Kirkolliskokous 2020: Viides täysistunto

Ajankohtaista | 25.11.2020

Kokouksen päätösistunnossa saatiin päätöksen kokouksen viimeisen asian käsittely ja kuultiin arkkipiispa Leon päätöspuheenvuoro.

Toisessa käsittelyssä oli talousvaliokunnan mietintö asiasta 6.

Asia 6. Keskusrahaston vuoden 2021 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023

Päätösesitys

Talousvaliokunta esittää hyväksyttäväksi ortodoksisen kirkon keskusrahaston vuoden 2021 talousarvion, perustelut ja taloussuunnitelmat vuosille 2022 – 2023 seuraavin muutoksin:

 • Kp 110 Kirkolliskokous: varaudutaan ylimääräiseen kirkolliskokoukseen huhtikuussa 2021, ja kustannuspaikalle lisätään 30 000 euroa.
 • Kp 111 Kirkollishallituksen kollegio: poistetaan 15 000 euroa yhdistymisneuvottelujen ja sopimusten tekemiseen varattua rahaa (selvitysmiehen kulut).
 • Kp 112 Taloustoimisto:
  • Sähköisen matkalaskujärjestelmän käyttöönottoon lisätään 15 000 euroa sekä
  • taloushallinnon liittymä sähköiseen arkistoon 15 000 euroa.
 • Kp 120 Kirkon johtaminen: vähennetään apulaispiispan palkkoihin varattua määrärahaa 26 000 euroa, koska mahdollinen valinta tapahtuu myöhemmin keväällä 2021.
 • Kp 201 Keskusrekisteri: Kirkonkirja-arkiston korvaamiseen lisätään 20 000 euroa järjestelmän päivittämiseen.
 • Kp 205 Kirkon kasvatus-, diakonia- ja maahanmuuttajatyö:
  • lisätään kertaluontoinen 10 000 euroa diakoniatyön toteuttamiseen sekä
  • 15 000 euroa kirkon omiin opintoihin.
 • Kp 212 Viestintä ja tietohallinto:
  • Sähköisen arkiston järjestelmän päivittämiseen lisätään 20 000 euroa ja
  • 5 000 euroa intran uusimisen suunnitteluun.
 • Kp 213 Lehti: tarkennettujen selvitysten perusteella lehden kustannukset ovat ennakkotietoa matalammat (toimitus- ja painatuskulut), minkä perusteella määrärahaa vähennetään 197 000 euroa.
 • Kp 301 Avustukset ja yhteistyösopimukset:
  • Lapin, Joensuun ja Kokkolan työparien kulujen avustuksiin lisätään 11 000 euroa vuodelle 2021, sekä taloussuunnitelmiin vuosille 2022 – 2023.
  • Järjestöille Filantropia ry., Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunta ry. ja Ortodoksisten nuorten liitto ry. myönnetään kullekin yhteistyösopimuksen lisäksi kertaluonteinen avustus 5 000 euroa / järjestö, yhteensä 15 000 euroa.
  • Lintulan luostarille myönnetään koronatilanteen heikentämään talouteen kertaluonteinen avustus 30 000 euroa.
  • Seurakunnille jaettavaan diakonia-apuun osoitetaan kertaluonteisesti 20 000 euroa.

Talousarvion loppusumma on 7 100 euroa ylijäämäinen (talousvaliokunnan tekemien muutosten kustannusvaikutus on 32 000 euroa). Lehdestä vähentyneet kustannukset (197 000 euroa) on päätetty sijoittaa seurakuntien ja järjestöjen toiminnan kehittämiseen, kirkon yhteisten digitaalisten järjestelmien päivittämiseen, ja koronasta aiheutuneiden menetysten korvaamiseen.

Päätösesitys perustuu siihen, että keskusrahastomaksun verotuloista määräytyvän perusmaksun määräytymisperustetta nostetaan vuodesta 2021 alkaen 0,24 prosentista 0,30 prosenttiin. Korotuksella katetaan kirkon yhteisen lehden julkaiseminen (250 000 euroa), taloustoimiston peruspalvelut (260 000 euroa) ja seurakunnille tarjottavat vapaaehtoistyö- ja kiinteistöpalvelut (30 000 euroa).

