Kirkolliskokous 2023: Seitsemännen täysistunnon päätöksiä

Ajankohtaista | 30.11.2023

Kokouksen päätösistunnossa saatiin päätökseen kokouksen kolmen viimeisen asian käsittely.

Asia 10: Esitys ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamiseksi ja tähän liittyväksi hallituksen esitykseksi

Kirkolliskokous päätti hylätä lakiovaliokunnan mietinnön. 

Asia 9: Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelmat 2025–2026

Kirkolliskokous yhtyy kirkollishallituksen esitykseen ja esittää hyväksyttäväksi Suomen ortodoksisen kirkon keskusrahaston vuoden 2024 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026 seuraavin muutoksin:

Kustannuspaikalle 301 Avustukset ja yhteistyösopimukset lisätään

  • ukrainalaisten pakolaisten parissa tehtävään työhön 60 000 euroa (2024 yhteensä 130 000 euroa)
  • kolttasaamelaisten 75-vuotisasutusjuhlaa varten 10 000 euroa (2024 yhteensä 15 000 euroa)

Kustannuspaikalta 301 Avustukset ja yhteistyösopimukset vähennetään

  • peruskorjausavustusta 30 000 euroa (2024 yhteensä 220 000 euroa)
  • konservointiavustusta 20 000 euroa (2024 yhteensä 50 000 euroa)

Kustannuspaikalta 401 Julkaisutoiminta vähennetään 10 000 euroa (2024 yhteensä 5 000 euroa) käsikirjatyöryhmälle varatusta rahasta. 

Kustannuspaikalle 131 Ortodoksinen seminaari lisätään 3 000 euroa asiantuntijapalveluihin lakiteknistä työtä varten (2024 yhteensä 4 000 euroa).

Tulojen ja menojen tasapainoon saattamiseksi kirkolliskokous päätti kahden prosentin budjettileikkauksesta jokaiselle kustannuspaikalle, pois lukien kustannuspaikat 301 Avustukset ja yhteistyösopimukset, 701 As Oy Suokatu 41, 702 Muut vuokrahuoneistot, 703 Petsamon vuokrahuoneistot, 801 Eläkekassat, 811 Sijoitustoiminta ja 820 Poistot. Säästötavoite vuodelle 2024 on 100 000 euroa.

Kirkolliskokous yhtyy kirkollishallituksen esitykseen taloussuunnitelmavuosien 2025 ja 2026 osalta, eikä esitä muutoksia niihin.

Kirkolliskokous päätti, että taloustyöryhmän työtä jatketaan.

Kirkolliskokous yhtyy kirkollishallituksen esitykseen, että talousarvion sitovuustaso on taloussäännön mukaisesti kustannuspaikka. Kustannuspaikkavastaavalla on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin ja kirkollishallituksella on kustannuspaikkakohtainen harkintavalta enintään 20 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin. 

Talousarviovuoden 2024 tulos on 106 300 euroa alijäämäinen.

Alijäämäiseen tulokseen vaikuttaa 50 000 euron kriisiraha (kp 301), jota ei ole tarkoitus käyttää, mikäli sille ei ole tarvetta. Kirkollishallitus käyttää harkintavaltaa kriisirahan myöntämisessä. 

Lisäksi kirkollikokouksen päätös kahden prosentin säästötavoitteista, jolla tavoitellaan vähintään 100 000 euron säästöä, tulee näkymään vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Taloussuunnitelmavuodet 2025 ja 2026 ovat alijäämäisiä 138 300 euroa. Kirkolliskokous pitää tärkeänä talouden tasapainottamista tulevina vuosina.

Asia 12. Kirkolliskokousaloite avustuksesta kolttasaamelaisten uudelleenasuttamisen 75-vuotisjuhlaan

Kirkolliskokous päätti osoittaa vuoden 2024 talousarviossa 15.000 € avustuksen Pohjois-Suomen ortodoksiselle seurakunnalle kolttasaamelaisten uudelleenasuttamisen 75-vuotisjuhlan kuluihin.  

Viimeisen asian käsittelyn jälkeen arkkipiispa Leo piti kokouksen päätöspuheen.

Vuoden 2023 kirkolliskokouksen työskentely päättyi kello 8.30.