Kirkolliskokous 2023: Kolmannen täysistunnon päätöksiä

Ajankohtaista | 28.11.2023

Istunnossa pantiin pöydälle kolme mietintöä ja saatiin päätökseen neljän asian käsittely.

Talousvaliokunta pani pöydälle mietinnöt asioista 15 ja 17, hallintovaliokunta pani pöydälle mietinnön asiasta 18.

Toisessa käsittelyssä oli neljä asiaa.

Asia 13: Kirkolliskokousaloite seurakuntien hallinnon ja toiminnan kehittämisestä kohti pyhäkkökeskeistä toimintaa

Kirkolliskokous päätti hylätä aloitteen vastaesityksestä tehdyn äänestyksen jälkeen. Kirkolliskokous kannustaa seurakuntia selvittämään, mitä pyhäkkökeskeisellä toiminnalla ja hallinnolla omassa seurakunnassa tarkoitetaan ja mihinkä pyhäkkökeskeisyyttä edistäviin toimiin seurakunnat ryhtyvät.

Asia 6. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen (12.12.2006/174 v. 2007) 58 §:n 1 momentin kumoaminen ja uuden 58 §:n 1 momentin vahvistaminen

Kirkolliskokous päätti yhtyä kirkollishallituksen esitykseen, jonka mukaan kirkkojärjestyksen 58 §:n 1 momentti muutetaan seuraavalla tavalla:

Voimassa oleva kirkkojärjestyksen 58 §:n 1 momentti

Tilintarkastajat

Kirkolliskokous valitsee kirkon tilintarkastajat, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastajia ja varatilintarkastajia tulee olla molempia vähintään kaksi. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla keskuskauppakamarin (KHT-tilintarkastaja), kauppakamarin (HTM-tilintarkastaja) tai julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan (JHHT-tilintarkastaja) hyväksymiä tilintarkastajia tai yhteisöjä.

Esitys uudeksi kirkkojärjestyksen 58 §:n 1 momentiksi

58 § 1 momentti (muutettu)

Tilintarkastajat

Kirkolliskokous valitsee toimikaudekseen kirkon tilintarkastajat hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastajia ja varatilintarkastajia tulee olla molempia vähintään kaksi. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla tilintarkastusvalvonnan hyväksymiä KHT-tilintarkastajia, HT-tilintarkastajia tai JHT-tilintarkastajia tai yhteisöjä. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuullinen tilintarkastaja.

Asia 7. Suomen ortodoksisen kirkon hallinnon ja talouden tarkastajien valinta

Kirkolliskokous päätti, että Suomen ortodoksisen kirkon tilintarkastajaksi vuosiksi 2024–2027 valitaan tarjouksen perusteella TietoAkselit Oy.

Asia 8. Suomen ortodoksisen kirkon tilinpäätös 2022, tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 ja vastuuvapaudesta päättäminen

Kirkolliskokous päätti hyväksyä kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Talousvaliokunta on tutustunut PWC Oy:n tilintarkastajien laatimaan lausuntoon, jossa todetaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kirkon toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Vuoden 2022 talousarvion loppusummaksi oli arvioitu 73 700 euroa alijäämää. Tilinpäätöksen ylijäämä oli 14 103,88 euroa (2021, 664 025,06 euroa) ja taseen loppusumma 17 734 830,52 euroa (2021, 17 621 257,59 euroa).

Tilikauden tulokseen vaikutti sijoitusten arvonalennuksien kirjaukset.

Kirkolliskokous päätti, että ylijäämä 14 103,88 euroa kirjataan edellisten kausien yli-/alijäämätilille. Kirkolliskokous päätti myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden. Talousvaliokunta kiitti taloustoimistoa hyvästä työstä.

Talousvaliokunta totesi, että pitkäaikaisten lainojen lyhennys vuonna 2022 oli 210 000 euroa (2021, 210 000 euroa). Lainapääoma 31.12.2022 oli 2 340 000 euroa ja laina-aika 8 ja 14 vuotta.

Kolmannen täysistunnon puheenjohtajana toimi Oulun metropoliitta Elia. Istunto päättyi kello 18.22.

Neljäs täysistunto alkaa luostarin kulttuurikeskuksen salissa keskiviikkona 29.11. kello 13.