Kirkolliskokouksen päätökset pähkinänkuoressa

Ajankohtaista | 04.12.2023

Kirkolliskokous päätti, että ukrainalaispakolaisten parissa tehtävään työhön osoitetaan talousarviossa enemmän varoja. Tämän työn pääkoordinaattoriksi tulee vuoden 2024 alusta Filantropia ry. Esitys Suomen ortodoksisesta kirkosta annetun lain uudistamiseksi ei edennyt. Kirkon ympäristöohjeistus päivitetään vuoden 2024 aikana. Lähes kaikille keskushallinnon kustannuspaikoille asetettiin 2% säästötavoite. 

Vuoden 2023 kirkolliskokous päättyi Valamon luostarissa 30. marraskuuta. Kokouksessa valittiin uudet asiantuntijat kirkollishallitukseen. Lisäksi kokouksessa tehtiin päätöksiä mm. ukrainalaispakolaisten parissa tehtävän työn organisoinnista, kirkon ympäristöohjeistuksen päivittämisestä ja sen toteuttamisen seurannasta, pääsiäisen vieton ajankohdasta ja keskusrahaston talousarviosta vuodelle 2024.

Talousarvio on alijäämäinen. Siitä huolimatta kirkolliskokous halusi tehdä selkeän arvovalinnan korottamalla ukrainalaispakolaisten parissa tehtävään työhön osoitettavaa määrärahaa 60 000:lla eurolla. Myös kolttasaamelaisten uudelleenasuttamisen 75-vuotisjuhlan avustusta korotettiin 10 000:lla eurolla. 

Kirkolliskokous kantaa kuitenkin huolta kirkon talouden tasapainottamisesta. Myönnettävistä avustuksista leikattiin 60 000 euroa. Lisäksi kirkon keskushallinnolle asetettiin yhteensä 100 000 euron säästötavoite tekemällä 2% leikkaus lähes kaikkien kustannuspaikkojen kuluihin. Kirkolliskokous jätti myös myöntämättä varoja useammankin hankkeen toteutukseen. 

Kirkolliskokouksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan heti kun se on tarkastettu.

Kirkolliskokousedustajat ovat yhdessä koolla seuraavan kerran Helsingissä 7.–8.6. järjestettävässä kirkolliskokousseminaarissa. Aloitteet vuoden 2024 kirkolliskokoukselle tulee jättää kirkollishallitukselle kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2024 kirkolliskokous kokoontuu Valamossa 25.–28.11.2024.

Kokouksen päätökset tiivistetysti

Asiakohdat 1–3: Kokouksen järjestäytyminen

Asia 4: Kirkolliskokouksen valiokuntien jäsenten valinta

Asia 5: Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenten valinta (kts. https://ort.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/kirkollishallitus)

Asia 6: Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen (12.12.2006/174 v. 2007) 58 §:n 1 momentin kumoaminen ja uuden 58 §:n 1 momentin vahvistaminen

 • Kirkolliskokous päätti hyväksyä kirkkojärjestyksen 58 §:n 1 momenttiin tehtävät muutokset, jotka koskivat kirkon tilintarkastajien toimikauden pituutta ja kelpoisuusehtoja.

Asia 7: Suomen ortodoksisen kirkon hallinnon ja talouden tarkastajien valinta

 • Kirkolliskokous päätti, että Suomen ortodoksisen kirkon tilintarkastajaksi vuosiksi 2024–2027 valitaan tarjouksen perusteella TietoAkselit Oy. 

Asia 8: Suomen ortodoksisen kirkon tilinpäätös 2022, tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 ja vastuuvapaudesta päättäminen

 • Kirkolliskokous päätti hyväksyä kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden. Vuoden 2022 talousarvion loppusummaksi oli arvioitu 73 700 euroa alijäämää. Tilinpäätöksen ylijäämä oli 14 103,88 euroa (2021, 664 025,06 euroa) ja taseen loppusumma 17 734 830,52 euroa (2021, 17 621 257,59 euroa).

