Valtuustovaalit järjestetään marraskuussa

Ajankohtaista | 08.08.2019

Vaaliin voi asettaa ehdokkaita 19.9. saakka.

Vaalijuliste

Marraskuussa kaikissa Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnissa toimitetaan seurakunnanvaltuustovaalit. Vaaleissa valitaan kunkin seurakunnan valtuustoon 9–21 jäsentä. Valittavien määrä riippuu seurakunnan koosta.

Tämänkertaisissa vaaleissa kaksi erityispiirrettä

Nyt toimitettavat seurakunnanvaltuustovaalit ovat kahdella tavalla poikkeukselliset – tai tietyssä mielessä jopa historialliset.

Ensinnäkin nyt käytävät vaalit ovat ensimmäiset, joissa myös viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet seurakuntalaiset pääsevät käyttämään äänioikeuttaan. Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että ehdolle asettuminen edellyttää silti edelleen 18 vuoden ikää.

Toinen erityispiirre liittyy kirkossa meneillään olevaan hallinnonuudistusprosessiin, jonka myötä seurakuntakartta uudistuu vuoden 2021 alusta. Uudistus vaikuttaa nyt valittavien valtuutettujen toimikauden pituuteen. Vaalit käydään nyt nykyisen seurakuntajaon mukaisesti, mutta kun uusi seurakuntajako on astunut voimaan, hiippakuntien piispat määräävät toimitettavaksi uudet vaalit. Nyt valittavien valtuutettujen toimikausi päättyy uusissa vaaleissa valittavien valtuutettujen toimikauden alkaessa.

Mitä seurakunnanvaltuusto tekee ja mistä se päättää?

Seurakunnanvaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden.

Seurakunnanvaltuustolle tulevat asiat valmistelee seurakunnanneuvosto. Mitä nämä asiat sitten ovat? Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 56 § määrittelee valtuuston tehtävät lyhyesti: Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa.

Kirkkojärjestys kertoo jo enemmän. Siinä todetaan, että seurakunnanvaltuuston tehtävänä on:

 • 1) edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä ohjata ja valvoa kasvatus-, nuoriso- ja diakoniatoimintaa;
 • 2) valita hiippakuntaneuvoston, seurakunnanneuvoston, kappelineuvoston, vaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenet sekä kirkonisännöitsijät ja rukoushuoneiden isännöitsijät;
 • 3) päättää papiston ja kanttorien tehtävien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta;
 • 4) valita papit, diakonit ja kanttorit;
 • 5) hyväksyä seurakunnan työntekijöitä ja toimielimiä varten tarvittavat työjärjestykset ja ohjesäännöt;
 • 6) asettaa ehdokkaat maallikkojen edustajiksi kirkolliskokoukseen sekä valita maallikkojen edustajien valitsijamiehet ja heidän varajäsenensä;
 • 7) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja seurakunnan jakamisesta, muuttamisesta, lakkauttamisesta tai uuden seurakunnan perustamisesta;
 • 8) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kappeliseurakunnan perustamisesta, jakamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta;
 • 9) päättää hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta;
 • 10) hyväksyä seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma;
 • 11) hyväksyä seurakunnan talousarvio;
 • 12) päättää seurakunnan varojen ja omaisuuden hallinnoimisesta ja käyttämisestä;
 • 13) hyväksyä seurakunnan vuosikertomus ja tilinpäätös;
 • 14) päättää mitä toimenpiteitä tilivelvollisia kohtaan tehdyt muistutukset aiheuttavat sekä päättää seurakunnanneuvoston vastuuvapaudesta;
 • 15) valita seurakunnan tilintarkastajat; sekä
 • 16) päättää muista seurakunnan asioista, jollei niitä ole säädetty tai määrätty seurakunnanneuvoston tai vaalilautakunnan päätettäväksi.

Listaa lukiessa huomaa, että valtuusto tekee varsin konkreettisesti seurakunnan elämään vaikuttavia päätöksiä. Valtuuston jäsenyys onkin vastuullinen luottamustoimi, jossa seurakuntaelämään pääsee vaikuttamaan aitiopaikalta.

Seurakunnanvaltuuston jäsen voi esimerkiksi itse nostaa asioita valtuuston käsittelyyn tekemällä kirjallisen esityksen valtuuston puheenjohtajalle, jonka on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava se seurakunnanneuvoston valmisteltavaksi.

Ehdolle asettuminen / ehdokkaiden asettaminen 19.9. mennessä

Ehdokkaiden asettaminen on teknisesti varsin helppoa. Tarvitaan vain kaksi seurakunnan äänioikeutettua jäsentä, jotka haluavat asettaa vaaliin ehdokkaan / ehdokkaita.

Mahdolliselta ehdokkaalta on kysyttävä, onko hän käytettävissä. Jos on, kannattaa vielä tarkistaa, että ehdokas kuuluu esittäjien kanssa samaan vaalialueeseen (jos seurakunta on jaettu useampaan vaalialueeseen). Sen jälkeen kaksi saman vaalialueen äänioikeutettua jäsentä voivat yhdessä ehdokkaan kanssa täyttää ehdokasasettelulomakkeen.

Vaalialuejako ja seurakunta/vaalialuekohtainen valittavien valtuutettujen määrä selviää seurakuntien vaalikuulutuksista. Ne on julkaistu seurakuntalehdissä, seurakuntien ilmoitustauluilla ja nettisivuilla. Lehdissä on julkaistu myös valmis ehdokasasettelulomake. Lomakkeita saa myös seurakuntien kanslioista.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon 45 päivää ennen vaalitoimituksen alkua 19.9.2019. Huomio: aika kannattaa tarkastaa vielä oman seurakunnan vaalikuulutuksesta. Joissain seurakunnissa takaraja voi olla teknisistä syistä jo 18. syyskuuta.

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: ONL ry