Kirkolliskokouksen päätökset pähkinänkuoressa

Ajankohtaista | 02.12.2021

Asialista oli poikkeuksellisen pitkä, sillä kokouksessa käsiteltiin myös koronavuoden 2020 kirkolliskokoukselle tehdyt, etäkirkolliskokouksessa käsittelemättä jätetyt aloitteet. 

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous päättyi Valamossa 25.11.2021. Kokouksen täysistuntoja saattoi seurata suorina verkkolähetyksinä ja tehdyt päätökset uutisoitiin kirkon sivulla välittömästi.

Asialista oli kuitenkin pitkä ja kokonaisuutta voi olla vaikeaa hahmottaa. Osaa kirkon jäsenistä saattaa myös kiinnostaa vain joku tietty yksittäiseen aloitteeseen liittyvä päätös. 

Tästä voit tutustua vuoden 2021 kirkolliskokouksen päätösten päälinjoihin tiivistetyssä muodossa. Kokonaiset päätöstekstit löytyvät uutishuoneen täysistuntokohtaisesta uutisoinnista ja kokouksen tarkastetusta pöytäkirjasta, joka julkaistaan kokonaisuudessaan kirkon sivuilla sen valmistuttua. 

Asiat 1–3

Kokouksen järjestäytyminen (ei asioiden käsittelyyn vaikuttavia päätöksiä)

Asia 4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 sekä vastuuvapaudesta päättäminen

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Asia 5. Keskusrahaston vuoden 2022 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024

Vuoden 2022 talousarviossa ja taloussuunnitelmissa vuosille 2023–2024 painotetaan seuraavia osa-alueita: kasvatus, monikulttuurinen työ, digiviestintä ja nuorisotyö. 

Lainvalmistelun loppuun saattamiseen varattiin 60 000 euroa.

Tulojen ja menojen tasapainoon saattamiseksi asetettiin kustannuspaikoille -2% säästötavoite, joka vastaa noin 100 000 euroa vuodelle 2022.

6. Apulaispiispan toimen täyttäminen

Kirkolliskokous valitsi arkkimandriitta Sergein apulaispiispaksi.

7. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet

7a: Aloite seurakuntien luottamuselinten toiminnan kehittämisestä
Aloite hylättiin. Aloitteessa esitettiin vaalikausirajoitusta ja toimikunnista luopumista. Kirkolliskokous katsoi, että nämä muutokset rajoittaisivat edustuksellista demokratiaa perusteettomalla tavalla.

7b: Aloite Kokkolaan sijoitettujen papin ja kanttorin toiminnan rahoituksesta
Aloite hyväksyttiin ja talousarvioon varattiin avustus Kokkolan työparin avustamiseen.

7c: Aloite apulaispiispan valinnasta
Apulaispiispa valittiin.

7d: Aloite kirkollisen oikeuden palauttamisesta Suomen ortodoksista kirkkoa koskevaan lainsäädäntöönAloite käsitellään lainvalmistelun loppuun saattamisen yhteydessä. 

7e: Aloite digiviestinnän kehittämisestä
Aloite hylättiin, mutta osa digiviestinnän kehittämiseen suunnitellusta rahasta siirrettiin lehden kustannuspaikalle viidennen vuosittaisen lehden julkaisua varten. Todettiin, että digiviestintää ei tule käsitellä irrallaan kirkon viestinnän kokonaisuudesta ja sen painopisteen on oltava enemmän sisällössä kuin tekniikassa.

7f: Aloite toimintaohjeen laatimisesta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai aikuiseen kohdistuvan seksuaalisen häirinnän estämiseksi sekä noudatettavaksi mahdollisissa hyväksikäyttö- ja häirintäepäilyissä seurakunnissa ja kirkon keskushallinnossa
Kirkollishallitus perustaa työryhmän toimintaohjeen laatimiseksi ja hyväksyy sen 30.4.2022 mennessä. Valmis ohje julkaistaan kirkon ja seurakuntien verkkosivuilla. Seurakunnat, ortodoksinen seminaari, luostarit ja kirkon piirissä yhteistyösopimuksella toimivat järjestöt raportoivat hiippakunnan piispalle ohjeen käyttöönotosta.

Asia 7g: Aloite seurakuntien laissa mainittujen julkisten asiakirjojen esilläpidosta sekä tietojen luovutuksesta
Aloite hylättiin. Perusteluissa todettiin, että seurakuntatarkastusten yhteydessä tulee kiinnittää huomiota hallintolain ja julkisuuslain soveltamiseen seurakunnassa. Kirkollishallituksen pitää huolehtia seurakunnissa hallintolakia ja julkisuuslakia soveltavien henkilöiden riittävästä osaamisesta.

Asia 7h: Aloite kirkon barometrin käynnistämisestä
Varattiin määräraha Suomen ortodoksisen kirkon barometrin toteuttamiseksi yhteistyösopimuksella Itä-Suomen yliopiston teologisen osaston kanssa. Ensimmäinen barometri toteutetaan vuonna 2022.

