Tulevaisuuden rakenteet luodaan nyt

Ajankohtaista | 18.06.2019

Kirkon hallintoon ja kaikille yhteisten tehtävien hoitamiseen liittyviä kysymyksiä pohtivat työryhmät saavat työnsä valmiiksi marraskuun kirkolliskokoukseen mennessä.

Kaavio muutoksen etenemisestä

Kirkon käynnissä olevan hallinnonuudistusprosessin näkyvimmän osan muodostaa seurakuntakartan uudistus, joka vähentää seurakuntien määrää alle puoleen nykyisestä vuoden 2021 alkuun mennessä.

Tämä on kuitenkin vain yksi elementti uudistuksesta, jolla kirkon niukkenevat resurssit pyritään ohjaamaan entistä paremmin kirkon ydintehtävän toteuttamiseen. Uudistusta kätilöi myös neljä kirkollishallituksen nimeämää työryhmää: kiinteistötyöryhmän, taloustyöryhmän, hallinnon ohjaustyöryhmän ja lakityöryhmän.

Työryhmät tarkastelevat kirkkoa kokonaisuutena kukin omasta näkökulmastaan käsin, mutta tekevät toki myös keskinäistä yhteistyötä. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen järjestettiin 14.5. ja seuraava on vuorossa elokuussa. Kaikkien työryhmien on tarkoitus saada oma loppuraporttinsa valmiiksi marraskuun kirkolliskokoukseen mennessä.

Kirkolliskokousedustajat pääsivät tutustumaan työryhmien työskentelyyn ja käsittelyssä oleviin asiakokonaisuuksiin Helsingissä 14.–15.6. järjestetyssä kirkolliskokousseminaarissa.

Missä mennään tällä hetkellä?

Kiinteistötyöryhmän tehtävänä oli tehdä tarkka esitys siitä, mikä kiinteistömassa pystytään ylläpitämään eli esitys rakennuksista, joita jatkossa ylläpidetään ja joihin voidaan kohdentaa peruskorjausavustuksia. Ryhmän tuli kuvata raportissaan myös keskitettyyn kiinteistöhallintoon siirtymisen malli.

Työryhmän loppuraportti on valmistunut ja se esiteltiin kirkollishallitukselle 14. kesäkuuta. Kirkollishallitus lähettää raportin seurakuntiin lausuntokierrokselle ja käsittelee sitä uudelleen lokakuun istunnossa.

Edellisen kerran kirkon rakennuskantaa on tarkasteltu kokonaisuutena 30 vuotta sitten. Jo tuolloin havaittiin, että rakennuskannan ylläpito tulee olemaan kirkolle vaikeaa. Jatkotoimiin ei kuitenkaan ryhdytty ja nyt ongelmat ovat entistä suurempia. Seurakunnilla on huolestuttavat määrät korjausvelkaa ja entistä vähemmän rahaa korjauksiin.

Työryhmä on laatinut kartan, jolla voi tarkastella sekä nykyistä kiinteistötilannetta että työryhmän esitystä tulevaksi kiinteistöverkostoksi. Kartta löytyy tästä: https://drive.google.com/open?id=1mgP3cuYIzWxYXjrtBSNHX_7BMNa_xaZx&usp=sharing

Jo tässä yhteydessä on tarpeen korostaa, että päätökset erilaisista tiloista luopumisesta tehdään jatkossakin seurakunnissa. Kiinteistötyöryhmän esitys ei ole siis päätös yhdenkään pyhäkön tai seurakuntasalin käytöstä poistamisesta. On silti realismia todeta, että tulevien vuosien aikana joudutaan tekemään useita paikallisesti hyvin vaikeilta tuntuvia päätöksiä.

Taloustyöryhmän tehtävänä on valmistella ja suunnitella palvelukeskuksen johtoryhmän kanssa kirkon talouden linjaukset ja pohtia muun muassa sitä, mitä menoja katetaan jatkossa keskusrahastomaksuilla ja valtionavustuksilla.

