Sitoutuminen kirkon työhön vahvaa

Ajankohtaista | 10.05.2019

Työhyvinvointikyselyn tulokset osoittavat, että kirkon työntekijöitä yhdistää voimakas kokemus kirkon työn merkityksellisyydestä.

Kirkon henkilöstön työhyvinvointia tarkkaillaan kolmen vuoden välein suoritettavilla työhyvinvointikyselyillä. Edellinen kysely toteutettiin keväällä 2016 ja uusin tänä keväänä. Kysely lähetettiin 11.3. sähköpostitse kaikille seurakuntien, keskushallinnon ja järjestöjen työntekijöille ja vastausaika päättyi huhtikuun lopussa.

Kyselyssä esitettiin 14 lyhyttä väittämää, joilla kartoitettiin mm. työyhteisön toimivuutta ja yhteistyötä esimiehen kanssa. Väittämät perustuivat Hintsa Performancen ja Aalto-yliopiston kanssa luotuun viitekehykseen, jossa analysoidaan organisaation hyvinvointia ja suorituskykyä kahdeksassa eri osa-alueessa.

Tämänvuotiseen kyselyyn vastasi 148 vastaajaa eli 68,2% kirkon henkilöstöstä. Vastausprosentti oli hieman edellistä kyselyä suurempi.

Koska kysely toteutettiin eri kysymyspohjalla kuin edellinen, tulosten suora vertailu on osin vaikeaa. Päälinjat ovat kuitenkin melko selkeitä.

Edellisen kyselyn tuloksissa koko organisaation vahvuuksina nousivat esiin mm. tyytyväisyys omaan työhön ja toimenkuvaan sekä se, että valtaosa vastaajista tiesi, mitä työltä odotetaan ja piti työtään osaamisensa kannalta sopivan vaativana ja haasteellisena. Samat tekijät siivilöityivät esiin nytkin. Sekä väittämän ”Tiedän mitä minulta odotetaan työssäni” että väittämän ”Roolini ja vastuuni ovat minulle selkeitä” kohdalla organisaation yhteiset tulokset sijoittivat henkilöstön erinomaista tarkoittavaan työvireluokkaan. Keskimääräinen tulos näiden kysymysten kohdalla oli 4,2/5. Vielä korkeampi arvo mitattiin työn merkityksellisyyttä mittaavan väittämän kohdalla (4,7/5).

Kehityskohteina piirtyi tällä kertaa esiin erityisesti palautekulttuuri. Väittämän ”Saan säännöllisesti palautetta työstäni” lukema jäi viisiportaisella asteikolla tyydyttävän tasolle (3,1/5).

Kyselyn hiippakuntakohtaiset tulokset on nyt viety kirkon intraan (Henkilöstöasiat ja työsuojelu kirkossa). Koko organisaation tulosten yhteenveto on tämän uutisen liitteenä pdf-muodossa. 

Nyt työyhteisöjen esimiehet tutustuvat tuloksiin ja esittelevät ne sitten omissa työyhteisöissään. Tulosten käsittelyn ja avoimen keskustelun jälkeen työyhteisöissä tehdään yhdessä tiimi- tai työpaikkakohtaiset suunnitelmat toiminnan kehittämisestä ja siitä, miten sovittuja parannuksia seurataan.

Yleisellä tasolla kyselyn tuloksia käsitellään hallinnon uudistuksen ohjausryhmässä. Tulokset menevät tiedoksi myös kirkollishallitukselle ja -kokoukselle.

Seuraava työhyvinvointikysely toteutetaan vuonna 2022.