Kirkollishallituksen päätöksiä 14.6.2019

Ajankohtaista | 14.06.2019

Kirkollishallituksen istunto järjestettiin Helsingissä kirkolliskokousseminaarin edellä.

Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, kirkkoherra Markku Salminen, nunna Elisabet, Hannele Meskus, Matti Tolvanen

Suomen ortodoksisen kirkon ja sen seurakuntien toimissa noudatettavat rekrytointiperiaatteet

Suomen ortodoksinen kirkko ja sen seurakunnat ovat julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toimihenkilöitä valittaessa on noudatettava samanlaisia periaatteita kuin muissakin vastaavissa yhteisöissä. Kirkollishallitus asetti 29.1.2019 työryhmän valmistelemaan esitystä rekrytointiperiaatteista. Työryhmään ovat kuuluneet professori Matti Tolvanen, nunna Elisabet ja teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä.

Kirkollishallitus päätti vahvistaa kirkon ja sen seurakuntien toimihenkilöiden valinnassa noudatettavat periaatteet työryhmän esityksen mukaisesti. Ohjeistus on kaikkia kirkon yksiköitä sitova.

Suomen ortodoksisen kirkon ja sen seurakuntien palveluksessa olevien toimihenkilöiden työmatkat ulkomaille

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan ja hiippakuntapiispojen tekemien ulkomaille suuntautuvien työmatkojen yhteydessä matkan johtaja voi pyytää seurueeseen muita henkilöitä, jotka voivat olla myös kirkon tai seurakuntien palveluksessa työskenteleviä toimenhaltijoita. Ulkomaanmatkat käsitellään piispainkokouksessa 24.11.2009 vahvistetun piispainkokouksen työjärjestyksen 6.4. ja 7.2. kohtien mukaisesti.

Kirkollishallitus päätti, että kirkon tai seurakuntien palveluksessa työskentelevien toimenhaltijoiden osallistuessa arkkipiispan tai hiippakuntapiispojen järjestämään ulkomaanmatkaan, luetaan matka-aika työntekijän työajaksi kultakin matkapäivältä säännöllisen työajan mukaisesti. Muilta osin matkakulujen korvaamiseen ja päivärahoihin sekä muihin verovapaisiin etuuksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa verohallinnon vahvistamaa päätöstä verovapaiden korvausten maksamisesta.

Kiinteistötyöryhmän raportti

Kiinteistötyöryhmä on saanut kirkolliskokouksen sille antaman tehtävän valmiiksi. Työryhmä on koonnut työstään raportin, jossa se esittää toimenpiteitä 10-20 vuoden tarkastelujaksolle. Työryhmä on selvittänyt kirkon merkittävimpien rakennusten (280 kappaletta) tärkeimmät tiedot, kuntoluokat, kiinteiden vuosikustannusten ja -tuottojen määrät, pyhäkköjen osalta palvelusten määrät ja niihin osallistuneiden määrät sekä rakennuskannan laskennalliset korjauskustannukset. Tiedot on koottu raportin liitteenä olevaan tietokantataulukkoon.

Kirkollishallitus päätti lähettää raportin seurakunnille lausuntoa varten. Lausunto kiinteistötyöryhmän raportista pyydetään seurakuntien seurakunnanneuvostoilta 31.8.2019 mennessä.

Kulttuuriperinnön suojelun juridisesta puolesta pyydetään lausuntoa museovirastolta. Taidehistoriallisista näkökulmista pyydetään lausuntoa FT Kari Kotkavaaralta.

Kirkollishallituksen tarkennusten ja huomautusten sekä saatujen lausuntojen pohjalta tarkennettu esitys tuodaan kirkollishallituksen lokakuun kokoukseen, jossa päätetään esityksen viemisestä kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.

