Uskonnonopetus kouluissa

Ortodoksisen uskonnonopetuksen keskeisin tehtävä on vahvistaa ja ylläpitää oppilaan ortodoksista identiteettiä. 

Uskonnonopetus kouluissa

Perusopetuslain mukaan koulussa on järjestettävä ortodoksista uskonnonopetusta, jos kunnassa on vähintään kolme ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa oppilasta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ortodoksisen uskonnonopetuksen keskeisin tehtävä on vahvistaa ja ylläpitää oppilaan ortodoksista identiteettiä. Sillä pyritään tarjoamaan tietojen, taitojen ja kokemisen kautta aineksia oppilaan oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen.

Kirkko kannustaa perheitä huolehtimaan siitä, että lapset osallistuvat koulussa ortodoksiseen uskonnonopetukseen. Uskonnonopetuksen käytännön järjestelyt ovat kuitenkin usein haastavia sekä kouluille että uskonnonopettajille. Opetus saatetaan esimerkiksi järjestää toisen koulun tiloissa. Mikäli oman uskonnon opetusta ei ole järjestetty lainkaan, oppilas voi valita enemmistön opetuksen.

Vuosiluokilla 1–5 käsitellään esimerkiksi pyhyyden ulottuvuutta elämässä. Opetuksessa perehdytään kirkon liturgiseen elämään, kirkkotaiteeseen ja ortodoksiseen kirkkovuoteen. Esille nousevat myös uskonopin peruskysymykset, oman seurakunnan toiminta ja eettiset kysymykset.

Vuosiluokilla 6–9 tavoitteena on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä.

Lukion opetussuunnitelmaan kuuluu kuusi ortodoksisen uskonnon kurssia, joista on suoritettava vähintään kaksi.

Ekumeeninen hartauspilotti

http://www.ekumenia.fi/sen_toimii/kasvatus_ja_ekumenia/odotuksen_aika_ennen_juhlaa_-_hartauspilotti_ekumeenisen_monikulttuurisen_koulun_kanssa/

Ortodoksinen oppimis- ja ajanvieteympäristö verkossa

Ortoboxi.fi on sekä kodeissa että kouluissa käytettäväksi sopiva ortodoksinen oppimis- ja ajanvieteympäristö, jossa on sekä verkkotehtäviä että tulostettavia tehtäviä ekaluokkalaisesta yhdeksäsluokkalaisiin. Sivustolla on oma osionsa myös kasvattajille.

Ortodoksisen uskonnon opetusta ohjaavaa säädöstöä

Uskonnon opettajan kelpoisuus

Luokanopetuksena annettavaa evankelisluterilaisen tai ortodoksisen uskonnon opetusta antavalta henkilöltä edellytetään sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa muutoin säädetään luokanopettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta, että asianomaisen uskonnon opinnot ovat sisältyneet hänen suorittamiinsa peruskoulussa opetettavien aineiden tai aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin tai luokanopettajan kelpoisuuden tuottaneisiin aikaisempiin opintoihin taikka että hän on suorittanut muut yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset, vähintään vastaavan laajuiset asianomaisen uskonnon opinnot.

Perusopetuksessa ja lukiossa aineenopetuksena annettavaa evankelisluterilaisen tai ortodoksisen uskonnon opetusta antavalta henkilöltä edellytetään sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa muutoin säädetään aineenopettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta, että hän on suorittanut aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot tai yliopiston antaman todistuksen mukaan niitä vastaavat opinnot taikka aikaisempien kelpoisuusvaatimusten mukaan aineenhallinnan tuottaneet opinnot asianomaisen uskonnon opettamista koskevien vaatimusten mukaan.

Muuta uskontoa perusopetuksessa tai lukiossa opettavalta henkilöltä edellytetään, sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa muutoin säädetään opettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta, asianomaisessa uskonnossa suoritut korkeakouluopinnot tai muulla tavoin hankitut riittävät tiedot ja asianomaisen uskonnon tuntemus. (14.12.1998/986 (Finlex))

Perusopetuksen 8-luokan oppikirjaan opettajanopas

Ajan pyhittäminen, oheismateriaalin opettajanopas