Uusi opetussuunnitelma lukion uskonnonopetukseen

Ajankohtaista | 25.01.2019

Elokuussa 2021 käyttöön otettava opetussuunnitelma painottaa koulutuksen yleissivistyksellistä luonnetta.

Moni opettajakin varmasti ihmettelee, miksi lukion uskonnon opetussuunnitelmaa uudistetaan jälleen. Edellinenhän otettiin käyttöön vasta muutama vuosi sitten ja se saadaan läpiviedyksi vain kaksi kertaa. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus (LOPS2021) alkaa jo elokuussa 2021.

Uudistusta perustellaan sekä lukio-opetuksen kehityksellä, että yhteiskunnallisilla ja rakenteellisilla syillä. Opetushallituksen mukaan uudistustarve nousee mm. tarpeesta laajentaa koulutuksen yleissivistyksellistä luonnetta.

Tähän ajatukseen liitetään nyt myös perusopetuksessa jo käyttöön otettu periaate laaja-alaisesta osaamisesta. Tätä seitsemänkohtaista, lähinnä erilaisten taitojen kehittämiseen liittyvää luetteloa tullaan soveltamaan oppiainekohtaisesti siten, että kokonaisuus tukee oppiainekohtaisten tavoitteiden saavuttamista. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita operationaalistetaan kussakin oppiaineessa oppiaineen lähtökohdista käsin. Esimerkiksi uskonnossa vuorovaikutustaitoihin tulee kuulumaan katsomusdialogikompetenssin vahvistaminen. Lisäksi halutaan vahvistaa yksilön omien eettisten valintojen ja ratkaisujen merkityksen ymmärtämistä.

Myös oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien hallinta ja ymmärtäminen tulevat korostumaan aikaisempaan verrattuna. Lukiouudistuksen tavoitteena on myös vahvistaa opiskelijan valmiuksia korkea-asteen jatko-opintoja varten.

Rakenteellinen uudistaminen muuttaa lukion kurssit opintopisteiksi. Jatkossa yksi kurssi vastaa kahta opintopistettä. Kurssin nimike muuttuu opintojaksoksi. Oppiaineittain pakolliset opintojaksot on mahdollista myös jakaa 1-4 opintopistettä käsittäviksi moduuleiksi, joista koulut voivat muodostaa heille sopivat opintojaksot. Lukio-opetuksen uudistaminen tulee vahvistamaan ylioppilaskokeiden merkitystä jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukion uskonnonopetuksessa säilyy kaksi pakollista opintojaksoa, joista kummankin laajuus on 2 opintopistettä. Myös kunkin valinnaisen opintojakson laajuus on 2 opintopistettä. Ortodoksisen uskonnon uuden opetussuunnitelman opintojaksot tulevat sisällöllisesti seuraamaan osin nykyisten kurssien sisältöjä, mutta esimerkiksi etiikan opetus tulee korostumaan. Opintojaksojen sisältöjen valmistaminen alkaa tammikuussa 2019.

Uskontojen opetussuunnitelmia valmistaa Opetushallituksen kutsuma 14-henkinen työryhmä, jossa evankelis-luterilaisella kirkolla on 8 edustajaa, ortodoksisella kirkolla 2, katolisilla yksi, muslimeilla kaksi ja juutalaisilla yksi. Ortodoksisen uskonnonopetuksen edustajina työryhmässä ovat yliopistolehtori Risto Aikonen ja rehtori Juhani Räsänen. Yhteensä koko lukion opetussuunnitelmaa valmistelee 23 työryhmää, joissa on yhteensä yli 200 asiantuntijaa.