Apurahoja teologisiin opintoihin

Kirkollishallitus on varannut 20 000 apurahoja teologisiin jatko-opintoihin (vähintään pro gradu-taso). Jojannes Mureen rahastosta on jaossa 4 600 euroa lahjakkaille kirkon toimeen opiskeleville tai Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen. Määräaikaan 31.5.2019 mennessä tuli kuusi hakemusta.

Keskusrahaston apuraha voidaan myöntää tutkielmiin (vähintään pro-gradu taso) siinä tapauksessa, että jatko-opiskelijoiden apurahahakemuksia ei ole riittävästi.

Kirkollishallitus päätti jakaa apurahat seuraavasti:

  • Talvikki Ahonen 1 000 euroa (Johannes Mureen rahasto)
  • Suomen Asutusmuseo 1 500 euroa (Johannes Mureen rahasto)
  • Mikko Punkki & Pekka Metso 1 000 euroa (Johannes Mureen rahasto) ja 7 900 euroa (Kirkon keskusrahasto)
  • Maria Takala-Roszczenko 2 100 euroa (Kirkon keskusrahasto)
  • Harri Linna 1 000 euroa (Johannes Mureen rahasto)

Yhteensä 14 600 euroa

Kirkon ja järjestöjen yhteistyösopimus, tilannekatsaus 2019

Kirkolliskokous on edellyttänyt järjestöille myönnettävien avustusten käytön ja vaikuttavuuden raportointia vuosittain kirkollishallitukselle.

Kirkollishallitus tutustui Filantropia ry:n, Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n, Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunta ryn yhteistoiintaraportteihin ja päätti hyväksyä ne esitetyssä muodossa.

Valamon luostarin 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja talouden seuranta

Kirkollishallitus päätti vahvistaa Valamon luostarin tilinpäätöksen vuodelta 2018, mutta edellyttää edelleen toimenpiteitä talouden tervehdyttämiseksi. Lisäksi luostarin tulee kiinnittää erityistä huomioita maksuvalmiuteen. Valamoa edellytetään edelleen lähettämään kuukausittaiset tulos- ja taseraportit kirkollishallitukselle. Lisäksi luostarin on toimitettava taloussäännön mukainen vuoden 2020 talousarvio ja mahdolliset seuraaville vuosille laaditut talousarviot kirkollishallitukselle, heti niiden valmistuttua.

Keskushallinnon luottokorttien myöntämisen perusteet ja käyttöohjeet

Joillakin keskushallinon työntekijöillä on käytössään yritysvastuulliset luottokortit, joiden käytöstä ja myöntämisestä ei ole aikaisemmin ollut ohjeistusta keskushallinnossa.

Ensisijaisesti hankinnat pyritään tekemään toimittajien kanssa niin, että toimittaja laskuttaa keskushallintoa. Keskustalossa työskentelevien osalta hankinnat on keskitetty niistä vastaaville. Uusia yritysvastuullisia kortteja myönnetään vain hyvin perustelluista syistä. Yritysvastuullisista korteista peritään vuosimaksua ja niiden käyttöön liittyy aina riski väärinkäytöksiin.

Kirkollishallitus voi myöntää luottokortin työntekijälle työtehtävien hoitamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, mikäli työntekijällä on työhön liittyviä hankintoja kuukausittain useita esimerkiksi: viisi kappaletta tai enemmän tai ne ovat suuruudeltaan sellaisia, että työntekijää ei voida velvoittaa maksamaan niitä ensin itse. Lisäksi työntekijän tulee olla vakituisessa työsuhteessa, ymmärtää rahankäyttöön liittyvä vastuu sekä luottokortin käyttöön liittyvä ohjeistus. Luottokortteihin asetetaan luottoraja, joka on pääsääntöisesti 1000 euroa kuukaudessa tai enintään 10 000 euroa korttia kohden kuukaudessa. Kirkollishallitus hyväksyy luottokortin käyttöohjeet ja velvoittaa kortin käyttäjiä niitä noudattamaan.

