Kirkolliskokous 2022: Kolmas täysistunto

Ajankohtaista | 22.11.2022

Istunnossa saatiin päätökseen neljän asian käsittely, pöydälle pantiin neljä mietintöä.

Kirkolliskokouksen kolmannessa täysistunnossa saatiin päätökseen seuraavien asioiden käsittely:

Asia 8: Kirkon lakipalveluiden järjestelyt

Kirkolliskokous päätti, että aloite työryhmän perustamisesta hylätään. Kirkollishallitus arvioi lakipalveluita lakimiehen tehtävää täytettäessä.

Asia 4: Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 sekä vastuuvapaudesta päättäminen

Kirkolliskokous päätti hyväksyä kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Ylijäämä (664 025,06 euroa) kirjataan edellisten kausien yli-/alijäämätilille. Tilinpäätös 2021 sekä vertailuvuosi 2020 ovat koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisia eivätkä ne kuvaa kirkon todellista taloudellista tilannetta. Kirkolliskokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja talousvaliokunta kiitti taloustoimistoa hyvästä työstä.

Asia 7: Kirkolliskokousaloite ukrainankielisen papin palkkaamiseksi

Asia käsitellään kohdan 5 yhteydessä.

Asia 14: Työryhmän ehdotus Suomen ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöstrategiaksi

Kirkolliskokous päätti hyväksyä kulttuuriperintöstrategian. Sen toimeenpano edellyttää ehdotuksen mukaisen moniammatillisen työryhmän perustamista. Työryhmän on osana työtään arvioitava strategian eri toimenpiteiden toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset ja niiden jakaantuminen eri toimijoiden kesken sekä mietittävä toimeenpanon realistinen aikataulu. 

Asia 13: Kirkolliskokousaloite työryhmän perustamiseksi kirkolliskokouspäätösten tuloksellisuuden tutkimiseksi

Kirkolliskokous päätti yhtyä kirkollishallituksen esitykseen. Työryhmän perustamiseen ei ole tarvetta, vaan kirkolliskokousten päätösten seuranta toteutetaan olemassa olevan johtamisjärjestelmän kautta. Kirkollishallitus huolehtii kirkolliskokouksen päätösten toimeenpanosta ja seurannasta sekä valitsee näihin tarvittavat työkalut. Seurannassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota tilanteisiin, joissa päätöksen toimeenpano viivästyy tai jää toteuttamatta tai toteutuu osittain. Kirkolliskokouksen päätösten seuranta jatkuu, kunnes päätös on toteutettu ja mahdollinen arviointi vaikuttavuudesta tehty.

Päätösten toimeenpanon pitkäaikainen seuranta aloitetaan vuoden 2022 kirkolliskokouksesta. Kirkolliskokoukselle lähetetään vuosittain, toukokuun loppuun mennessä ajantasainen selvitys päätösten toimeenpanosta ja poikkeamista ja niiden syistä tiedoksi ja niitä toimenpiteitä varten, joihin asia mahdollisesti antaa aihetta.

Pöydälle pantiin neljä asiaa 

Lakivaliokunta pani pöydälle mietinnön asiasta 6 (Itä-Suomen yliopiston tutkimusraportti ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttamiseksi ja hallituksen esitykseksi).

Sivistysvaliokunta pani pöydälle mietinnöt asioista 11 (Kirkolliskokousaloite osallistumisen toimintaohjelmasta) ja 15 (Suomen ortodoksisen kirkon barometrin käynnistäminen). 

Hallintovaliokunta pani pöydälle mietinnön asiasta 10 (Kirkolliskokousaloite seurakuntarakenteiden uudistukseen liittyvä tutkimus).

Videotallenne toisesta täysistunnosta on katsottavissa kirkon sivuilla ja kirkon omalla YouTube -kanavalla. Tallenne tekstitetään kahden viikon kuluessa ja se jää kanavalle myöhemmin katsottavaksi.

Istunnon puheenjohtajana toimi metropoliitta Arseni. Istunto päättyi kello 17.25.

Seuraava täysistunto alkaa tiistaina 22.11. kello 18.30. 

Median yhteydenotot: Vastaava tiedottaja Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240).