Hallinto

Tietosuojaseloste

Tämä on Joensuun ortodoksisen seurakunnan netti-ilmoittautumisen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 29.11.2022. Viimeisin muutos 20.10.2023.

Rekisterinpitäjä

Joensuun ortodoksinen seurakunta, Kirkkotie 32 80100 Joensuu.

s-posti: joensuu@ort.fi, puh. 0400 397 900.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Khra Aleksander Roszczenko, s-posti: aleksander.roszczenko@ort.fi, puh. 041 453 7271.

Suomen ortodoksisen kirkon tietosuojavastaava Annaleea Kemppainen, annaleea.kemppainen@ort.fi  p. 040 865 1937.

 

Rekisterin nimi

Ilmoittautuminen Joensuun ortodoksisen seurakunnan toimintaan.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilönsuostumus
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on taata kaikille seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua turvallisesti ja tasavertaisesti seurakunnan järjestämään toimintaan.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, sekä samalla ilmoittautumisella mukana tulevien perhekunnan jäsenten nimet.

Säilytysajat

Tietoja säilytetään mahdollisten tartuntaketjun selvittämistä varten yhden kuukauden ajan jumalanpalveluksen / tapahtuman päättymisestä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan seurakuntalaisilta itseltä joko nettisivujen ilmoittautumislomakkeen välityksellä, tai sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja tallennetaan seurakunnan sisäiseen varausjärjestelmään ja poistetaan tapahtuman jälkeen. Tietoja ei luovuteta.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan asiaankuuluvaa huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti yllä olevan lisäksi, milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • vaatia henkilötietojensa poistamista. Rekisteröidyn oikeus saada tietonsa poistetuksi ei kuitenkaan ole poikkeukseton. Joensuun ortodoksinen seurakunta voi olla poistamatta tietoja, mikäli niiden käsittely on tarpeen esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai sopimusvelvoitteen todentamiseksi;
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojensa käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot, joita seurakunta on käsittelyt automaattisesti sopimuksen perusteella ja
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö kirjallisesti. Rekisteröityä voidaan pyytää varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Pyynnön toteuttamisesta voidaan kieltäytyä sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä ortodoksisen kirkon tietosuojavastaavalle, Jari Rantalalle tai tietosuojavalvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, ettei Joensuun ortodoksinen seurakunta ole käsitellyt asianomaisen henkilötietoja soveltuvan tietosuojalain säädännön mukaisesti.