Keskushallinnon tarpeettomien pankkitilien lopettaminen

Suomen ortodoksisella kirkolla on käytössään pankkitilejä, joita ei enää tarvita. Kustannusten säästämiseksi ja työn yksinkertaistamiseksi tarpeettomat pankkitilit on järkevää lopettaa.

Kirkollishallitus päättää lopettaa tarpeettomat tilit. Samalla kirkollishallitus päätti lopettaa kaikki tileihin liitetyt kortit. Tileillä olevat varat siirretään Suomen ortodoksisen kirkon tilille.

RIISAn yhteistoimintasopimuksen arviointi

Suomen ortodoksisen kirkon ja RIISAn välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan sopimuksen arviointikeskustelu käydään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Sopimuksen mukaan kirkollishallitukselle toimitetaan raportin lisäksi säätiön virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös. Arviointikeskustelu toteutettiin 8.5.2019 ja siinä yhteydessä RIISAlta pyydettiin toimintasuunnitelmaa taloustilanteen korjaamiseksi sekä tarkennettua tietoa kävijämääristä. Selvityksessä RIISA esittää yhtenä toimenpiteenä vuokran alennusta loppuvuoden 2019 osalta niin, että museo maksaa vuokraa vain toimistotiloista.

Kirkollishallitus käsitteli museon raporttia ja taloustilannetta ja päätti hylätä esityksen vuokranhuojennuksesta. Maksamaton vuokra ajalta 1.7. - 31.12.2019 kirjataan keskusrahaston vuokrasaamiseksi ja vuoden 2019 kirkolliskokoukselle selvitetään eri vaihtoehdot RIISAn taloudellisen tilanteen ratkaisemiseksi.

Kolttasaamelaisten edustus kirkolliskokouksessa

Saamelaisten edustusta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa koskeva kirkkolainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2000. Sitä koskevat säännökset ovat kirkkolaissa (1054/1993), kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä. Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan vaalikelpoinen hiippakuntavaltuuston saamelaisjäseneksi ja kirkolliskokouksen saamelaisedustajaksi on maallikkojäsen, joka on äänioikeutettu saamelaiskäräjävaaleissa ja vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen. Saamelaiskäräjät nimittää kirkolliskokoukseen jäsenen, sekä kaksi varajäsentä.

Saamelaisten edustus evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa katsotaan hyvin merkittäväksi asiaksi saamelaisten alkuperäiskansa-aseman tunnustamisen, kirkon saamelaistyön vahvistamisen ja edistämisen sekä kirkon ja saamelaisten välisten suhteiden ylläpitämisen näkökulmista. Evankelis-luterilaisen kirkon rooli on merkittävä saamen kielten tilanteen ja saamenkielisten palveluiden edistäjänä.

Kolttasaamelaisten ikiaikainen hallintoelin Kolttien kyläkokous on esittänyt Suomen ortodoksiselle kirkolle 2000-luvun alussa, että kolttasaamelaisilla olisi edustajapaikka kirkolliskokouksessa. Tällöin kyläkokous on saanut kirkolta hylkäävän päätöksen.

Kirkollishallitus päätti esittää kirkolliskokoukselle, että kirkon lakia ja kirkkojärjestystä muutetaan niin, kolttasaamelaisilla on jatkossa yksi edustajapaikka kirkolliskokouksessa. Edustajan nimittää kirkolliskokoukseen Kolttien kyläkokous.

Lapin ortodoksisen seurakunnan anomus kolttasaamelaisten asuttamisen 70-vuotisjuhlan kuluihin

Lapin ortodoksinen seurakunta anoo 16 000 euron suuruista avustusta kolttasaamelaisten asuttamisen juhlan järjestämiseen. Juhlan kokonaiskustannusarvio on 54 300 euroa.

Kirkollishallitus päätti, että avustusta ei myönnetä. Keskusrahaston talousarviossa ei ole varauduttu suuriin, ylimääräisiin avustuksiin. Kirkko avustaa Lapin ortodoksista seurakuntaa yhden työparin osalta vuosittain 144 000 euroa. Tämä tuki kohdentuu saamelaisalueelle ja myös kirkkomme oman alkuperäiskansan tukemiseen.

