Papiston edustajien äänestäminen uusitaan kirkolliskokouksen edustajien vaaleissa

Ajankohtaista | 23.02.2023

Äänioikeutetuille postitetaan uudet vaalikirjeet mahdollisimman pian.

Kirkossamme toimitetaan tänä keväänä kirkolliskokousvaalit, joissa kirkolliskokoukseen valitaan 18 maallikkojen, kolme kanttorien ja 11 papiston edustajaa 1.6.2023 alkavalle toimikaudelle.

Kaikki vaalit toimitetaan vaalialueittain. 

Tämän kevään vaaleja koskevassa ohjeistuksessa on nyt havaittu virhe. 

Vaaliohjeistuksessa todettiin, että edustaja menettää paikkansa kirkolliskokouksessa, mikäli hän siirtyy pois siitä hiippakunnasta tai siltä vaalialueelta, jonka edustajana hänet on valittu. 

– Tämä on vaalialueittain toimitettavien vaalien pääperiaate ja näin menetellään myös seurakuntavaaleissa. Myöskään ortodoksisesta kirkosta annetusta laista tai kirkkojärjestyksestä ei löydy pykäliä, jotka olisivat ristiriidassa tämän ohjeen kanssa, kertoo kirkon lakimies Jouni Heino.

Eräs papiston jäsen otti kuitenkin yhteyttä Heinoon ja kertoi, että lähimenneisyydestä löytyy ennakkotapaus, jossa on toimittu toisin. Papiston edustaja oli siirtynyt työskentelemään toiseen hiippakuntaan, mutta säilyttänyt kirkolliskokousedustajan paikkansa.

– Tämä antoi aihetta selvittää, miksi näin oli toimittu. Kävin läpi nykyisen lain lainvalmistelumuistiot, mutta perusteluja ei löytynyt sieltäkään. Asia jäi vaivaamaan ja ryhdyin käymään läpi edustakunnan lainvalmistelua koskevia asiakirjoja. 

Vastaus löytyi hallituksen esityksessä 59/2006 esitetyistä lain yksityiskohtaisista perusteluista. 

Pykälässä 15 (Äänestäminen papiston ja kanttorien edustajien vaaleissa) todetaan seuraavaa: ”Hiippakuntaan tai vaalialueelle kuuluminen ei olisi vaalikelpoisuuden edellytys, joten tietyltä vaalialueelta valittu edustaja voisi jatkaa tehtävässään myös silloin, jos hän myöhemmin toimikautensa aikana siirtyy toiseen hiippakuntaan tai toiselle vaalialueelle.” Pykälässä 16 (Ehdokkaiden asettaminen ja valitsijamiesten valinta maallikkojen edustajien vaalissa) sama asia on muotoiltu näin: ”Henkilön siirtyminen kesken toimikauden toiselle vaalialueelle kuuluvan seurakunnan jäseneksi ei aiheuttaisi kirkolliskokousedustajan tehtävästä vapauttamista.”

– Kävin läpi kaikki eduskunnan tähän lainvalmisteluun liittyvät pöytäkirjat, joissa tähän esitykseen olisi vielä voitu tehdä muutoksia, mutta en löytänyt mistään tästä poikkeavaa sanamuotoa. Näin ollen vaalialueelta toiselle siirtyminen ei aiheuta edustajapaikan menetystä, summaa Heino.

Tarkkaan ottaen hallituksen esitykseen kirjatut perustelut käsittelevät tilannetta, jossa edustaja kautensa jo alettua vaihtaa vaalialuetta.

– Lain hengen mukaan edustajan paikan säilyttää myös siinä tapauksessa, että vaalialueelta toiselle siirtyminen tapahtuu vaaliprosessin aikana, vahvistaa Heino.

Papiston edustajien äänestyksen uusiminen

Koska papiston edustajien vaaleissa äänioikeutetut ovat saaneet virheellistä tietoa vaalialueelta toiselle siirtymisen vaikutuksista, papiston vaaleissa tähän mennessä postitse annetut äänet mitätöidään ja äänioikeutetuille lähetetään uudet vaalikirjeet mahdollisimman pian. Postitse annettujen äänten tulee olla perillä 22.3.2023 mennessä.

Ennakkoon ilmoitetuilla äänestyspaikoilla papiston edustajien vaalit toimitetaan aiemman ilmoituksen mukaisesti 22.3. klo 13–14.30. 

Kirkollishallitus vahvistaa vaalin tuloksen 30.3.2023 pidettävässä istunnossa.