Asia 9: Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmat 

 • Kirkolliskokous päätti hyväksyä kirkon keskusrahaston vuoden 2024 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026 seuraavin muutoksin:
 • Kustannuspaikalle 301 Avustukset ja yhteistyösopimukset lisätään ukrainalaisten pakolaisten parissa tehtävään työhön 60 000 euroa ja kolttasaamelaisten 75-vuotisasutusjuhlaa varten 10 000 euroa 
 • Kustannuspaikalta 301 Avustukset ja yhteistyösopimukset vähennetään peruskorjausavustusta 30 000 euroa ja konservointiavustusta 20 000 euroa.
 • Kustannuspaikalta 401 Julkaisutoiminta vähennetään 10 000 euroa käsikirjatyöryhmälle varatusta rahasta. 
 • Kustannuspaikalle 131 Ortodoksinen seminaari lisätään 3 000 euroa asiantuntijapalveluihin lakiteknistä työtä varten.
 • Tulojen ja menojen tasapainoon saattamiseksi kirkolliskokous päätti kahden prosentin budjettileikkauksesta jokaiselle kustannuspaikalle, pois lukien kustannuspaikat 301 Avustukset ja yhteistyösopimukset, 701 As Oy Suokatu 41, 702 Muut vuokrahuoneistot, 703 Petsamon vuokrahuoneistot, 801 Eläkekassat, 811 Sijoitustoiminta ja 820 Poistot. Säästötavoite vuodelle 2024 on 100 000 euroa.
 • Kirkolliskokous yhtyy kirkollishallituksen esitykseen taloussuunnitelmavuosien 2025 ja 2026 osalta, eikä esitä muutoksia niihin. Kirkolliskokous päätti, että taloustyöryhmän työtä jatketaan.
 • Talousarviovuoden 2024 tulos on 106 300 euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelmavuodet 2025 ja 2026 ovat alijäämäisiä 138 300 euroa. Kirkolliskokous pitää tärkeänä talouden tasapainottamista tulevina vuosina.

Asia 10: Esitys ortodoksisesta kirkosta annetun lain säännösten muuttamiseksi ja tähän liittyväksi hallituksen esitykseksi

 • Kirkolliskokous päätti hylätä lakiovaliokunnan mietinnön. Asian jatkokäsittelystä ei ole olemassa päätöksiä.

Asia 11: Kirkolliskokousaloite jumalanpalveluskirjojen toimittamisesta

 • Kirkolliskokous ei tässä myöntänyt erillistä määrärahaa jumalanpalveluskirjojen toimittamiseen.

Asia 12: Kirkolliskokousaloite avustuksesta kolttasaamelaisten uudelleenasuttamisen 75-vuotisjuhlaan

 • Kirkolliskokous päätti osoittaa 15.000 € avustuksen Pohjois-Suomen ortodoksiselle seurakunnalle kolttasaamelaisten uudelleenasuttamisen 75-vuotisjuhlan kuluihin.  

Asia 13: Kirkolliskokousaloite seurakuntien hallinnon ja toiminnan kehittämisestä kohti pyhäkkökeskeistä toimintaa

 • Kirkolliskokous päätti hylätä aloitteen. Kirkolliskokous kannustaa seurakuntia selvittämään, mitä pyhäkkökeskeisellä toiminnalla ja hallinnolla omassa seurakunnassa tarkoitetaan ja mihin pyhäkkökeskeisyyttä edistäviin toimiin seurakunnat ryhtyvät. 

Asia 14: Kirkolliskokousaloite liturgisten tekstien, jumalanpalvelus- ja toimituskirjojen sekä papiston käsikirjojen digitoimisesta ja tallentamisesta, sekä digitaalisen nuotti- ja äänitepankin luomisesta Ortodoksisto-sivustolle

 • Kirkolliskokous puolsi 25 000 määrärahan osoittamista hankkeelle, mutta päätyi lopulta kannattamaan kirkollishallituksen esitystä, jossa hankkeeseen osoitetaan 4 000 euroa vuodessa seuraavan neljän vuoden ajan.

Asia 15: Kirkolliskokousaloite seurakuntien ja luostarien kiinteistö- ja irtaimistovakuutusten nykyisiin sopimuksiin ja vahinkohistoriaan perehtymisestä ja mahdollisuudesta luopua vakuuttamisesta

 • Kirkolliskokous päätti, että aloite hylätään taloudellisista ja riskienhallinnallisista syistä. Kaikki seurakuntien vakuutukset kilpailutetaan keskitetysti vuoden 2024 loppuun mennessä. Kilpailutuksen ulkopuolelle jätetään eläkevakuutukset. Asiasta on raportoitava vuoden 2025 kirkolliskokoukselle.

Asia 16: Kirkolliskokousaloite ikonimaalausperinteen siirtämisestä, sen kirjaamisesta 94 § kirkkojärjestykseen ja toteutuksen valvomisesta

 • Kirkolliskokous päätti panna asian pöydälle vuoden 2024 kirkolliskokoukseen asti.

Asia 17: Kirkolliskokousaloite koskien Suomen ortodoksisen kirkon kulttuurihistoriallisesti merkittävien kirkollisten rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa, suojelua ja toimenpiteiden rahoitusta

 • Kirkolliskokous päätti yhtyä kirkollishallituksen esitykseen asiantuntijaryhmän perustamiseksi. Asiantuntijaryhmän tavoitteena on vaikuttaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelman muotoon niin, että se mahdollistaa Suomen ortodoksisen kirkon, seurakuntien ja luostarien rakennetun kulttuuriympäristön restaurointi- ja entistämiskulujen sekä niiden valmistelun avustamisen Euroopan aluekehitysrahastosta. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on etsiä myös muita mahdollisia rahoituskanavia. Asiantuntijaryhmä antaa ensimmäisen raportin kirkollishallitukselle vuoden 2024 kirkolliskokoukseen mennessä.

