Positiivinen muutos viranomaispäätösten uutisointiin

Ajankohtaista | 05.09.2023

Kirkon henkilöstöä tai toimielimiä koskevat viranomaispäätökset ja kirkon antamat lausunnot julkaistaan jatkossa poikkeuksetta kirkon omilla sivuilla.

Suomen ortodoksisessa kirkossa on pyritty viime vuosina entistä avoimempiin viestintälinjauksiin. Viimeisimpänä käytännön esimerkkinä voidaan mainita päätös julkistaa kirkolliskokoukselle tehdyt aloitteet jo ennen niiden käsittelyä kirkollishallituksessa. 

Muiden viranomaisten kirkon toimessa olevaa henkilöstöä tai toimielimiä koskevista viranomaispäätöksistä ei ole kuitenkaan aiemmin uutisoitu kirkon omissa kanavissa. Nyt tästä pitkään voimassa olleesta käytännöstä on päätetty luopua. 

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta toteaa selkeästi, että viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa toisin säädetä. Siksi kirkko julkaisee jatkossa kaikki sen toimielimiä ja niiden päätöksiä tai kirkon toimessa olevan henkilöstön työtehtävissä tekemiä ratkaisuja koskevat viranomaispäätökset. Myös kirkon muille viranomaisille antamat lausunnot ovat tästä lähtien luettavissa myös kirkon sivuilta.

Ensimmäiset uuden linjauksen mukaisesti julkaistavat päätökset ja lausunnot ovat tämän uutisen liitteenä. Ne ovat seuraavat:

Liite 1: Apulaisoikeusasiamies Mikko Sarjan 22.6. antama ratkaisu, jossa Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2021 varsinaisen kirkolliskokouksen puhemiesneuvoston todetaan rikkoneen kirkolliskokousedustajalle antamallaan kirjallisella huomautuksella edustajan sananvapautta, ylittäneen toimivaltansa ja toimineen hyvän hallinnon vastaisesti.

Liite 2: Helsingin hallinto-oikeuden 30.8.2023 antama ratkaisu, jossa hylätään Jefim Brodkinin, Ritva Blyn ja Elina Palolan valitus, jossa vaaditaan kumottavaksi kirkollishallituksen päätökset 10.6.2022 §:t 50 ja 51. 

Liite 3: Suomen ortodoksisen kirkon Sosiaali- ja terveysministeriölle antama lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman luonnoksesta.

Liite 4: Suomen ortodoksisen kirkon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2§:n muuttamisesta ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119§:n muuttamisesta.