Hallinnonuudistus: ohjausryhmän valinta ja seurakuntien lausunnot

Ajankohtaista | 13.09.2018

Kirkollishallitus valitsi selvitysmies Hannu Palsolan avuksi ohjausryhmän ja julkisti seurakuntien heinäkuussa kirkollishallitukselle antamat lausunnot.

Kirkollishallitus valitsi keskiviikkona 12.9. pidetyssä istunnossaan kirkon hallinnonuudistushankkeen selvitysmies Hannu Palsolan avuksi kuusihenkisen ohjausryhmän.

Ohjausryhmän tehtävä on laatia toimeksiantoehdotus vuoden 2018 kirkolliskokouksessa perustettavalle lakityöryhmälle. Lakityöryhmän tehtävänä on puolestaan laatia vuoden 2019 kirkolliskokoukselle tarvittavat esitykset ortodoksisesta kirkosta annetun lain ja kirkkojärjestyksen muuttamiseksi hallinnon uudistamisen vaatimilta osin.

Ohjausryhmään valittiin kaksi edustajaa jokaisesta hiippakunnasta. Esitykset ohjausryhmän jäsenistä tekivät hiippakuntien piispat.

Kirkollishallitus katsoi, että ohjausryhmään on perusteltua valita jokaisesta hiippakunnasta kirkkoherra. Näin ryhmässä on edustettuna eri hiippakuntien seurakunnallisen käytännön työn ja johtamisen tuntemus.

Tästä linjauksesta seurasi tietysti se, että ryhmässä on automaattisesti 50 prosentin edustus miehiä. Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, kirkollishallitusta, hiippakuntaneuvostoa, piispainkokousta ja seurakunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu (OrtL 113§). Tasa-arvonäkökulma huomioitiin ohjausryhmän jäsenten valinnassa toteamalla, että vähintään yhden edustajista tulee olla nainen. Tämä toteutuikin valinnassa.

Nyt valitussa ohjausryhmässä tulee huomioiduksi alueellinen tasapaino. Siinä on myös seurakuntatyön tuntemusta, lainopillista asiantuntemusta sekä muutosjohtamisen osaamista.

Helsingin hiippakunnasta kirkollishallitus päätti valita ohjausryhmään Lahden ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Jonas Bergenstadin ja kehitysjohtaja Marjo Törösen Lappeenrannan ortodoksisesta seurakunnasta.

Kuopion ja Karjalan hiippakunnasta kirkollishallitus päätti valita ohjausryhmään Saimaan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Bogdan Grosun ja käräjätuomari Heikki Piiroisen Taipaleen ortodoksisesta seurakunnasta.

Oulun hiippakunnasta kirkollishallitus päätti valita ohjausryhmään Lapin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Jaakko Vainion ja varatuomari Heikki Kukkosen Oulun ortodoksisesta seurakunnasta.

Selvitysmies Hannu Palsola pyysi kesällä kaikilta seurakunnilta kirjallisen lausunnon hallinnonuudistushankkeesta. Seurakuntia on pyydetty liittämään omat lausuntonsa omille nettisivuilleen ja ilmoitustauluilleen kaikkien seurakuntalaisten luettaviksi.

Kaikkien seurakuntien lausuntoihin voi tutustua oheisen linkin kautta: https://ortfi-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/annaleea_kemppainen_ort_fi/Ep8Ip7rnDW9PjZCN6jM5mIgBQSrKlsa8gMkJaOD__3qOzA?e=W1f4lf