Kirkolliskokous 2021: Seitsemäs täysistunto

Ajankohtaista | 24.11.2021

Istunnossa saatiin päätökseen neljän asian käsittely. Pöydälle pantiin kahdeksan mietintöä.

Kirkolliskokous teki seitsemännessä täysistunnossa seuraavat päätökset:

Asiat 7e, 7r ja 7s: Aloite digiviestinnän kehittämisestä, aloite yhteisestä lasten- ja nuortenlehdestä sekä aloite kirkon kasvatuksen ja opetuksen verkkosivustosta

Vuoden 2020 kirkolliskokous korotti keskusrahastomaksua. Yhtenä perusteena oli kattaa yhteisen laadukkaan lehden kustannuksia. Sivistysvaliokunta edellyttää, että lehden tekemiseen suunnataan tämän linjauksen mukaisesti riittävät resurssit.

Sivistysvaliokunta painottaa, että digiviestintää ei tule käsitellä irrallaan kirkon viestinnän kokonaisuudesta ja että tässä hetkessä sen painopisteen on oltava enemmän sisällössä kuin tekniikassa. Esitämme asian 7e mukaisen aloitteen hylkäämistä ja käytettävissä olevien resurssien kohdentamista osaksi viestinnän laajempaa kokonaisuutta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sivistysvaliokunta pitää tärkeänä, että kirkon viestinnässä huomioidaan lapset ja nuoret. Tuohustulen tulevaisuus on digitaalinen, mutta siirtymäkaudelle ehdotettu yhteistyö Aamun Koiton kanssa on kannatettavaa lehden tulevaisuuden varmistamiseksi. Tämän vuoksi asian 7r mukaisen ehdotuksen resursointi on valmisteltava osana viestinnän kokonaisuutta. Sen kehittämisessä on muutenkin mietittävä paperilehtien tulevaisuutta.

Asian 7s mukainen kasvatuksen ja koulutuksen Ortodoksisto-sivusto on verkossa toimiva, eri toimijat ja osallistujat yhteen kokoava, helposti saavutettava vuorovaikutteinen alusta. Sivistysvaliokunta esittää sivuston kehittämisestä vastaavan kokopäivätoimisen koordinaattorin palkkaamista kirkon palvelukseen.

Asia 7i: Aloite kirkon omien opintojen ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä

Sivistysvaliokunta esittää perustettavaksi koulutustoimikunnan kirkon omien opintojen rakentamiseksi ja kirkon työntekijöiden täydennyskoulutuksen kehittämiseksi. Tavoitteena on rakentaa yhtenäinen omien opintojen kokonaisuus sekä täydennyskoulutusohjelma kaikille kirkon ammattiryhmille.

Kirkon omien opintojen suorittamista vaaditaan vuonna 2016 aloittaneilta kirkon vakinaisiin toimiin valmistuvilta opiskelijoilta. Valtaosa opinnoista suoritetaan teologian maisterin tutkinnon jälkeen. Tällä hetkellä järjestettäviin opintoihin voivat osallistua myös muut kirkon työntekijät. Opintoihin sisältyy sekä eri puolilla Suomea toteutettavaa lähiopetusta että etäopintoja. Opinnot on suunniteltu niin, että ne voi suorittaa 4–5 vuoden aikana.

Perustettavan koulutustoimikunnan tehtävänä on kirkkoa palvelevan koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja koulutustarjonnan systemaattinen kokoaminen, käytännön tason ja vastuiden koordinointi ja seuranta. Tässä työssä on tärkeää, ettei kokonaisuutta rajoiteta pelkästään teologian opintoihin, vaan siinä hyödynnetään laaja-alaisesti muidenkin oppialojen ja koulutuksentarjoajien opintoja. Koulutustoimikunnan jäsenten toimikausi voisi olla sama kuin kirkolliskokouksella.

Pöydällepanot seitsemännessä täysistunnossa

Lakivaliokunta toi pöydälle mietinnöt asioista 7a, 7d, 7l, 7m, 7n, 7o, 8a ja 8b (Aloite seurakuntien luottamuselinten toiminnan kehittämisestä, aloite kirkollisen oikeuden palauttamisesta Suomen ortodoksista kirkkoa koskevaan lainsäädäntöön, aloite hiippakuntarajojen muuttamisesta, aloite piispojen työoikeudellisesta asemasta, aloite palvelukeskuksen johtajan ja lakimiehen tehtävistä, aloite seurakuntien ja luostarien johtamisesta, lakityöryhmän esitykset lain muutoksista ja lakityöryhmän esitykset kirkkojärjestyksen muutoksista).

Seitsemännen istunnon puheenjohtajana toimi arkkipiispa Leo. Istunto päättyi kello 15.21. Vuoden 2021 kirkolliskokouksen kahdeksas täysistunto alkaa Valamon kulttuurikeskuksen salissa keskiviikkona 24.11. kello 18.30.

Median yhteydenotot: Vastaava tiedottaja Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240).