Talousvaliokunta tunnistaa, että keskusrahaston määräytymisperusteet ovat nousseet toista vuotta peräkkäin. Vuoden 2019 kirkolliskokouspäätös perustui yleiseen kustannuskehitykseen. Vuoden 2020 korotuspäätös perustuu kirkolliskokouksen linjaukseen keskittää asiantuntijapalveluja palvelukeskukseen.

Talousarvioissa varaudutaan jatkuvasti päivittyvän verkkolehden julkaisemiseen vuoden 2021 alusta alkaen. Koko kirkon yhteisen printtilehden valmistelu alkaa vuoden 2021 alussa, ja sen ensimmäinen numero ilmestyy kesäkuussa 2021.

Palvelukeskuksen ja hiippakuntakanslioiden arvioinnin päättymiseen asti työsuhteet voivat jatkua talousarvion puitteissa. Vakinaisia toimia ei täytetä palvelukeskuksessa tai hiippakunnissa ennen arvioinnin päättymistä, mukaan lukien budjetissa vuodelle 2021 varattu määräraha ”järjestösihteeri”.

Talousvaliokunta esittää taloustyöryhmän työn jatkamista päätöksenteossa tarvittavien tietojen valmistelua varten. Työ tehdään yhteistyössä palvelukeskuksen taloustoimiston kanssa. Tehtävä sisältää esityksen tekemisen talous- ja toimintasuunnitelman rakenteen kehittämisestä kirkkojärjestyksen 55 pykälän mukaisesti.

Talousvaliokunta edellyttää, että kirkollishallitus tutkii vuoden 2021 aikana seurakunnille myönnettyjen pitkäaikaislainojen takaisinmaksun mahdollisuudet.

Päätöksen perustelut

Lapin, Joensuun ja Kokkolan työparien tehtäviin kohdistuvat avustukset katetaan 80-prosenttisesti valtionavustuksella ja esitetyllä korotuksella kirkko sitoutuu tukemaan kolttasaamelaisten keskuudessa ja haja-asutusalueilla tehtyä kirkon seurakuntatyötä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman rakennetta kehitetään taloustyöryhmän esityksen pohjalta.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä taloustoimiston lähettämiä yhdenmukaisia taloushallinnon raportteja varojen, velkojen, pankkitilien ja liikekirjanpidon tilien osalta kaikissa kirjanpitoyksiköissä. Kirkollishallitus ohjeistaa kirkkojärjestyksen pykälän 123 perusteella seurakuntia mm. yhdenmukaisten kirjanpitokäytäntöjen toteuttamiseksi sekä seurakuntien talouden vertailemiseksi.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä osallistavan budjetoinnin kokeiluja ja kokeilujen perusteella luodun mallin käyttöönottoa yhdistyvissä seurakunnissa, jolloin voidaan kehittää uudenlaista tapaa suunnitella toimintaa yhdessä.

Talousvaliokunta tutustui pitkän aikavälin talousennusteisiin ja edellyttää, että tulevien vuosien talousarvion laadinnassa kiinnitetään huomiota toimintakulujen ja -tuottojen kehitykseen ja budjetin valmistelussa esitetään tarvittaessa leikkauksia kustannuksiin.

Päätös: Talousvaliokunnan mietinnön mukaan.

Viimeisen asian käsittelyn jälkeen arkkipiispa Leo piti kokouksen päätöspuheenvuoron. Puhe on luettavissa kirkon sivuilta.

Viidennen istunnon puheenjohtajana toimi Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo. Kello 13.30 alkanut istunto päättyi kello 13.46. Istunto oli seurattavissa suorana lähetyksenä kirkon sivuilla ja sen voi katsoa myös tallenteena.

Vuoden 2020 kirkolliskokouksen työskentely on näin päättynyt. Kirkon keskustalossa toimitetaan kokouksen päätteeksi rukoushetki, johon voi osallistua verkon välityksellä. Rukoushetki alkaa kello 14 ja siitä jää tallenne katsottavaksi.

Kirkolliskokous kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen Valamon luostariin 16.–18.4.2021 käsittelemään tässä etäyhteyksin järjestetyssä kokouksessa kirkollishallituksen päätöksellä käsittelemättä jätetyt asiat. Vuoden 2021 kirkolliskokous järjestetään marraskuussa 2021.

Tämän kokouksen tarkistettu pöytäkirja julkaistaan kirkon sivuilla heti tarkistuksen jälkeen. Se löytyy edellisvuosien pöytäkirjojen tapaan kohdasta "hallinto ja päätöksenteko ->kirkolliskokous".