Työryhmä on koonnut laajoja väestö- ja verokertymäennusteita seurakuntien yhdistymisneuvottelujen tueksi ja pohtinut sitä, miten yhdistymiset tapahtuvat talouden näkökulmasta. Samalla se on käsitellyt erilaisten toimintojen yhdenmukaistamista ja tehostamista: esimerkiksi seurakuntien tilikartat ovat keskenään hyvin erilaisia, vaikka toiminnot ovat pitkälti samat. Tämä aiheuttaa valtavasti turhaa työtä. Työryhmä tekee myös konkreettisia kehitysehdotuksia, jotka liittyvät mm. hankintojen kilpailuttamiseen.

Työryhmän loppuraportti käsitellään vuoden 2019 kirkolliskokouksessa.

Hallinnon ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, arvioida ja ohjata koko hallinnonuudistusprosessia. Lisäksi ohjausryhmä valmistelee kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2021–2026 ja antaa työstään väliraportin vuoden 2019 kirkolliskokoukselle.

Hallinnonuudistuksen osalta keskeisintä on ollut käynnistää hiippakunnallisten johtoryhmien toiminta ja muutosvalmennus, jossa on keskitytty lähinnä henkilöstöjohtamisen kehittämiseen ja muutoksen läpivientiin.

Uuden tavoite- ja toimintasuunnitelman valmistelu on lähtenyt liikkeelle eri viiteryhmissä liikkuvien ilmiöiden ja tunnistettujen haasteiden kartoituksella. Keskustelujen pohjalta on luotu ensimmäinen aihio uuden tavoite- ja toimintasuunnitelman pohjaksi. Aihio esiteltiin kirkolliskokousseminaarissa, jossa edustajat täydensivät sitä omilla havainnoillaan. Kirkolliskokouseminaarissa käydyn keskustelun pohjalta voidaan ennakoida, että uudessa suunnitelmassa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota konkreettisten tavoitteiden asettamiseen ja nuorten panokseen kirkon tulevaisuuden rakentamisessa.

Ohjausryhmä jatkaa työtä suunnitelman parissa vielä koko ensi vuoden ja lopullisen suunnitelman hyväksyy vuoden 2020 kirkolliskokous.

Lakityöryhmän tehtävä on laatia vuoden 2019 kirkolliskokoukselle perustellut esitykset siitä, miten Ortodoksisesta kirkosta annettua lakia ja Kirkkojärjestystä on muutettava kirkon hallinnon uudistuessa.

Ryhmän työskentely on tiiviisti sidoksissa muiden työryhmien työskentelyyn, sillä esimerkiksi yhteisten tehtävien keskittämisestä tehtävät esitykset vaikuttavat myös siihen, miten lainsäädäntöä tulee muuttaa.

Nykyinen laki on ollut voimassa yli kymmenen vuotta ja siitä löytyy päivitystarvetta ilman hallinnonuudistustakin. Työryhmä onkin jakanut työnsä kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä se kokoaa yhteen nykyisessä laissa havaitut muutostarpeet. Toisessa vaiheessa se tekee työryhmäraporttien pohjalta esitykset hallinnonuudistukseen liittyvistä muutostarpeista. Näistä molemmista työryhmä valmistelee esityksen vuoden 2019 kirkolliskokoukselle. Lopuksi työryhmä tekee esityksen kirkolliskokousedustajien vaalimenettelystä ja demokratian toteutumisesta siinä.

Työryhmä työskentelee niin, että seurakuntakentän muutosten on mahdollista tulla voimaan 1.1.2021.

Seurakuntakentän muutoksessa on meneillään neuvotteluvaihe, jossa seurakuntien on mahdollista selvitysmiehen johdolla sopia uusiin seurakuntiin liittyvistä käytännön asioista. Neuvotteluvaihe on tärkeä, sillä se antaa seurakunnille mahdollisuuden kiinnittää sopimuksissa huomiota juuri omalle seurakunnalle tärkeisiin asioihin. Näitä sopimuksia kirkollishallitus käsittelee kokouksissaan 27.8.2019 ja 8.10.2019. 

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Hallinnon ohjausryhmä