Kirkollishallituksen päätöksiä 20.8.2020

Ajankohtaista | 21.08.2020

Istunnon pöytäkirja julkaistaan kirkon sivuilla 28.8.2020.

Kirkollishallitus käsitteli arkkipiispa Leon laatimaa työsuojeluilmoitusta metropoliitta Arsenin toiminnasta. Kirkollishallitus on käsitellyt asian työsuojelun näkökulmasta ja tehnyt päätöksen laatia kirkon työelämässä noudatettavat ohjeet. Päätös ja kirkon työelämässä noudatettavat ohjeet julkaistaan kirkon sivuilla 28.8.2020 mennessä.

Muita kirkollishallituksen päätöksiä:

Apurahoja teologisiin opintoihin

Kirkollishallitus on varannut 20 000 apurahoja teologisiin jatko-opintoihin (vähintään pro gradu-taso). Määräaikaan 6.4.2020 mennessä tuli kolme hakemusta. Koronatilanteen aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden vuoksi, apurahahakemukset jätettiin pöydälle 22.4.2020 pidetyssä istunnossa.

Keskusrahaston apuraha voidaan myöntää tutkielmiin (vähintään pro-gradu taso) siinä tapauksessa, että jatko-opiskelijoiden apurahahakemuksia ei ole riittävästi.

Määräaikaan saapuneet apurahahakemukset:

  • TT, Ari Koponen hakee 20 000 euroa tutkimusapurahaa ortodoksisen ekoteologian perusteiden ja nykykeskustelun akateemiseen kartoittamiseen. Apurahan turvin voi luoda perusteita tietokirjan muodossa ajankohtaisten ilmasto – ja ympäristökysymysten käsittelylle kirkolle.  Suosittelijana ovat professori Serafim Seppälä ja apulaisprofessori Pekka Metso.
  • TM, FM Tuuli Lukkala hakee 20 000 euroa kirkkomusiikin äänimaisemaan liittyvän väitöskirjan tekoon. Suosittelijana Maria Takala-Roszczenko.
  • TT Pekka Metso ja TT Maria Takala-Roszczenko hakevat 10 000 euron apurahaa 1920-1970 lukuihin liittyvän kirkkomusiikin piiriin kuuluvan tietokirjan tekoon.

Kirkollishallitus päätti jakaa apurahat seuraavasti:

  • TT Ari Koponen 12 000 euroa
  • TM, FM Tuuli Lukkala 3 000 euroa
  • TT Pekka Metso, TT Maria Takala-Roszczenko 5 000 euroa

Perustelut:
TT Ari Koposen tutkimusapurahalla on mahdollista tehdä tietokirjan muotoon perusteita koko kirkolle ajankohtaiseen keskusteluun ilmasto- ja ympäristökysymyksistä. Tutkimuksen taustalla on patriarkka Bartolomeoksen sanoman ytimessä oleva ajatus, että kristillisestä traditiosta olisi löydettävissä avaimia ja avauksia myös ilmastokeskusteluun. Ekoteologia on mukana kansainvälisessä teologisessa keskustelussa. Ilmastonmuutos aiheuttaa nuorille ahdistusta ja he odottavat vastauksia siihen myös kirkon työntekijöiltä.

TM, FM Tuuli Lukkala on tehnyt kirkkomusiikin piiriin kuuluvaa artikkeliväitöskirjatyötään määrätietoisesti jo usean vuoden ajan. Väitöskirjan valmistumisajankohdaksi on suunniteltu syksy 2022. Pohjois-Karjalan rahasto myönsi Lukkalalle 26 000 euron työskentelyapurahan vuodelle 2020.  Lukkala on hakijoista se, joka täyttää ensisijaiset kriteerit. Tänä vuonna myönnetty 26 000 euron apuraha mahdollistaa tutkimuksen tekemisen. Keskusrahaston apuraha kattaa aineistonkeruuseen liittyvät matka- ja majoituskulut, jotka ovat poikkeuksellisen suuret.

TT Pekka Metso ja TT Maria Takala-Roszczenko kokoavat liturgista kehitystä käsittelevää tietokirjaa itsenäisyyden alkuajalta 1970-luvulle saakka. Tuona aikana Suomessa ortodoksien oli todistettava yhteiskunnalle ja selvitettävä itselleen, että ortodoksinen kirkko voi olla vahvasti kansallinen, kuten evankelis-luterilainen kirkkokin. Lähihistorian tallentamiseen tarvitaan osittaista arkistotyöskentelyä.

Hämeenlinnan ortodoksisen kirkon peruskorjaushankkeen kustannusarvion hyväksyminen

Kirkollishallitus on tehnyt päätöksiä liittyen Hämeenlinnan kirkon purkamiseen ja uudisrakennuksen rakentamiseen (9.9.2016, 27.11.2016, 8.10.2019). Ensimmäisessä kokouksessa kirkollishallitus linjasi seurakunnalla olevan mahdollisuuden uuden kirkon rakentamiseen tietyin ehdoin. Ehdoista keskeisimmät koskivat suunnitelmien hyväksyttämismenettelyä (hiippakunnan piispan ja kirkollishallituksen kiinteistöpäällikön hyväksyntä ennen seurakunnan valtuuston hyväksymispäätöstä), rakennustöiden kustannukset saavat olla korkeintaan 1,3 miljoonaa euroa ja seurakunta sitoutettiin kehittämään yhteistyötä ja työnjakoa naapuriseurakuntien kanssa.

