Kirkolliskokous 2021: Kahdeksas täysistunto

Ajankohtaista | 24.11.2021

Istunnossa saatiin päätökseen kahdeksan asian käsittely. Pöydälle pantiin kaksi mietintöä.

Kirkolliskokous teki kahdeksannessa täysistunnossa seuraavat päätökset:

Asiat 7a (aloite seurakuntien luottamuselinten toiminnan kehittämisestä), 7d (aloite kirkollisen oikeuden palauttamisesta Suomen ortodoksista kirkkoa koskevaan lainsäädäntöön), 7l (aloite hiippakuntarajojen muuttamisesta), 7m (aloite piispojen työoikeudellisesta asemasta), 7n (aloite palvelukeskuksen johtajan ja lakimiehen tehtävistä), 7o (aloite seurakuntien ja luostarien johtamisesta), 8a (lakityöryhmän esitykset ortodoksisesta kirkosta annetun lain muutoksista) ja 8b (lakityöryhmän esitykset kirkkojärjestyksen muutoksista)

Lakivaliokunnan päätösesityksessä on neljä tasoa: 1) välittömästi tehtävät säännösmuutokset, 2) aloitteista ja lakityöryhmän ehdotuksesta jatkovalmisteluun lähetettävät säännösmuutosesitykset, 3) hylättäväksi esitettävät kirkolliskokousaloitteet sekä 4) lakityöryhmän ehdotuksesta karsittavat säännösmuutosesitykset. Säännösesityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä valmiita kirjoitettuja pykäliä.

1) Välittömästi tehtävät säännösmuutokset

Lakivaliokunta esittää kirkkojärjestystä muutettavaksi seuraavasti:

 • 12 §:n 3 momenttia: Oulun hiippakuntaan kuuluvat seuraavat seurakunnat: Kajaanin, Lapin, Oulun Pohjois-Suomen ja Tampereen ortodoksiset seurakunnat.
 • 27 §:n 3-kohtaa: Oulun hiippakunnan vaalialue, johon kuuluvat Kajaanin, Lapin, Oulun Pohjois-Suomen ja Tampereen seurakunnat, vaalipaikkana Oulun kaupunki.
 • 56 §:n 1 momenttia: Kirkollishallituksen on laadittava kirkolliskokoukselle tilinpäätös kirkon talouden hoidosta kunkin kalenterivuoden päätyttyä viimeistään maaliskuun 31 huhtikuun 30 päivänä.
 • 114 §:n 1 momenttia: Seurakunnanneuvoston on laadittava seurakunnanvaltuustolle tilinpäätös seurakunnan talouden hoidosta kunkin kalenterivuoden päätyttyä viimeistään maaliskuun 31 huhtikuun 30 päivänä.

2) Aloitteista ja lakityöryhmän ehdotuksesta (asia 8a ja 8b) jatkovalmisteluun lähetettävät säännösmuutosesitykset.

Lakivaliokunta esittää seuraavaa:

Säännösesitykset ja hallituksen esitykseen tarvittavat perustelut valmistellaan asiantuntijatyönä. Valmisteluun sisältyvät aloitteet

 • Aloite kirkollisen oikeuden palauttamisesta Suomen ortodoksista kirkkoa koskevaan lainsäädäntöön (asia 7d).
 • Aloite piispojen työoikeudellisesta asemasta (asia 7m)
 • Aloite palvelukeskuksen lakimiehen ja johtajan tehtävistä (asia 7n)
 • Aloite seurakuntien ja luostarien johtamisesta (asia 7o), lukuun ottamatta luostarien johtamista.

Lakityöryhmän ehdotuksesta jatkovalmisteluun lähetettävät säännösmuutosesitykset:

Laki ortodoksisesta kirkosta

 • 29 §
 • 36 §
 • 39 §
 • 53 §
 • 54 §
 • 62 §
 • 63 §
 • 97 §
 • 111 §
 • Poikkeusoloja koskeva sääntely

Kirkkojärjestys

 • 54 §
 • 63 §
 • 64 §
 • 81 §
 • 112 §
 • 118 §
 • 122 §
 • 132 §
 • 133 §

Lakivaliokunta esittää, että säädösvalmistelu voidaan toteuttaa ostopalveluna kirkollishallituksen valitsemalta yliopistolta, jolla on riittävä säädösvalmistelun osaaminen. Säännösvalmistelua tekevän tahon on raportoitava työn edistymisestä lakivaliokunnalle sen määräämällä tavalla. Ostopalvelun tarjoajan pitää toimittaa kirkollishallitukselle hyväksyttäväksi täytäntöönpanokelpoinen suunnitelma ja kustannusarvio. Valmis raportti tulee esittää viimeistään 31.8.2022 kirkollishallitukselle. Kirkollishallituksen pitää tehdä säädösmuutoksista vuoden 2022 kirkolliskokoukselle yksityiskohtainen esitys hallituksen esityksen muodossa.

Lakityöryhmä lakkautetaan.

3) Hylättäväksi esitettävät kirkolliskokousaloitteet

Lakivaliokunta esittää seuraavia kirkolliskokousaloitteita hylättäviksi:

Aloite hiippakuntarajojen muuttamisesta (asia 7l).

Lakivaliokunta yhtyy kirkollishallituksen esitykseen ja esittää aloitetta hylättäväksi.

Seurakuntien luottamuselinten toiminnan kehittämisestä (asia 7a).

Lakivaliokunta esittää aloitetta hylättäväksi.

4) Lakityöryhmän ehdotuksesta karsittavat säännösmuutosesitykset

Lisäksi valmisteluun sisältyvät lakityöryhmän esitykset (asia 8a ja 8b), lukuun ottamatta ehdotuksia ortodoksisesta kirkosta annetun lain seuraavien pykälien muuttamisesta:

 • 10 – 17 §
 • 33 §
 • 35 §
 • 41 §
 • 58 §
 • 58a §
 • 69 §
 • 98 §
 • 100 §
 • 102 §
 • 106 §
 • 107 §
 • 107a §

Kirkkojärjestys

 • 13 §
 • 14 §
 • 15 §
 • 16 §
 • 18 §
 • 20 §
 • 69 §
 • 70 §
 • 123 §
 • 129 §
 • 143 §

Pöydällepanot kahdeksannessa täysistunnossa

Talousvaliokunta pani pöydälle mietinnön asioista 5 (Keskusrahaston vuoden 2022 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024) ja 10 (Vuoden 2023 valtakunnallisten kirkkopäivien talousarvio).

Hallintovaliokunta pani pöydälle uuden mietinnön asiasta 9 (Palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arviointi).

Kahdeksannen istunnon puheenjohtajana toimi arkkipiispa Leo. Istunto päättyi kello 19.22.

Kokouksen yhdeksäs täysistunto alkaa Valamon kulttuurikeskuksen salissa keskiviikkona 24.11. kello 20.

Median yhteydenotot: Vastaava tiedottaja Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240).