Piispainkokouksen päätöksiä 23.4.

Ajankohtaista | 08.05.2018

Kuopiossa koolla ollut piispainkokous hyväksyi mm. ruotsinkielisen papin käsikirjan käyttöön Suomen ortodoksisessa kirkossa.

Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Elia, piispa Arseni

Ruotsinkielisen papin käsikirjan hyväksyminen

Piispaikokous päätti, että ruotsinkielinen papin käsikirja Hieratikon (Hieratikon – gudstjänstbok för präst och diakon) hyväksytään ja otetaan viralliseen liturgiseen käyttöön Suomen ortodoksisessa kirkossa. Lisäksi piispainkokous päätti, että Suomen ortodoksinen kirkko hankkii Artos-kustantamolta tarvittavan määrän Hieratikoneita seurakuntien ruotsinkielisen jumalanpalveluselämän tarpeisiin. Piispainkokous lausui samalla kiitoksensa rovasti TT Mikael Sundkvistille ja muille prosessissa mukana olleille.

Ruotsikielisen rukouskirjan hyväksyminen

Rovasti Mikael Sundkvistin johdolla on Hieratikon-projektin ohessa valmistunut lyhyt ruotsinkielinen rukouskirja (Ortodoxa böner) Ranskassa toimivan ortodoksisen nuorisojärjestön julkaiseman kirkkoslaavi-ranska rukouskirjan pohjalta (Kratkij pravoslavnyj molitvoslov/Livre de prières orthodoxe, 2004), hieman edellistä laajentaen.

Piispainkokous päätti, että ruotsinkielinen rukouskirja hyväksytään ja otetaan käyttöön Suomen ortodoksisessa kirkossa. Lisäksi piispainkokous päätti, että Suomen ortodoksinen kirkko hankkii Artos-kustantamolta tarvittavan määrän rukouskirjoja seurakuntien ja nuorisotyön tarpeisiin. Piispainkokous lausui edelleen kiitoksensa rovasti TT Mikael Sundkvistille ja muille prosessissa mukana olleille.

Seurakuntien ja luostareiden tietosuojatarkastukset

EU:n tietosuojalainsäädäntö uudistui yleisen tietosuoja-asetuksen tullessa voimaan 24.5.2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava uuden tietosuoja-asetuksen mukaista. Lainsäädännön noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa mittavat taloudelliset sanktiot. Seurakuntien tietosuojan nykytilanne on hyvä kartoittaa ennen seurakuntien yhdistymistä, jotta saadaan kokonaiskäsitys seurakuntakentän tilanteesta.

Piispainkokous päätti, että kirkon palvelukeskuksen tietosuojavastaava Annaleea Kemppainen tarkastaa seurakunnat ja luostarit vuoden 2019 aikana ja laatii hiippakunnan piispalle tarkastuksesta raportin. 

Piispainkokouksen asettaman työryhmän esitys papiston ja kanttoreiden kelpoisuusehtojen tarkistamisesta ja ortodoksisen teologian maisterin tutkinnon sisällön arvioimisesta

Piispainkokous asetti 14.2.2018 työryhmän (TT Pekka Metso, pastori Mikko Sidoroff, puheenjohtajana metropoliitta Elia) arvioimaan niitä täydentäviä opintoja, jotka on suoritettava ei-ortodoksisen teologian tutkinnon perusteella seurakunnan työsuhteeseen hakevien kohdalla, sekä arvioimaan Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman muutoksesta johtuvan työssäoppimisjakson vaikutuksia. Piispainkokous pyysi kannanottoa työryhmältä huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Piispainkokous päätti työryhmän kannanottoon tutustuttuaan, että niillä seurakunnan työsuhteisiin toimiin hakevilla papeilla ja diakoneilla joilla on muu kuin ortodoksisen teologian maisterin tutkinto suoritettuna, tulisi täydentää opintojaan maisteriohjelmassa Itä-Suomen yliopiston teologian osastossa siten, kuin asiasta on korkeakoulujen hakuohjeissa säädetty. Samoin niillä seurakunnan työsuhteisiin toimiin hakevilla kanttoreilla joilla on muu kuin kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa suoritettu maisterintutkinto Itä-Suomen yliopiston teologian osastossa, tulisi täydentää opintojaan maisteriohjelmassa yllä mainituin perustein siten, kuin asiasta on korkeakoulujen hakuohjeissa säädetty. Piispainkokous lisäksi edellytti, että papin (ja diakonin) ja kanttorin toimen hakijalla on teologian maisterin tutkintoon sisältyvien soveltavien opintojen työharjoittelujakso suoritettu kirkollisesti.

Munkkidiakoni Jaakobin tekemä pienen vedenpyhityksen tekstin nuotitettu sovitus

Munkkidiakoni Jaakob Uuden Valamon luostarista on tehnyt nuotitetun sovituksen nykyisin käytössä olevan pienen vedenpyhityksen tekstin pohjalta. Toive julkaisulle on tullut seurakunnilta.

Piispainkokous päätti, että munkkidiakoni Jaakobin pienen vedenpyhityksen tekstin nuotitettu sovitus hyväksytään ja otetaan viralliseen liturgiseen käyttöön Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnissa. Lisäksi piispainkokous päätti, että munkkidiakoni Jaakobin laatima pienen vedenpyhityksen nuotitettu sovitus tullaan julkaisemaan yhdessä suuren vedenpyhityksen tekstin kanssa omana erillispainoksenaan. lausui kiitoksensa munkkidiakoni Jaakobille.

Muut asiat

Lisäksi piispainkokous käsitteli hiippakuntajakoon liittyviä kysymyksiä. Piispainkokouksen esitys tulee kirkollishallituksen käsittelyyn 8.6.2018.

 

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous käsittelee kirkon asioita Raamatun, perimätiedon, ortodoksisen kirkon dogmien, kanonien ja muiden kirkollisten sääntöjen, ekumeenisen patriarkan 6.7.1923 vahvistaman tomoksen sekä ortodoksista kirkkoa koskevan lainsäädännön piispainkokoukselle antamien tehtävien rajoissa.

Piispainkokous kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään neljä kertaa vuodessa. Asioiden valmistelusta vastaa puheenjohtaja. Puheenjohtaja voi kutsua kokoukseen lausuntoja varten lainoppineen kirkkoneuvoksen tai muun henkilön hänen omaan alaansa kuuluvissa asioissa. Piispainkokoukset eivät ole julkisia, ellei piispainkokous toisin päätä.

Aloiteoikeus piispainkokouksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa on piispainkokouksen jäsenillä. Kirkolliskokous, kirkollishallitus sekä kirkolliskokous tai kirkollishallituksen valitsema toimielin voi lähettää asioita piispainkokouksen harkintaan.

Piispainkokous noudattaa päätöksenteossaan ortodoksisesta kirkosta annetun lain 9 luvun säännöksiä. Lisäksi noudatetaan hallinto- ja julkisuuslakia. Piispainkokouksen päätöksistä ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, eikä valittamalla OrtL:n 106 §:n 1 momentin mukaisesti.