Kirkolliskokous 2019: Päätösistunto

Ajankohtaista | 28.11.2019

Istunnossa saatiin päätökseen kokouksen viimeisen asian käsittely ja kuultiin arkkipiispa Leon päätöspuheenvuoro. 

Asia 8: Keskusrahaston vuoden 2020 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022

Kirkolliskokous hyväksyi ortodoksisen kirkon keskusrahaston vuoden 2020 talousarvion, perustelut ja taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022 seuraavin muutoksin:

  • Kustannuspaikasta 120 poistetaan kirkolliskokouksen päätöksen perusteella 90 000 euroa (apulaispiispan kustannukset).
  • Kustannuspaikasta 111 vähennetään 33 000 euroa selvitysmiehelle varatuista määrärahoista.
  • Kustannuspaikkaan 301 tilille 4805 lisätään Iisalmen seurakunnalle kirkolliskokouksessa asiassa 10b hyväksytty avustus 20 000 euroa.

Lisäksi kustannuspaikkaan 301 seuraavat muutokset:

  • 100 000 euron konservointiavustuksesta siirretään 30 000 euroa Valamon luostarille avustuksena osa-aikaisen kirkon konservaattorin tehtävään.
  • Myönnetään Ruotsin suomalaiselle ortodoksiselle seurakunnalle lisäavustusta 10 000 euroa, yhteensä 25 000 euroa.
  • Kirkkomusiikille esitetty avustus 20 000 euroa korotetaan 25 000 euroon. Määrärahasta 10 000 euroa on vuosittain haettava avustus kirkkomusiikin kehittämiseksi, ja 15 000 euroa on kertaluonteinen avustus kirkkolaulupäivien järjestämiseksi ja osallistumisen mahdollistamiseksi. Talousvaliokunta katsoo aloitteen 10 d. tulleen käsitellyksi tässä yhteydessä.
  • Toiminta-avustuksiin lisätään seurakunnille sopeuttamistoimiin 65 000 euroa, yhteensä 90 000 euroa.

Kustannuspaikkaan 110 tehdään seuraavat muutokset:

  • lisätään 62 000 euroa lakityöryhmän sihteeriä varten.
  • varataan tulevaisuustyöryhmälle 3000 euroa hallintovaliokunnan esityksen mukaisesti.
  • talousvaliokunta esittää taloustyöryhmän työn jatkamista ja esittää siihen varattavaksi 3000 euroa.

Talousarvion loppusumma on 60 000 euroa alijäämäinen, mikä on perusteltua rakenneuudistus huomioiden. Talousarvion loppusumma ei muutu tehtyjen talousarviomuutosten johdosta.

Perustelut

Vuoden 2019 kirkolliskokous on päättänyt olla täyttämättä apulaispiispan tointa.

Suurin osa seurakuntien yhdistymiseen liittyvästä juridisesta selvitystyöstä on tehty. Seurakuntaliitokset on vahvistettu kirkollishallituksen istunnossa 25.11.2019. Siksi selvitysmiehen juridisten palvelujen tarve vähenee merkittävästi. Vastaavasti on lisätty 17 000 euroa lakityöryhmän sihteerin tehtävien hoitoa varten.

Määräraha Iisalmen seurakunnan avustukseen on ehdollinen, jolla halutaan tukea ja edistää yhdistymissopimuksen syntymistä Iisalmen ja Kuopion ortodoksisten seurakuntien välillä.

Talousvaliokunta yhtyy sivistysvaliokunnan linjaukseen kirkon ammattitaitoisen konservoinnin varmistamisesta. Vuoden 2020 alusta tuetaan seurakuntien kirkollisten esineiden konservointia avustamalla Valamon luostaria osa-aikaisen konservaattorin palkkaamiseksi (30 000 euroa). Seurakunnille suoraan kohdennettavien konservointiavustusten (70 000 euroa) myöntäminen edellyttää kirkon konservaattorin lausuntoa. Kirkollishallituksen on selvitettävä konservointilaitoksen laitteiston ja muun omaisuuden omistussuhteet toukokuuhun 2020 mennessä.

