Arkkipiispa Leon pääsiäistervehdys

Kirkkovuosi | 19.04.2014

"Ilman ylösnousemista meillä ei olisi mitään". Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon pääsiäistervehdys.

”Oi Kuningas ja Herra! Sinä uinuttuasi kuoleman uneen kuolevaisena, nousit ylös kolmantena päivänä, herätit Aadamin turmeluksesta ja teit tyhjäksi kuoleman. Oi turmeltumattomuuden pääsiäistä! Oi maailman pelastusta!” (eksapostilario)
Kirkko on valmistanut meitä suureen juhlaan. Olemme saaneet puhdistua henkisesti ja ruumiillisesti 40 päivän ajan kestäneessä pyhityskilvoituksessa. Pääsiäistä edeltävän suuren viikon aikana kristillinen maailma elää uudelleen Kristuksen ristin, kärsimyksen ja kuoleman päätyen jälleen ylösnousemuksen riemuun.
Vain muutama kuukausi sitten hämmästelimme sanattomina kuinka Jumalan Poika voi syntyä ihmisenä maailmaan. Nyt olemme vielä suuremman ihmeen todistajina: kuinka Jumalan Poika voi kärsiä ristillä ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, kukistaa kuoleman ja antaa haudoissa oleville elämän.
Ylösnousemus on idän kirkon ydinsanoma. Se on uuden elämän todellisuutta koko maailmalle, sillä sen kautta meille avautuu portti Jumalan rakkauden maailmaan ja osallisuuteen illattomasta päivästä. Tämän ympärille kietoutuu koko pelastushistoriamme.
Ilman ylösnousemista meillä ei olisi mitään. Kristus - toinen Aadam -  korjasi sen, missä ensimmäinen Aadam paratiisissa eläessään epäonnistui. Kuoleman voittaminen ja ylösnousemuksen ihme ovat salaisuuksia, jotka ylittävät luonnon järjestyksen. Emme voi selittää niitä järjellä vaan ainoastaan rakkautemme ja vilpittömän uskomme kautta.
Pääsiäinen on uuden elämän alku. Siksi koko luomakunta iloitsee!
Kristus nousi kuolleista – totisesti nousi!
Ylösnousemusjuhlaanne siunaten,
Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo
 
Kuva: Pentti Potkonen
----------------------------------------------------------------------------------
Ärkebiskop Leos påskhälsning 2014

”O,du Konung och Herre! Efter att Du insomnade i döden som en dödlig uppstod Du på tredje dagen. Du uppväckte Adam från förgängelsen och omintetgjorde döden. O, obefläckade Påsk! O världens frälsning!
Kyrkan har förberett oss för denna stora fest. Vi har fått rena oss andligt och kroppsligt under 40 dagars ävlan. Under den stora veckan före Påsk återupplever den kristna världen Kristi kors, lidande och död innan den på nytt når fram till uppståndelsens glädje.
Bara för några månader sedan häpnade vi mållöst över att Guds Son kan födas till världen som en människa. Nu är vi vittnen till ett ännu större under: Guds Son lider på korset, uppstår på den tredje dagen från de döda, övervinner döden och ger liv åt dem, som är i graven.
Uppståndelsen är den östliga Kyrkans glädjebudskap. Uppståndelsen är det nya livets verklighet för hela världen, för genom uppståndelsen öppnas för oss porten till Guds kärleks värld och till delaktigheten i dagen, som inte har någon kväll. Kring detta kretsar hela vår frälsningshistoria.
Utan uppståndelsen skulle vi inte ha något. Kristus, den andra Adam, helade det, som den förste Adam bröt i paradiset. Segern över döden och uppståndelsens under är mysterier, som överstiger naturens ordning. Vi kan inte förklara dem med vårt förnuft, bara genom vår kärlek och vår uppriktiga tro.
Påsken är början på det nya livet. Därför gläder sig hela världen!
Kristus är uppstånden från de döda – sannerligen uppstånden!
Välsignande er Uppståndelsefest,
Leo, Ärkebiskop av Karelen och hela Finland
Archbishop Leo
----------------------------------------------------------------------------------
Easter greeting 2014
 
”In the flesh Thou didst fall asleep as a mortal man, O King and Lord. Thou didst rise on the third day, raising Adam from corruption, and destroying death: O Pascha of incorruption, the Salvation of the world!” (Exapostilarion for Easter Day)
The Church has prepared a great feast for us. We have been able to cleanse ourselves spiritually and physically for the 40 days of Great Lent and, along with the rest of the Christian world, we have lived through the sufferings, cross and death of Our Lord  Jesus Christ until we have reached once again the joy of the Resurrection.
Only a few months ago we were speechless with amazement at the coming of the Son of God into this world, and now we are witnesses to an even greater miracle, marvelling at how that Son of God could suffer death on the cross and rise from the dead on the third day, overcoming death and bringing life to those in the tombs.
The Resurrection lies at the heart of the Eastern Church’s message for the whole world. It means the reality of a new life, through which a door is opened for us to the world of God’s love and to participation in a day that knows no night. The whole history of our salvation is bound up in this one event.
Without the Resurrection we would have nothing. Christ, the second Adam, put right the evil to which the first Adam succumbed while living in Paradise. The miracles of his victory over death and his Resurrection are mysteries that defy the whole natural order. We cannot explain them rationally; we can only live them out through our love and sincere faith.
Easter marks the beginning of a new life, and it is for this reason that the whole of creation rejoices.  
Christ is risen – He is risen indeed!
With my blessing on your celebration of the Resurrection,

Leo, Archbishop of Karelia and All Finland
----------------------------------------------------------------------------------
Пасхальное приветствие Архиепископа Лео  

«Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли и упразднив смерть: Пасха нетления, мира спасение» (Экзапостиларий)
Церковь подготовила нас к Великому празднику. В сорокадневном  святом подвижничестве мы получили возможность очищения души и тела. Предваряя празднование Пасхи, во время Страстной седмицы, христианский мир вновь переживает Крест Христов, Его страдания, смерть и последующую радость воскресения.  
Всего несколько месяцев назад, мы в безмолвии от восхищения взирали на рождение Сына Божьего человеком в этот мир. Сейчас мы являемся свидетелями еще более великого чуда -  страдания Сына Божьего на Кресте и Его воскресения на третий день, Он победил смерть и дал жизнь всем находящимся во гробе.  
Воскресение является главной вестью Восточной церкви. Оно явило всему миру новую действительность, через воскресенье Христово нам открылись врата в Мир Божьей любви и участие в Вечном дне. С этим событием неразрывно связана вся история нашего спасения.
Без воскресения Господня мы были бы лишены всего. Христос – Второй Адам, восстановивший все, в чем потерпел поражение в раю Первый Адам. Победа над смертью и чудо воскресения – являются тайной, которая превосходит законы творения. Мы не можем принять это событие посредством нашего ума, а только путем любви и искренней веры.
Пасха – это начало новой жизни. Радость для всего товарного мира!
Христос воскрес из мертвых – воистину воскрес!
Благословенного празднования Воскресения Господня,
Архиепископ Карельский и Финляндский Лео
 
19.4.2014