Kirkolliskokous 2019: Kahdeksas täysistunto

Ajankohtaista | 28.11.2019

Istunnossa pantiin pöydälle yksi mietintö ja saatiin päätökseen yhden asian käsittely.

Talousvaliokunta pani pöydälle täydennetyn mietinnön asiasta 8 (Keskusrahaston vuoden 2020 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022).

Toisessa käsittelyssä saatiin päätökseen yhden asian käsittely.

Asia 14b: Hallinnonuudistuksen ohjausryhmän väliraportti kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmasta

Sivistysvaliokunta kiittää hallinnonuudistuksen ohjausryhmää väliraportista, joka tarjoaa pohjan konkreettisempaan jatkotyöhön. Jatkotyössä on erityisen tärkeää selvittää seurakuntalaisten odotuksia kaikki ikä- ja väestöryhmät mahdollisimman hyvin huomioiden. Tässä apuna voi käyttää esimerkiksi järjestöjen asiantuntemusta.

Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman tärkein tehtävä on turvata kirkon läsnäolo ihmisten elämässä. Rukoileva ja läsnä oleva kirkko on elinvoimainen yhteisö, jonka sydän on jumalanpalvelukset. Seurakuntien eri alueilla asuvien ja eri ikäisten ihmisten osallisuus kirkon elämään varmistetaan vain turvaamalla säännöllinen toiminta. Siksi sivistysvaliokunta korostaa hengellisten palveluiden saatavuutta kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman ydintavoitteena.

Kulttuuriperintö on tärkeä osa ortodoksista identiteettiämme. Kirkolla on lakisääteinen vastuu huolehtia aineellisesta kulttuuriperinnöstään, eikä tätä vastuuta voi ulkoistaa. Siksi sivistysvaliokunta edellyttää, että kirkolla tulee olla kirkon kustantama ja sen alainen kokoaikainen johtava konservaattori. Hänen tehtäviinsä kuuluu seurakuntien ja luostareiden kirkollisten esineiden konservoinnin koordinointi, ohjaaminen, konsultointi ja valvonta sekä konservointilaitoksen arkiston hallinta. Tätä toimintaa varten kirkolla tulee olla yhtenäinen ohjeistus ja sen ytimessä seurakunnantarkastusten yhteydessä johtavan konservaattorin tekemä konservoinnin tarpeen arviointi, sekä velvoite käyttää kirkon omia konservoinnin asiantuntijapalveluita.

Osana kulttuuriperinnöstä huolehtimista kirkon tulee systemaattisesti luetteloida, digitoida ja arkistoida jumalanpalveluksia, haastatteluja sekä kirkkomusiikkia kuten äänitteitä ja videomateriaalia. Kirkolla tulee olla myös oma kuvapankki. Valamon kirjastossa, joka on yksi tärkeimmistä kirkkomme muistiorganisaatioista, on jo aloitettu käsikirjoitusten ja kirkon lehtien luettelointi ja digitointi. Kirjaston riittävien resurssien turvaaminen on tärkeä osa kulttuuriperintömme vaalimista.

Sivistysvaliokunta pitää erittäin tärkeänä kirkon yhden yhteisen lehden journalistisesti laadukasta ja ekologisesti kestävää toteuttamista: yksi kirkko – yksi lehti. Viitaten erityisesti nuorilta stuerteilta saatuun lausuntoon, sivistysvaliokunta suosittaa sosiaalisen median eri kanavien käytön lisäämistä kirkon viestinnässä. Valiokunta suosittaa myös nuorten viestintätyöryhmän perustamista päivittämään kirkon omia sosiaalisen median kanavia.

Koska laadukas kasvatus ja opetus ovat kirkon tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeitä perustehtäviä, sivistysvaliokunta haluaa nostaa esiin myös vapaaehtoisvoimin toteutetun ortoboxi.fi -sivuston, joka on kasvun ja opetuksen apuväline kodeille, kerhoille ja uskonnonopetukseen. Pidämme tärkeänä tämän sivuston kehittämisen tukemista sekä soveltamista nykyisiin laitteistovaatimuksiin (esim. HTML5-muotoon).

Lopuksi sivistysvaliokunta tuo julki huolensa hengellisen toiminnan arvioimisesta vaikuttavuusmittareilla. Yritysmaailmasta tuodut vaikuttavuusmittarit eivät välttämättä sovellu kirkon, eivätkä etenkään hengellisen toiminnan laadun arvioimiseen. Kirkon vaikuttavuutta arvioitaessa ytimessä tulee aina olla hengellisen työn tukeminen sekä työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Sivistysvaliokunta on sitä mieltä, että keskeinen visio Elinvoimainen ja kasvava Kristuksen kirkko ja sen perustana olevat päälinjaukset ovat hyvä pohja jatkotyölle.

Kulttuuriperinnön ohella tärkeitä päätavoitteita ovat kirkkosuhteen ja ortodoksisen identiteetin vahvistuminen.

Arvokeskustelu voidaan toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi järjestöjen kanssa.

Kirkon strategian toteutumisen arviointia on pohdittava strategian tekemisen yhteydessä. Olennaista on, että strategia on riittävän konkreettinen ja sen toteutumiseen pystytään sitoutumaan sekä hiippakunta- että seurakuntatasolla.

Kirkon kaiken toiminnan ytimessä on nyt ja tulevaisuudessa oltava hengellisen työn varmistaminen ja tukeminen. Tavoite- ja toimintasuunnitelman jatkotyöstämistä varten sivistysvaliokunta on mietinnössään nostanut esille tämän tavoitteen kannalta olennaisia asioita.

Kahdeksannen täysistunnon puheenjohtajana toimi arkkipiispa Leo. Istunto päättyi kello 9.06. Kirkolliskokouksen päätösistunto alkaa 9.20.