Toisen kokouksen asioina oli kirkon purkamispäätös ja uuden kirkon rakentamispäätöksen vahvistaminen. Purkamispäätös vahvistettiin, mutta uuden kirkon rakentamispäätöstä ei. Asia jätettiin pöydälle ja seurakuntaa pyydettiin toimittamaan lisäselvitykset jäsenkehityksestä, odotettavissa olevasta verokertymästä, vuokratilojen käyttömahdollisuudesta sekä yhteistyömahdollisuudesta Lahden ortodoksisen seurakunnan kanssa.

Kolmannessa käsittelyssä 8.10.2019 kirkollishallitus on vahvistanut Hämeenlinnan seurakunnan valtuuston päätöksen purkuluvan kumoamisesta ja kirkon peruskorjaamisesta. Peruskorjaamispäätöksen vahvistamisen perusteluissa on painotettu kustannuskaton määrittelyn tärkeyttä ja seurakunnan varallisuuden osittaista säästämistä.

Seurakunta on edennyt peruskorjaushankkeessaan urakkalaskentavaiheeseen ja kilpailutus on tarkoitus järjestää syyskuun 2020 aikana. Peruskorjauksen suunnitelmien perusteella laskettu rakennusosakustannusarvion loppusumma on 1 407 000 euroa. Kustannusarviossa on mukana hankevarauksia 124 000 euroa (sisältäen alv 24%). Alkuperäisen päätöksen mukainen 1,3 miljoonan euron kustannuskatto kirkkohankkeen rakennustöiden kustannuksiin on edelleen mahdollista saavuttaa.

Kirkollishallitus päätti hyväksyä Hämeenlinnan kirkon peruskorjauksen kustannusarvion 10.7.2020 loppusumman 1 407 000 euroa hankkeen kustannuksiksi.

Seurakunnanneuvoston hankintapäätös on alistettava kirkollishallituksen hyväksyttäväksi ennen urakkasopimusten allekirjoittamista ja hankkeen aloittamista. Kustannuksia on seurattava hankkeen aikana tarkasti ja työmaakokouksissa käsiteltävät kustannusvaikutteiset esitykset on hyväksytettävä kirkon kiinteistöpäälliköllä ennen kokouksia.

Perustelut:
Kirkolliskokouksessa 2019 käsitellyn kiinteistötyöryhmän raportin mukaan Hämeenlinnan kirkko on kuntoluokkaa 4 (heikkokuntoinen) ja toimenpidekategoriassa 3 (vielä käytettävät, mutta käytöstä poistuvat kohteet). Kategorian 3 rakennukset voivat olla käytössä työryhmän esityksen mukaan vielä koko tarkastelujakson, mikäli seurakunta pystyy pitämään ne käyttökuntoisina ja ne nähdään toiminnan kannalta sellaisina paikkoina, joissa on kävijöitä. Selvityksen perusteella tulee Hämeenlinnan seurakunnan ydinalueella olla tila, jossa palveluksia ja toimituksia pidetään seuraavan 10-20 vuoden tarkastelujakson ajan. Kirkollishallituksen 8.10.2019 päätöksen perusteluissa Hämeenlinnan kirkon ei katsota olevan korjauskelvoton eikä alueen kokoon nähden sopimaton tiloiltaan tai sijainniltaan.

Seurakunta on esittänyt rahoituslaskelman 22.8.2016, jonka mukaan seurakunta pystyy rahoittamaan 1,3 miljoonan euron rakennushankkeen korkeintaan 300 000 euron lainamäärällä, jonka voidaan katsoa olevan seurakunnan koon huomioiden kohtuullinen summa pääkirkon peruskorjauksessa. Peruskorjauksen valmistuttua seurakunta toivoo voivansa luopua vähitellen seurakuntasalista ja keskittää toimintaa kirkkorakennukseen.

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta on antanut lausunnon Hämeenlinnan kirkosta. Lausunnon mukaan seurakunnan pääkirkon korjaamisella turvataan kirkollinen elämä ja toiminta Hämeenlinnan sekä koko Kanta-Hämeen alueella vähintään seuraavaksi 20 vuodeksi ja peruskorjaus tulee siirtämään Hämeenlinnan kirkon vähintään toimenpidekategoriaan 2.

Huomionosoitukset

Arkkipiispa Leon myöntämät huomionosoitukset:

  • 26.3.2020 Risto Vilhunen PKR 1.lk ritarimerkki
  • 26.3.2020 Teresa Töntsi PKR 1.lk ritarimerkki
  • 19.7.2020 Reijo Karhapää PKR 1.lk mitali

Tiedoksi
a) Lakityöryhmän väliraportti
b) Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta
c) Hakemus diakoniatoiminnan tukemiseen
d) Äänivaltaisten luettelon ajamisen ohjeistus
e) Seuraavat kirkollishallituksen istunnot ovat 16.9.2020 klo 13.00 ja 30.9.2020 klo 13.00
f) Kirkolliskokousseminaari Teams-kokouksena 4.9.2020 klo 9-12

Kirkollishallituksen istunnon pöytäkirja julkaistaan kirkon sivuilla 28.8.2020. Päätösten tiedottamisesta vastaa palvelukeskuksen johtaja Hannele Meskus, p. 040 619 6818, hannele.meskus@ort.fi