Asia 7i: Aloite kirkon omien opintojen ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä
Kirkon omien opintojen koulutustarpeiden ja kirkon työntekijöiden täydennyskoulutuksen kehittämiseksi perustetaan koulutustoimikunta. Tavoitteena on moniammatillisesti pohtia kirkon omien opintojen ja kirkon eri ammattiryhmien täydennyskoulutuksen tarpeita.

Asia 7j: Aloite kulttuuriperintöstrategian reunaehdoista ja tavoitteista
Kirkon kulttuuriperintöstrategian valmistelua varten perustetaan työryhmä.

Asia 7k: Aloite venäjänkielisen papin toimen jatkorahoituksesta 2021–2023
Talousarvioon oli varattu 45 000 euroa maahanmuuttajatyön avustamiseen vuonna 2022 ja 2023. Avustus kohdennetaan kokonaan monikulttuurisen papin tehtävään vuosille 2022–2023 Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan.

Asia 7l: Aloite hiippakuntarajojen muuttamisesta
Aloite hylättiin tarpeettomana. Hallinnonuudistuksen yhteydessä ei ole ilmennyt tarvetta uusiin hiippakuntarajojen muutoksiin.

Asia 7m: Aloite piispojen työoikeudellisesta asemasta
Aloite käsitellään lainvalmistelun loppuun saattamisen yhteydessä.

Asia 7n: Aloite palvelukeskuksen lakimiehen ja johtajan tehtävistä
Aloite käsitellään lainvalmistelun loppuun saattamisen yhteydessä.

Asia 7o: Aloite seurakuntien ja luostarien johtamisesta
Aloite käsitellään lainvalmistelun loppuun saattamisen yhteydessä lukuun ottamatta luostarien johtamista.

Asia 7p: Aloite koltansaamenkielisten liturgisten tekstien ja Raamatun tekstien kääntämisestä
Talousarvioon vuodelle 2022 varattiin 10 000 euron määräraha käännöstyöhön ja sama summa kirjattiin taloussuunnitelmaan vuosille 2023 sekä 2024.

Asia 7q: Aloite pysyvän kirkkokalenterityöryhmän asettamisesta
Kirkollishallitus perustaa määräaikaisen työryhmän kirkkokalenterin kehittämiseksi. Työryhmä antaa ehdotuksensa piispainkokoukselle ja raportoi työn etenemisestä seuraavalle kirkolliskokoukselle.

Asia 7r: Aloite kirkon yhteisestä lasten- ja nuortenlehdestä
Talousarvioon varattiin 25 000 euron avustus ONL:lle lasten- ja nuortenlehtiliitteen valmistelua varten.

Asia 7s: Aloite kirkon kasvatuksen ja opetuksen verkkosivustosta
Kirkon palvelukseen palkataan määräaikainen kokopäivätoiminen koordinaattori. Sivuston kehittämisen lisäksi hänen tulee osallistua myös viestinnän kehittämiseen.

8. Lakityöryhmän esitykset
a) Lain muutoksista
b) Kirkkojärjestyksen muutoksista

Lakityöryhmä lakkautetaan. Säädösvalmistelu toteutetaan ostopalveluna yliopistolta, jolla on riittävä säädösvalmistelun osaaminen. Ostopalvelun tarjoajan pitää toimittaa kirkollishallitukselle hyväksyttäväksi täytäntöönpanokelpoinen suunnitelma ja kustannusarvio. Valmis raportti tulee esittää viimeistään 31.8.2022 kirkollishallitukselle. Kirkollishallituksen pitää tehdä säädösmuutoksista vuoden 2022 kirkolliskokoukselle yksityiskohtainen esitys hallituksen esityksen muodossa. 

9. Palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arviointi

Palvelukeskus toimii ja kehittyy jatkossa nimenomaan palvelukeskuksena, joka tuottaa seurakuntien, hiippakuntien, kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen, piispainkokouksen tarvitsemat palvelut sekä julkisoikeudellisen yhteisön oikeudellisesta asemasta johtuvien velvoitteiden ja vastuiden hoitamiseen liittyvät tehtävät kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Palvelukeskuksn tehtävä määritellään kirkkojärjestyksessä ja sillä on oma johtaja ja työjärjestys. Mahdollisuudet palvelukeskuksen toimimisesta hajautettuna kartoitetaan. Organisaatiomuutos käynnistetään vuoden 2022 aikana ja uusi organisaatio astuu voimaan vuonna 2023.

10. Vuoden 2023 valtakunnallisten kirkkopäivien talousarvio

Talousarvioon varattiin 45 000 euroa talousarviovuodelle 2022 ja 45 000 euroa suunnitelmavuodelle 2023.

11. Suomen ortodoksisen kirkon valmiussuunnitelma

Suomen ortodoksisen kirkon valmiussuunnitelman yleistä osaa hyväksyttäväksi. Kirkollishallituksen pitää vuoden 2022 aikana valmistella arvio kustannusvaikutuksista vuoden 2023 talousarviota varten.

Kirkon kaikkien yksiköiden pitää laatia tietoturvasuunnitelma. Hiippakuntien on varmistettava, että valmiussuunnitelmat ovat ajan tasalla.