Opetusuunnitelma velvoittaa, muistuttaa Lounais-Suomen Aluehallintovirasto

Ajankohtaista | 22.08.2019

Suomen ortodoksinen kirkko teki yhdessä oppilaan vanhemman kanssa hallintokantelun Turussa järjestetystä uskonnon yhteisopetuksesta.

Oppilas tunnilla

Perusopetuslain mukaan koulussa on järjestettävä ortodoksista uskonnonopetusta, jos kunnassa on vähintään kolme ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa oppilasta.

Vaikka laki muotoilee asian yksiselitteisesti, koulut ovat monin paikoin sivuuttaneet laissa mainitun velvoitteen tai täyttäneet lain kirjaimen täyttämättä kuitenkaan sen henkeä: oppilaita ja heidän vanhempiaan ei informoida oikeudesta oman uskonnon opetukseen ja opetusjärjestelyt ovat monin tavoin puutteellisia: opetus järjestetään esimerkiksi toisella koululla tai opetukselle ei osoiteta asianmukaisia tiloja.

Viime vuosina ongelmat ovat vain lisääntyneet. Kouluilla on ryhdytty opettamaan eri katsomusaineita opiskelevia oppilaita yhteisryhmässä, jonka opettajalla ei ole pätevyyttä kaikkien aineiden opettamiseen.

Huhtikuussa 2014 eduskunnan apulaisoikeusmiehelle tehtiin kantelu Kulosaaren yhteiskoulussa käyttöön otetusta opetusjärjestelystä, jossa eri katsomusryhmien oppilaat oli laitettu samaan opetusryhmään evankelis-luterilaisen opettajan johdolla. Koulu ilmoitti eriyttävänsä opetusta vain niiltä osin kuin se poikkeaa yhteisistä opetussuunnitelman perusteista.

– Pääkaupunkiseudun Ateistien tekemä kantelu oli muotoiltu epätarkasti ja se koski vain opetusjärjestelyjä, joista koulu voi päättää. Koska kantelu ei koskenut opetussuunnitelman toteutusta, josta asiassa oli todellisuudessa kyse, apulaisoikeusasiamies totesi koulun menetelleen oikein, kertoo Suomen ortodoksisen kirkon kasvatusasiain koordinaattori Sirpa Okulov.

Ratkaisusta tuli kirkon pelkäämällä tavalla ennakkopäätös, joka siivitti monet muut koulut seuraamaan ns. ”Kulosaaren mallia”. Kulosaaren mallista on puhuttu koulukentällä laajasti, vaikka Kulosaaren koululla eikä millään muullakaan koululla ole sen toteuttamiseen virallista kokeilulupaa. Vaikka eri uskontokuntien edustajat ovat tuoneet voimakkaasti esiin oman uskonnon opetuksen merkityksen osana maahanmuuttajien kotoutumista, oman uskonnon opetus on monin paikoin korvattu yhteisopetuksella, jonka eriytettyjen osien toteutustapa ei täytä opetussuunnitelmien sisältöä.

Kirkko on tehnyt asiasta useita kanteluita. Esimerkiksi Jyväskylässä toteutetusta yhteisopetuksesta tehtiin kantelu apulaisoikeusasiamiehelle. Ratkaisussa todettiin, ettei yhteisopetus ole opetussuunnitelman mukaista.

Vastaavat kokeilut kuitenkin jatkuvat. Toukokuussa 2018 Suomen ortodoksinen kirkko teki Puolalan koulussa lukuvuonna 2017/2018 annetusta uskonnon opetuksesta kantelun Lounais-Suomen Aluehallintovirastoon yhdessä yhden oppilaan huoltajan kanssa.

– Kantelun mukaan eri oppimäärien sisällöt eivät toteudu Puolalan koulun järjestämässä opetuksessa. Oppilaat eivät esimerkiksi ole mieltäneet, että eriytetty opetus olisi oman uskonnon opetusta. Opettajalla ei myöskään ole ollut ortodoksisen uskonnon opettajan kelpoisuutta eikä opetuksessa ole käytetty ortodoksiseen uskonnonopetukseen tarkoitettuja oppimateriaaleja, summaa Okulov.

Kantelu koski vain yhtä Turun kouluista, mutta vastaanvanlaista opetusta on annettu muissakin Turun kouluissa. Ortodoksioppilaiden lisäksi ongelmat koskevat myös katolisen uskonnon tai islamin opetukseen oikeutettuja sekä elämänkatsomustiedon valinneita oppilaita.

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto antoi lausuntonsa asiassa heinäkuussa 2019. Lausunnossa, joka tukeutui monin paikoin aiempien kanteluiden päätöksiin, todettiin, että opetuksen järjestäjällä eli koululla on oikeus tiettyihin vapauksiin opetusjärjestelyjen kanssa, mutta opetussuunnitelma on velvoittava asiakirja eli sen on opetuksessa toteuduttava. Yhdenvertaisuuslain säädösten mukaan huoltajalla tulee myös olla tosiasiallinen mahdollisuus ilmoittaa oppilaan osallistumisesta oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Lisäksi eriyttävää ainesta antavan opettajan tulee olla kelpoisuusasetuksen 21a§:n täyttävä opettaja.

Miten lausunto lopulta vaikuttaa Puolalan koulun käytäntöihin? Toistaiseksi on näyttänyt siltä, että kaikissa kouluissa ei yksinkertaisesti ole tahtoa oman opetuksen järjestämiseen lain edellyttämällä tavalla. Mahdollisia porsaanreikiä on yhä liikaa. Vedotaan esimerkiksi pätevän opettajan puutteeseen, vaikka koulu ei ole tehnyt mitään pätevän opettajan löytämiseksi.

– Toisaalta, jotkut yhteisopetusta kokeilleet pääkaupunkiseudun koulut ovat palanneet oppilaiden opettamiseen omissa ryhmissään, koska yhteisopetuksesta saadut kokemukset, mahdolliset säästöt tai opetuksen toteuttaminen eivät ole sujuneet toivotulla tavalla, kertoo kouluyhteistyöstä vastaava kasvatustyöntekijä Kaarina Lyhykäinen Helsingin seurakunnasta.

Sirpa Okulov haluaa muistuttaa, että uskonnon opetuksessa on kyse muustakin kuin oppiaineesta.

– Oman uskonnon opetus antaa viestin, että koulu ja yhteiskunta hyväksyy aidosti monikulttuurisuuden. Uskonnonopetuskysymys on nimenomaan vähemmistöasia. Näitä niin sanottuja yhteisopetuskokeiluja eivät kannata mitkään vähemmistöryhmät: eivät uskonnot, eivätkä myöskään elämänkatsomustiedon edustajat. On erikoista, että kokeilut silti jatkuvat.

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Suomen ortodoksinen kirkko