Kirkolliskokous 2023: Kuudennen täysistunnon päätöksiä

Ajankohtaista | 29.11.2023

Istunnossa pantiin pöydälle kolme mietintöä ja saatiin päätökseen kahdeksan asian käsittely.

Sivistysvaliokunta pani pöydälle mietinnön asiasta 12, talousvaliokunta pani pöydälle mietinnön asiasta 9 ja lakivaliokunta pani pöydälle mietinnön asiasta 10.

Istunnossa saatiin päätökseen kahdeksan asian käsittely.

Asia 11: Kirkolliskokousaloite jumalanpalveluskirjojen toimittamisesta

Kirkolliskokous pitää aloitetta tärkeänä ja katsoo että kirkollishallitus voi halutessaan asettaa työryhmiä olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Kirkolliskokous ei tässä vaiheessa esitä erillistä määrärahaa jumalanpalveluskirjojen toimittamiseen.

Asia 14: Aloite kirkolliskokoukselle liturgisten tekstien, jumalanpalvelus- ja toimituskirjojen sekä papiston käsikirjojen digitoimisesta ja tallentamisesta, sekä digitaalisen nuotti- ja äänitepankin luomisesta Ortodoksisto-sivustolle

Kirkolliskokous päätti varata vuoden 2024 talousarvioon 25 000 € ammattitaitoisen henkilön palkkaamiseen digitaalisen nuotti- ja äänitepankin luomista varten.

Asia 16: Kirkolliskokousaloite ikonimaalausperinteen siirtämisestä, sen kirjaamisesta 94§ kirkkojärjestykseen ja toteutuksen valvomisesta 

Kirkolliskokous päätti panna asian pöydälle seuraavalla istuntokaudella pidettävään kirkolliskokouksen istuntoon vuonna 2024.

Asia 20: Kirkolliskokousaloite ukrainankielistä työtä tekevän papin sijoituspaikan siirtämisestä Pohjois-Suomeen 

Kirkolliskokous päätti hylätä aloitteen.

Asiat 19 ja 21: Kirkolliskokousaloite hankkeesta ukrainalaisten pakolaisten keskuudessa tehtävään projektityöhön vuosiksi 2024–2027 ja kirkolliskokousaloite toimintaohjelmasta Suomeen paenneiden ukrainalaisten ortodoksien vaikuttavaksi ja pitkäjänteiseksi tukemiseksi 

Kirkolliskokous yhtyy pääpiirteissään kirkollishallituksen esityksiin asioissa 19 ja 21. Kirkolliskokous päätti varata kirkon vuoden 2024 talousarvioon hanketta varten 130.000 € määrärahan. Määräraha suunnataan Filantropia ry:lle projektin käynnistämiseen ja koordinoimiseen yhteistyössä seurakuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Tämän määrärahan käyttämisestä päätetään alueiden tarpeiden mukaisesti siten, että se yhteensovitetaan Filantropia ry:n koordinoiman hankkeen kanssa.

Vuosille 2025–2027 taloussuunnitelmaan varataan hankkeeseen 130.000 € vuosittainen määräraha.

Kirkolliskokous päätti antaa kirkollishallituksen tehtäväksi sopia Filantropia ry:n kanssa ukrainalaisten sotapakolaisten auttamisen hankkeesta vuosina 2024–2027 siten, että Filantropia ry toimii kirkon keskushallinnon ja seurakuntien työntekijöiden sekä laajan valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen yhteistyöverkoston pääkoordinaattorina ukrainalaisten sotapakolaisten tarpeita kuullen. Kehitettävän yhteisen toimintamallin perustana on oltava seurakunnissa jo tehty työ ja seurakuntien toimintavalmiuksien kartoitus. Lisäksi on arvioitava ja huomioitava kirkon erillisrahoituksella jo tehty ukrainalaisten tukemistyö. Hankkeen toteuttaja perustaa ohjausryhmän, johon kutsutaan ainakin kirkon ja ukrainalaisyhteisön edustajat.

Asia 23. Kirkolliskokousaloite yhteinen ortodoksinen pääsiäinen 

Kirkolliskokous päätti äänestyksen jälkeen hylätä aloitteen äänin 31-4 (1 äänesti tyhjää).

Asia 27. Selvitys kirkon koulutusasioita koskevien säädösten päivitystarpeesta 

Kirkolliskokous päätti, että erillistä selvitysmiestä ei tarvitse palkata, eikä työryhmää perustaa. Aloite on vietävissä läpi hyödyntäen kirkon nykyisiä resursseja kuitenkin siten, että lakitekniseen konsultointiapuun on varattava enintään 2000 € määräraha. 

Lakiuudistuksen edetessä kyseinen muutos kirkkojärjestykseen voidaan toteuttaa osana sen kokonaisuudistusta.

Kuudennen täysistunnon puheenjohtajana toimi Jussi Kauhanen. Istunto päättyi kello 22.14.

Kokouksen seitsemäs täysistunto alkaa luostarin kulttuurikeskuksen salissa torstaina 30.11. kello 8.