Asia 18: Kirkolliskokousaloite kirkon ympäristöohjeiston tarkastaminen ja päivittäminen

 • Kirkolliskokous päätti, että kirkollishallitus päivittää kirkolle laaditun ympäristöohjeiston. Ympäristöohjeiston tulee sisältää käytännön toimenpideohjelma ja seurantamittarit seurakuntien, luostareiden ja järjestöjen käyttöön sekä pitkän linjan vihreän siirtymän strategiset tavoitteet. Kirkollishallitus laatii suunnitelman ympäristöohjeiston käyttöönotosta kirkon kaikilla tasoilla. Asiasta tuodaan väliraportti kirkolliskokousedustajille tiedoksi kirkolliskokousseminaariin vuonna 2024. Päivitetty ympäristöohjeisto ja suunnitelma sen käyttöönotosta esitellään vuoden 2024 kirkolliskokouksessa

Asiat 19 ja 21: Kirkolliskokousaloite perustettavasta hankkeesta ukrainalaisten pakolaisten keskuudessa tehtävään projektityöhön vuosiksi 2024–2027 ja kirkolliskokousaloite toimintaohjelma Suomeen paenneiden ukrainalaisten ortodoksien vaikuttavaksi ja pitkäjänteiseksi tukemiseksi

 • Kirkolliskokous päätti varata kirkon vuoden 2024 talousarvioon hanketta varten 130.000 € määrärahan. Määräraha suunnataan Filantropia ry:lle projektin käynnistämiseen ja koordinoimiseen yhteistyössä seurakuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Tämän määrärahan käyttämisestä päätetään alueiden tarpeiden mukaisesti siten, että se yhteensovitetaan Filantropia ry:n koordinoiman hankkeen kanssa. Vuosille 2025–2027 taloussuunnitelmaan varataan hankkeeseen 130.000 € vuosittainen määräraha.

Asia 20: Kirkolliskokousaloite ukrainan kielistä työtä tekevän papin sijoituspaikan siirtämisestä Pohjois-Suomeen

 • Kirkolliskokous päätti hylätä aloitteen.

Asia 22: Kirkolliskokousaloite määrärahasta monikulttuurisen työn projektille 2024–2026

 • Kirkolliskokous päätti hyväksyä aloitteen seuraaviin ehdoin: seurakuntien omarahoitusosuus on vähintään 20 % eli 2 500 euroa vuosittain seurakuntaa kohden. Seurakunta varmistaa, että monikulttuurista työtä tekevä pappi on tavoitettavissa ja riittävän lähellä seurakuntalaisia myös jumalanpalvelusten välisinä aikoina.
 • Kirkolliskokous edellyttää, että seurakunnat laativat hankkeesta vaikuttavuusarvion, jonka sisällön määrittelee kirkollishallitus ja jonka rakennetta käytetään myös muiden vastaavien hankkeiden raportoinnissa. Hankkeessa toimivien tehdä yhteistyötä kirkon muiden monikulttuurista työtä tekevien kanssa.

Asia 23: Kirkolliskokousaloite yhteinen ortodoksinen pääsiäinen

 • Kirkolliskokous päätti hylätä aloitteen.

Asia 24: Kirkolliskokousaloite keskusrahastomaksujen määräytymisperusteiden ja niiden käytön mukauttamiseksi kirkon nykytilannetta vastaavaksi

 • Kirkolliskokous päätti, että keskusrahastomaksun määräytymisen perusteet ja niitä koskevien päätösten soveltaminen selvitetään ja muutostarpeet arvioidaan perusteellisesti. Selvitys tuodaan käsiteltäväksi jatkotoimia varten vuoden 2024 kirkolliskokoukselle.

Asia 25: Kirkolliskokousaloite demokraattisen päätöksenteon ja avoimen hallinnon edistämiseksi

 • Kirkolliskokous päätti hylätä aloitteen.

Asia 26: Kirkolliskokousaloite säännösmuutokset hyvän hallinnon ja demokratian edistämiseksi

 • Kirkolliskokous päätti hylätä aloitteen.

Asia 27: Kirkolliskokousaloite selvityksestä kirkon koulutusasioita koskevien säädösten päivitystarpeesta 

 • Kirkolliskokous päätti, että erillistä selvitysmiestä ei tarvitse palkata, eikä työryhmää perustaa. Lakitekniseen konsultointiapuun varattiin 3 000 euron määräraha.