Kirkolliskokous 2020: Kolmas täysistunto

Ajankohtaista | 24.11.2020

Istunnossa pantiin pöydälle yksi mietintö, palautettiin yksi mietintö valiokuntaan ja saatiin yhden asian käsittely päätökseen.

Kirkolliskokouksen kolmannessa täysistunnossa sivistysvaliokunta toi ensimmäiseen käsittelyyn mietinnön kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2021–2025. Mietintö pantiin pöydälle.

Toisessa käsittelyssä olivat asia 7 (Kirkkojärjestyksen muutokset) ja asia 4 (Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 sekä vastuuvapaudesta päättäminen).

Asian 7 kohdalla neljä kirkolliskokousedustajaa (Heikki Huttunen, Ioannis Lampropoulos, Juha Riikonen ja Mikael Sundkvist) oli tehnyt vastaesityksen lakivaliokunnan mietintöön. Vastaesitys koski kirkkojärjestyksen pykälää 17. Kirkolliskokous äänesti asiasta. Yksinkertaisella äänten enemmistöllä (27–8) asia palautettiin lakivaliokunnan käsittelyyn.

Asian 4 käsittely saatiin päätökseen. Ohessa kirkolliskokouksen tekemä päätös.

Asia 4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 sekä vastuuvapaudesta päättäminen

Talousvaliokunnan mietintö

Talousvaliokunta kuuli asiassa talouspäällikkö Henna Mynttistä.

Valiokuntien lausunnot
Valiokunta sai lausunnon hallintovaliokunnalta.

Päätösesitys

Talousvaliokunta esittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksymistä.

Ylijäämä 175 707,63 euroa kirjataan edellisten kausien yli-/alijäämätilille. Talousvaliokunta esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Talousvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että taloutta on hoidettu huolellisesti ja ammattimaisesti koko kirkon hyväksi. Kirkolliskokouksen asettamat tavoitteet ja seuranta talouden ohjauksen osalta on onnistunut.

Päätöksen perustelut

Talousvaliokunta yhtyy kirkollishallituksen esitykseen.

Kerätyt keskusrahastomaksut sekä saadut valtionavut pysyivät vuonna 2019 edellisten vuosien tasolla.

Vuoden 2019 talousarvion loppusummaksi oli arvioitu 73 600 euroa alijäämää. Tilinpäätöksen ylijäämä oli 175 707,63 euroa (2018, 20 542,32 euroa) ja taseen loppusumma 16 963 681,77 euroa (2018, 17 259 897,59 euroa).

Talousvaliokunta toteaa, että merkittäviä vaikutuksia tilikauden tulokseen suhteessa talousarvioon oli mm. seuraavilla asioilla:

  • kirkon sijoitustoiminnan tuotot olivat poikkeuksellisesti 217 000 euroa budjetoitua enemmän
  • henkilöstökulujen väheneminen oli poikkeuksellisesti 143 000 euroa
  • toiminnan tuottoja kertyi 64 000 euroa enemmän kuin oli suunniteltu

Talousvaliokunta toteaa, että menopuolella tulokseen ovat vaikuttaneet mm.

  • kustannuspaikka 401 kirjavaraston alaskirjaus 111 221 euroa
  • kustannuspaikka 501 tuohusten myyntitulot olivat 23 000 euroa arvioitua vähemmän,
    samalla tuohustarvikkeiden ostoihin käytettiin 37 000 euroa vähemmän
  • kustannuspaikka 704 keskustalon Kuopion ja Karjalan hiippakunnan siiven remonttikulut 93 000 euroa

Viitaten saamaansa hallintovaliokunnan lausuntoon, talousvaliokunta toteaa, että hallinnon uudistukseen liittyvät kulut on kirjattu kustannuspaikalle 235. Talousvaliokunta yhtyy hallintovaliokunnan lausunnossa mainittuun sisäisen laskennan työkalun tarpeeseen kustannusseurannan helpottamiseksi.

Talousvaliokunta toteaa, että vuoden 2021 tilinpäätöksessä tulee raportoida ensimmäiset tulokset hallinnonuudistuksen kustannustehokkuudesta.

Päätös: Talousvaliokunnan mietinnön mukaan.

Kolmannen istunnon puheenjohtajana toimi Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo. Kello 16 alkanut istunto päättyi kello 16.25. Istunto oli seurattavissa suorana lähetyksenä kirkon sivuilla ja sen voi katsoa myös tallenteena.

Kirkolliskokouksen neljäs täysistunto alkaa keskiviikkona 25.11. kello 12. Tätäkin istuntoa voi seurata suorana lähetyksenä.