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan kanslian remonttikulut

Karjalankadulla kirkkokunnan keskustalolla on tehty Kuopion ja Karjalan hiippakunnan kansliassa ilmanvaihtoremontti, johon oli budjetoitu 30 000 euroa vuodelle 2019. Remonttitarve johtui siitä, että kyseistä siipeä ei ole kunnostettu muiden toimistotilojen remonttien yhteydessä ja sisäilman laatu koettiin tunkkaiseksi.

Kirkollishallitus totesi remontin kustannusten ylittyneen merkittävästi kalliiden asbestipurkutöiden vuoksi. Ilmanvaihtourakka aputöineen katsotaan kuuluvan investointiin ja asbestien poisto keskustalon korjaus- ja huoltotöihin.

Budjetin ylittymisen vuoksi keskustalon osalta pidättäydytään muista kuin tervellisyyteen ja turvallisuuteen perustuvista korjaus- ja muutostöistä, kunnes kirkon hallinnon uudistustyöt on saatettu valmiiksi.

Palvelukeskuksen johtajan irtisanoutuminen

Palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala on jättänyt irtisanomisilmoituksen siirtyäkseen toisiin tehtäviin. Kirkollishallitus päätti, että  palvelukeskuksen lakimies hoitaa palvelukeskuksen johtajan tehtävää 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Huomionosoitukset

Arkkipiispa Leon myöntämät huomionosoitukset:

9.4.2019 Erkko Kajander komentaja
14.4.2019 Stiina Hakonen 1. lk ritari
14.4.2019 Katariina Koskivaara-Ilmonen 1. lk ritari
14.4.2019 Johanna Miettinen 1. lk ritari
14.4.2019 Irmeli Lasarenko 1. lk ritari
14.4.2019 Ulla Kudjoi-Salminen 1. lk ritari
14.4.2019 Arja Ikonen 1. lk ritari
14.4.2019 Tellervo Manu 1. lk ritari
14.4.2019 Elena Shorokhova 1. lk ritari
14.4.2019 Katja Kalliokoski 1. lk ritari
14.4.2019 Leena-Maija Lindberg 1. lk ritari
14.4.2019 Marjatta Niemenmaa 1. lk ritari
14.4.2019 Seija Karhu 1. lk ritari
14.4.2019 Iida Heimonen 1. lk ritari
14.4.2019 Seija Irmeli Mäkiaho 1 .lk ritari
24.4.2019 Lea Lihavainen 1. lk mitali
6.5.2019 Antero Salonen 1. lk mitali
10.5.2019 Erkki Salonen mitali
10.5.2019 Kalevi Kyyrönen mitali
10.5.2019 Risto Lappalainen mitali
10.5.2019 Arja Rieppo ritari
10.5.2019 Aulis Kyyrönen 1. lk ritari
13.5.2019 Petter Martiskainen ritari

Metropoliitta Arsenin myöntämät siunauskirjat:
28.4.2019 Tatu Ollikainen
28.4.2019 Pekka Kuosmanen
28.4.2019 Anneli Rinne
28.4.2019 Elvi Ruuskanen
28.4.2019 Erkki Mantsinen
28.4.2019 Terttu Fomin
28.4.2019 Päivi Lappalainen
28.4.2019 Marielse Pelkonen
28.4.2019 Kauko Salonen
28.4.2019 Hannu Turunen
28.4.2019 Eino Audejeff
28.4.2019 Helena Punkki
30.4.2019 Hoilola-Saaroisten Tiistaiseura
30.4.2019 Hannu ja Airi Pankka
30.4.2019 Ville ja Hannele Maahinen (yhteinen)
30.4.2019 Riikka Köngäs 
30.4.2019 Matti Salokas   
30.4.2019 Paavo Heimonen 
27.5.2019 Sanna Järveläinen