Väitös ortodoksisen teologian alalta

Ajankohtaista | 23.08.2019

Teologian maisteri Ari Koponen tarkastelee Joensuussa 30.8. tarkastettavassa väitöskirjassaan amerikkalaisen ortodoksiteologi David Bentley Hartin näkemyksiä teologian ja retoriikan yhteydestä.

Ari Koponen

Retoriikka ja teologia ovat perinteisesti kulkeneet läheisesti toistensa rinnalla, mutta retoriikkaan on harvemmin tarrauduttu teologisen totuuden luonteen ymmärtämisessä. Amerikkalainen ortodoksiteologi David Bentley Hart on esittänyt, että itse teologian luonne on oleellisesti retorista ja sen totuutta pitäisi arvioida ennen muuta sen vakuuttavuuden ja perimmäisen kauneuden valossa.

TM Ari Koposen tutkimus tarkastelee David Bentley Hartin esittämiä näkemyksiä. Koponen ottaa tutkimuksessaan esille Hartin keskeiset väitteet teologian rauhanomaisesta puheesta ympärillä vallitsevan retorisen väkivallan keskellä ja arvioi niitä argumentteina mutta ennen muuta kokonaisnäkynä teologian luonteesta.

Tutkimuksessa käy ilmi, miten teologiset narratiivit rakentuvat vastanarratiivien varaan ja miten teologia voi puhua itsestään omaehtoisesti myös filosofisessa keskustelussa. Erityisesti mannermaisen filosofian perinteisiin tukeutuva narratiivinen ote avautuu tutkimuksen analyysissä kaksijakoiseksi tavaksi tehdä teologiaa: yhtäältä teologia kykenee pysymään haastavana postmodernissa ja sekulaarissa ilmastossa, toisaalta se voi retoriikkaan liiaksi nojaten sulautua liiaksi omiin, valikoiviin lähteisiinsä.

Koponen esittää Hartin argumenttien rakentuvan vastakkaisasettelussa erityisesti Friedrich Nietzschen, Martin Heideggerin ja Emmanuel Lévinas’n ajattelun kanssa. Nämä rakenteet selkiytyvät tutkimuksessa Hartin oman teologisen annin, kauneuden ja Jumalan äärettömyyden teemojen kanssa.

Hart ei suinkaan ole irrallinen ajattelija teologisen estetiikkansa ja rauhan ontologiansa suhteen: Hartin teologia asettuu Radikaali Ortodoksia – liikkeen omaksumiin kriittisiin ja kritisoituihin puhetapoihin sekä Hans Urs von Baltasarin kehittelemän teologisen estetiikan luovaan synteesiin. Näiden avulla Koponen avaa tutkimuksessaan Hartin keskeisteesiä teologian ”Kristuksen keskeytyksestä”, uutta luovasta voimasta, länsimaisen ajattelun historiassa.

Keskeiseksi teologiseksi lähteeksi nousee myös ajatus olemisen analogisuudesta, joka modernissa muodossaan on ollut keskustelun kohteena klassisen kristillisen ontologian tutkimuksessa.

Ortodoksisen systemaattisen teologian alueella Hartin panos on uudisraivaajan työtä: hänen patrististen lähteiden luenta on tunnuskuntarajat ja kirkkokuntarajat ylittävää.

Koponen toteaa Hartin käyttämän narratiivisen metodin mahdollistavan uusia näkymiä teologiselle puheelle näkyä filosofisissa yhteyksissä ja toimia myös omaäänisenä kulttuurikritiikkinä. Kauneus vetoavana totuuden perustana on inspiroiva näkökulma teologian tekemiseen ja ymmärtämiseen.

TM Ari Koposen systemaattisen teologian ja patristiikan alaan kuuluva väitöskirja Interruption of Christ − Language, Beauty and Theological Aesthetics of David Bentley Hart tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa perjantaina 30.8.2019. Tilaisuus alkaa Joensuun kampuksella salissa AT100 kello 12.00. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Hanne Appelqvist Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Serafim Seppälä Itä-Suomen yliopistosta.

Kuva: Itä-Suomen yliopisto