen, annaleea.kemppainen@ort.fi  p. 040 865 1937.

Rekisterin nimi

Leiri- ja matkaosallistujat.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tietosuoja-asetuksen 6. Artiklan 1. alakohdan b. kohta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on leirien ja matkojen järjestäminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), allergiat, sairaudet, huoltajien tiedot, puolison ja lähiomaisen tiedot.

Lasten- ja nuortenleirien osalta tiedot säilytetään vuoden ajan leirin päättymisestä. Matkojen päätyessä tiedot hävitetään kuukauden sisällä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan seurakuntalaiselta, henkilö- ja turvalomakkeista, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät. Tiedot luovutetaan matkatoimistolle, leiri- ja matkajohtajalle ja ensiapuvastaavalle.  Tietojen saaja hävittää saamansa tiedot tietoturvallisesti heti tapahtuman jälkeen.

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, paitsi jos matkakohde on EU:n ulkopuolella esim. Venäjä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”) EU:n tietosuoja-asetuksen 17. artiklan mukaisesti. Lisäksi rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.