Ruotsin suomalaisen ortodoksisen seurakunnan muuttunut tilanne koskien kirkkotilavuokraa on tullut tiedoksi juuri kirkolliskokouksen alla. Pitkälliset vuokraneuvottelut ovat olleet kirkollishallituksen tiedossa, ja ratkaisu syntyi vasta kirkolliskokousmateriaalin lähettämisen jälkeen. 10 000 euron lisäys on kertaluonteinen, jatkossa toiminta-avustus käsitellään kokonaisuudessaan kuten muutkin avustukset.

Kirkkomusiikki on kulttuuriperinnön erittäin tärkeä osa. Asiaa koskevaan aloitteeseen nähden 5000 euroa suuremmalla määrärahalla tuetaan mahdollisimman laajaa osallistumista kirkkolaulupäiville 2020.

Yleiseen seurakuntien taloudelliseen tilanteeseen nähden talousvaliokunta esittää kirkolliskokoukselle sopeuttamistoimiin lisämäärärahaa 65 000 euroa. Näin tuetaan seurakuntien mahdollisimman häiriötöntä toimintaa.

Lakivaliokunnan esityksen mukaisesti vuodelle 2020 varataan yhteensä 35 000 euroa lakityöryhmän osa-aikaisen sihteerin palkkaamiseen.

Kirkolliskokouksen päätöksen 27.11.2019 mukaisesti kirkollishallituksen on perustettava tulevaisuustyöryhmä.

Talousvaliokunta esittää taloustyöryhmän työn jatkamista, joka tukee päätösprosessien valmistelua yhteistyössä keskushallinnon taloustoimiston kanssa.

Kirkollishallitus on vuoden 2017 kirkolliskokouksen asiantuntijapalvelujen keskittämiseen liittyvän linjauksen pohjalta 17.4.2018 päättänyt kirkon yhteisen lehden perustamisesta v. 2021 alusta lähtien. Talousarviossa varaudutaan lehden julkaisemiseen liittyviin valmistelutehtäviin syksystä 2020 alkaen.

Talousarviossa on varauduttu keskushallinnon ja hiippakuntakanslioiden arviointiin. Arvioinnin päättymiseen asti työsuhteet voivat jatkua määräaikaisina talousarvion puitteissa. Vakinaisia toimia ei täytetä palvelukeskuksessa ja hiippakunnissa ennen arvioinnin päättymistä.

Uusien ohjelmistojen hankinta on kilpailutettava huomioiden taloudelliset ja toiminnalliset näkökohdat.

Talousarvioesitys perustuu siihen, että keskusrahastomaksun verotuloista määräytyvän perusmaksun määräytymisperuste nostetaan vuodesta 2020 alkaen 0,22 prosentista 0,24 prosenttiin (edellinen korotus v. 2009). Korotus perustuu yleiseen kustannuskehitykseen. Suunnitelmavuosille 2021-2022 esitettyä keskusrahastomaksun määräytymisperustetta ei muuteta ennen kuin arviointi, siihen liittyvät päätökset ja tarkempi kustannusarvio kiinteistöhallinnosta ja lehdestä ovat valmiina. Määräytymisperusteen muutokset tekee aina kirkolliskokous.

Talousvaliokunta edellyttää kirkollishallitukselta kulttuuriperinnön kokonaisvaltaista koordinointia ja tarvittavien esitysten tekemistä. Tämä koskee erityisesti konservoinnin järjestämistä sekä kirkkomuseosäätiön tukemista.

Istunnon päätteeksi arkkipiispa Leo piti kokouksen päätöspuheenvuoron, jonka jälkeen edustajat siirtyivät kirkkoon rukouspalvelukseen.